Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ABDULKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) r.a.

Gönül pınarından ab-ı hayat damlaları… 3Tevhid-i Ef'â’lin tarifi; enfüs ve âfâkta, hareket ve sükûnette görünen bütün fiillerin fâili Allah'tır. Enfüs kendimize, âfâk ise bütün âleme tabir olunur. Hareket kıpırdayış; sükûnet ise duruş demektir. Cenâb-ı Hak, bu âlemde fiilini iki hal mertebe ile izhar etmektedir. Biri hareket diğeri sükûnettir. Şu halde suların akması, kuşların uçması, insanların, hayvanların ve arabaların yürümesi, dağların duruşu vesaire Hakk'ın fiilleridir. Bizim elimizden işleyen Hakk'ın fiilidir, işidir.

Kalem, elimize aldığımız zaman kendi kendine yazmaz. Süpürge, elimize aldığımız zaman kendi kendine süpürmez. Bunlar Hakk'ın bizim elimize verdiği kuvvet ve kudretle harekete geçer. Şu halde bütün âlemde gördüğümüz hareketler Hakk'ın kudreti ile olmaktadır. Bizi ve fiillerimizi yaratan Hak Teâlâ hazretleridir. Şu ayet-i kerime bunu ispat eder: Esteûzübillah Bismillah "Vallahu halekaküm vema ta’melun" yani "Sizi ve sizin fiillerinizi halk eden Cenâb-ı Hak'tır."

Bizim fiilimiz yoktur. Her şeyin Hakk'ın dilemesi ile olduğuna iman edeceğiz. Nitekim Amentü billahi’de; "Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi Teâlâ" demekteyiz. Bizim, hayır ve şer fiil işlemeye iktidarımız yoktur. Sâlikin fiil-i ihtiyarisi yoktur. Cenâb-ı Hak dilediğini işler ve halk eder.

Şimdi burada bir soru ile karşılaşıyoruz: Mademki Cenâb-ı Hak fâil-i muhtardır, dilediğini işler ve halk eder. O zaman kötü bir iş işlediği zaman kulun bu işten mesul olmaması icap eder. Bu sualin cevabı şudur; kul kötü bir iş işleyeceği zaman kalbinde kötülüğe meyil ve rıza hâsıl olur ve bundan dolayı da mesul olur.

Cenâb-ı Allah, fena ve batıl iş işlemez. Malumunuz Cenâb-ı Allah Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri kurduğu âlemini zatından sıfatına tecelli ederek insanla süslemiştir. İnsanlar; zat-ı âlinden beşeriyet âlemine Cenâb-ı Allah'ın sırrını anlamak, Allah'ta ifnâ-i vücut olup Allah'ı daima zikretmek ve Allah'a ibadet etmek için halk edilmiştir.

İnsan, kendini cürm-ü sâî zanneder. Hâlbuki insan âlem-i ekberdir. İnsanda âlemden büyük bir âlem vardır. O halde insanlığını bil!!! İnsanlığını bilmezsen huzur-u Resûlullah'ta mahcup olursun.

Ey insan, ey âşıklar! Yolumuz Allah ve Muhammed yoludur, âşıklar yoludur. Yolumuz üçler, beşler, yediler ve kırklar yoludur. Bu yol; bütün âlemi ilm-i tevhid ile kalbimizde tevhid edip her zerreden Cenâb-ı Allah'ın, Cenâb-ı Muhammed'in tecelli ettiğinin farkına vararak şahit olmak yoludur.

Ey âşık, koş kâmiline. Varlığını kâmilinde ifnâ-i vücut et. Gözünden gören, kulağından işiten, elinden işleyenin fâil-i Hak olduğunu bil. Kâmilinde bütün kâinatın varlığını anla. Bu kâinatın mürşid-i kâmili bir tanedir. O da Cenâb-ı Resûlullah'tır. Bizler, onun sırrını Muhammed ümmetine izhâr etmek için vazifelendirilmişlerdeniz.

Ey âşık, kâmiline koş. Derdini kâmiline anlat. "Mutu kable ente mutu’’ sırrını anla. Kurân'daki ‘‘Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâ ebsârihim gışâveh ve lehum azâbun azîm’’ ayetini kendinde tatbik ettir. Ey âşık, kalbini ameliyat ettir. Gözünü ameliyat ettir. Kulağını ameliyat ettir. Ettir ki kalbin Allah'ın nazargâhı olsun, kulağın Hakk'ın zikrini işitsin, dilin Hakk'ın kelamını söylesin.

Bu aşk bir bahr-i ummandır
Buna haddi kenar olmaz.
Delilim sırr-ı Kur’an’dır.
Bunu bilen de ar olmaz. (Seyyid Nizamoğlu)

Kur’an, Cenâb-ı Allah'ın ve Resûlulah'ın sırrıdır. Cenâb-ı Resûlullah da sırrı, hakikat-i Kur’an'la ifşa etmiştir. Kâmilinin gönlüne girip kâmilini kendinde var edebildin mi? Eğer gönlün mananın nuru ile meşgul değilse kalbin her şeyle meşgul olur. Bu durumda Allah'a nasıl vuslat edebilirsin, nasıl yaklaşabilirsin?

Varlığını pamuk çuvalının içersine düşen bir ateş gibi için için yakabildin mi? Kâmilinden himmet aldığın anda o pamuk çuvalına düşen bir ateş gibi için için yanıp da içini boşaltarak Cenâb-ı Allah'ın nazargâhı olabildin mi? Ruhun nazar-ı ilâhîden şifa bulabildi mi?

Kalbin ve ruhun zikrullah ile şifa bulabildi mi? Sen, Allah'ın rızasını kazanabilmek için Resûlullah'a gereğince yaklaşabildin mi? Bütün varlığını kâmilinin himmeti ile olgunlaştırıp o varlıkta Allah aşkını zuhura getirebildin mi? Ateş gibi yana yana varlığından geçebildin mi? Her baktığında, her gördüğünde, her konuştuğunda muhatabına arif olabildin mi? Kâmilinden aldığın himmet ile uyurken de uyanıkken de çalışırken de her an zikredebildin mi? Eksiklerini gidermek için kâmiline koş, derdini anlat, derdine deva dile.

Ey âşık, Kur’an-ı Kerim'de: " Elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb (hasta kalpleri mutmain eden zikrullahtır) Zikrullahin şifaun kulûb (kalplerin şifası zikirdir)" diye buyurmuştur. Allah'ı zikretmek için fikret, tefekkür et, müşahede et. Tabi bunları yapmak için de yanmak lazım. Yan ey gönül yan. Kâmiline koş, derdini anlat ki Allah'tan şifa bulasın.

Bir genç, Bağdat’ta ihtiyar bir hekime gitmiş. Genç, "Doktor, hastayım. Bana göre bir ilacın var mı" diye sormuş. Hekim de "Var" demiş. Genç: "Ama ruhum hasta demiş." Hekim yine: "Var" demiş. Deva için yapması gerekenleri anlatmaya başlamış ve "Mâsivâyı gönül havanına koy, hayâ suyuyla yıka, aşk ateşiyle kaynat, zikrullah tokmayığla döv, Hamd kaşığıyla ye ki ruhun şifa bulsun." diye buyurmuş.

Bizler bu âlemde beşeriyet âleminde, suffiyet âleminde kör olarak gelir kör gidersek bizlere yazık olur. Uyanalım, arif olarak gidelim.

Ey âşıklar, ey ihvanlar, ey gönül dostlarım! Kur’an-ı Kerim'de "Benim zikrimden yüz çevirenlerin maişetlerini dar kılarım. Onları kıyamette âmâ olarak haşrederim." diye buyrulmaktadır. "Ben neden âmâ olarak haşr edildim, gözlerim görmüyor." sorusuna karşı Cenâb-ı Hak "Siz benim zikrimi unuttunuz. Ayetlerimi unuttunuz. Cemalime yaklaşmayı unuttunuz. Bende sizin gözünüzü açmayı unuttum." diye buyurmuşlardır.

Ey âşıklar, ey ehl-i ihvan, ey Ehlibeyit âşıkları! Gözümüzü açabilmek ve uyunabilmek için, dört anâsır-ı erbaadan müteşekkil olan vücudun Allah'ın varlığında fani olması gerekir. Bu vücudun ruhun bineği ve Allah'ın sırrının kabı olduğunu anlayalım. Cenâb-ı Zülcelâli ve Tekaddes Hazretleri, zatından sıfatına tecelli edip sırr-ı ilâhiyi izhar etmek için insanın sureti beşeriyesini meydana koymuştur.

Bir kere düşünelim! Hadis-i kutside: "Bana yaklaştığınız zaman sizin varlığınızı alır, diyetiniz ben olurum. O zaman elinizden tutan ben olurum, gözünüzden gören ben olurum, kulağınızdan işiten ben olurum, lisanınızdan söyleyen ben olurum, ayağınızdan yürüyen ben olurum." diye buyurmaktadır.

Bu durumda bizim neyimiz kalır ki. Bir insan; Tevhid-i Ef'âl'de fiilini fâile nispet ettiyse, Tevhid-i Sıfat'ta sıfatını mevsufa nispet ettiyse, Makam-ı Zat'ta vücudunu mevcuda nispet ettiyse o insanın elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. O eli tutan, Hakk'ın elini tutmuş gibi olur.

Fakat Allah ayrı, kendimiz ayrı olursak; suret-i beşeriyede Allah'ın sırrının mevcut olduğuna gafil olursak, Allah Zülcelâl ve Tekaddes Hazretlerinin “Kuluma şah damarından daha yakınım.” ayet-i kerimesini idrak edemezsek âmâ gelir âmâ gideriz.

Oysa aradığımız bize bizden daha yakın ve her zerrede mevcut olandır.Abdülkadir BİLGİLİ (Sebâtî)
İzmir, 1976
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ