Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

17 Haziran 2024
10 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


Hazret-i Şeyh Pir Muhammed Bahaüddin-i Erzincani


15. yüz yılın başlarında Erzincan'ın Keleriç (Karakaya) köyünde doğmuştur. Zamanın önde gelen âlimlerinden olup, ilimde yüksek dereceye ulaştıktan sonra, devrinin ünlü müderrisleri arasına girmiştir. Halveti Tarikatının ileri gelenlerinden, Seyyid Yahya Şirvanî Hazretlerinin baş halifelerindendir. Tasavvuf yoluna girmesine ise bir rüyası sebep olur.

"Bir gece rüyasında engin bir deniz görür. Derya kıyısına gelip o deryadan geçmeyi arzu eder. Burada birçok gemi vardır. Her biri yolcularını almış, yelken açmak üzeredir. Şeyh Muhammed Bahaeddin Efendi, bunlardan birine binmek ister fakat, gemiciler mani olurlar. Bu hale şaşırıp hayret eder. O arada:

"Bu gemilerin sahibi Seyyit bir zattır. Git hizmetine gir ve ondan izin al. O zaman binebilirsin. Yoksa seni kimse gemiye almaz ve buradan geçemezsin. O zatın ismi Yahya Şirvani'dir." diye gemilerin birinden gelen bir ses işitir. Bunun üserine, Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri, Seyyit Yahya Şirvanî Hazretlerini bulur ve halini anlatır. Seyyit Hazretleri ona, "Nasibin varmış" deyip kendi gemisinde yer gösterir ve birlikte yola çıkarlar."

Bu rüyanın tesiriyle uyanan şeyh, derhal yol hazırlığını yapar ve medresedeki talebelerine icazetlerini verdikten sonra yola çıkar. Neticede, Şirvan'a gelerek Seyyit Yahya Hazretlerinin dergâhını bulur. Pir Muhammed Bahaeddin Hazretlerini karşısında gören Seyyit Yahya Hazretleri: "Ey Molla Muhammed, o gemiler Halvetî yolunun yolucularıdır. Yolumuz kolay ve güzeldir. Hoş geldin" der.

Geldiği dergâhta yetiştikten sonra, hocasından icazet alan Şeyh Muhammed Bahaeddin Hazretleri, Erzincan'a gelerek Keleriç'te bir mescit ve dergâh inşa ederek ilim ve edep öğretmeye başlar. Cuma günleri Erzincan'a gelir, Camii Kebir'de insanlara vaaz ve nasihatte bulunur, hikmetli sözler söyler. Ona bağlanan, ondan istifade etmek isteyen çok sayıda insan vardır. Önde gelen talebeleri: Pir Muhammed, Pir Fettullah, İbrahim Mükemmil ile Çelebi Halife Hazretleridir. Vefatından sonra Çelebi Halife yerine geçip hizmetlerini devam ettirmiştir.

Bursalı Mehmed Tahir Bey, onun Hicri 879 (M. 1474) de Erzincan'da vefat ettiğini ve Camii Kebir yanına defnedildiğini kaydetmekte ise de, Ali Kemali Bey, onun Keleriç'te medfun bulunduğunu ve mezarının hiç bir nişan taşımadığını kaydeder.

Hicri 873 (M. 1468) de Erzincan'da yazdığı Makamatü'l Arifin ve Maarifü's Salikin adlı tasavvufa yönelik manzum (Türkçe) eserinin Manisa ili Muradiye Kütüphanesinde bulunduğu bilinmektedir.

Aşağıdaki manzume bu eserden alınmadır:


Tevekkül eyledik ismine anın
Ezelden olunan kısmına anın
Ki zatın eyledi ismine mebde
Bir ismi bin bir isme oldu menşe.
.....
Sekiz yüz yetmiş üçündeydi hicret
Ki tahrir oldu kılletü kesiret
Tamam zikridir anın sübhenallah
Ana yüz bin şükür elhamdülillâh.

Tamam oldu kitabı ruzi arefe
Okursan hâsıl ola men arefe
Eğerci bunun elfazı türki
Veli manaya bak ki can gör ki
Ki tahrir oldu bu Erzincan'da.

Kerametleri görülmüştür:

1) Bir yaz günü sabah namazından çıkıp talebelerine: "Erzincan'a inmek dileriz. Sevdiklerimizden arzu eden bizimle gelsin" buyururlar. Kırk talebesiyle hareket edip, Erzincan'a gelir. Camii Kebir'e gidip halvete girerek kırk gün ibadetle meşgul olmak isterler. Talebeleri onun bu haline şaşırıp: "Efendim, şimdi hasat mevsimidir. Erbaine ve halvete girmek için münasip midir?" diye arz ederler.

Bunun üzerine Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri, "Doğru söylersiniz lâkin, Allahû Tealâ bu beldeye yakında bir zelzele takdir etmiştir. Bu belânın geri çevrilmesi için bizlerin münâcaât etmesi, yalvarması lâzımdır. Umulur ki, içimizden birinin duası kabul olur da halk kurtulur" buyururlar. Sonra Camii Kebir'de ibadetlerine devam ederler. Bir ara yanındakilere dönüp, "Bize ilham edildi ki, "Ey Pir Muhammed, eğer bu belânın geri çevrilmesini istersen bizim yanımıza gelmelisin." "Şimdi kim bizimle beraber şahadet şerbetini içmek isterse burada kalsın. Eğer bir miktar daha dünya hayatını yaşamak arzu edenlere de biz izin veriyoruz, dışarı çıkabilir. Bu gece bizimle birlikte olmasınlar" buyurdu. Bunun üzerine talebelerinden yedi kişi hariç diğerleri camiden dışarı çıktılar. O gece kuvvetli bir zelzele oldu. Camii Kebir yıkıldı. Yedi talebesi ile beraber Muhammed Bahaeddin Efendi şahadet şerbetini içtiler. Camiden başka hiç bir yerde zarar vuku bulmadı. Şehir ahalisi durumu öğrenince büyük bir üzüntüye düştü. Allahu Teâla'nın hikmeti deyip, Muhammed Erzincani ve yedi talebesini defnettiler. 2) Mübarek cesetlerinin gasli esnasında orada bulunanlardan bazıları ileri geri konuşup, "Veli olsaydı böyle bir ölümle ölmezdi" dediler. O zaman MUhammed Erzincani Hazretleri, Allahu Teâla'nın kudretiyle dile gelip, "Ey benim halimi bilen Rabbim, sana güveniyor, sana sığınıyorum" diye yüksek sesle konuştu. Bunu işiten gafiller hayretler içinde kaldı ve tövbe istiğfar edip onun büyüklüğünü anladılar.

Bu iki hadisenin Erzincan şehir merkezinde vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Bursalı Mehmed Tahir Bey'in "Camii Kebir yanına defnedildi" kaydının dayanak noktası da bu olsa gerektir.

Yine bir diğer önemli hadise şudur:

Erzincan, bir zamanlar Erbiloğlu hâkimiyetine girer. Erbiloğlu, kumandanlarından Kaçarlı Han'ı Erzincan'a gönderir. Bu zat, Pir Muhammed Bahaeddin Hazretlerinin kabrine gidip, hakarette bulunur ve elindeki topuz ile kabir taşına vurup, sarık kısmını kırar. Atına binip oradan ayrılmak ister. Ancak at bir adım atmadan ayakları kırılıp yere çakılır. Kaçarlı Han'ın da kemikleri birbirine geçer. Öyle ki bir kılıç darbesiyle parçalanmış gibi birbirinden ayrılır. Hemen oradaki bir çukura gömerler.

Himmetleri üzerimize hazır ve daim olsun.


Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Biz sana Kevser’i
(bol ni’met, ilim ve büyük şeref) verdik.
(KEVSER-1)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ