21 Mart 2023
28 Şaban 1444
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ORUÇ VE RAMAZAN


Değerli dostlar, sözlük anlamı olarak “Ramazan”; güneş ısısının insanları, toprağı kızdıracak ve üzerine basanın ayağını yakacak kadar fazla olması anlamına gelir. Kameri ayların dokuzuncusuna havanın çok sıcak olması sebebiyle bu isim verilmiştir. Ramazan kelimesi; dini açıdan günahların yanması manasındadır. Ramazan kelimesinin Esma-i Hüsna’dan olduğunu söyleyenler de olmuştur.

Dil bilginlerine göre ise Ramazan kelimesi; ‘yeryüzünü tozdan, kirden ve pastan temizleyen yağmur’ adından alınmıştır. Bu sebeple Ramazan ayının bir diğer adı da ‘yağmur’dur. Nasıl ki sonbaharda yağan yağmurlar, tozu toprağı ortadan kaldırarak yeri tertemiz hale getirirse, değişmeceli anlamda bir rahmet iklimi olan Ramazan ayı da bu mevsimi dolu dolu yaşayan müminlerin günahlarının silinip süpürülerek temizlenmesine vesile olur.

Sufiler yazdıkları eserlerin oruçla ilgili bölümlerinde iki konu üzerinde yoğunlaşırlar: Orucun önemi ve fazileti, gayesi ve hikmeti. Bizlerde bu bağlamda orucun fazilet ve ehemmiyetini göstermek için konuyla ilgili ayet ve hadisleri inceleyelim:

Hak Teâlâ orucun gayesini ve hedefini ‘takva’ olarak göstermiştir. (Bakara Suresi,183) Oruç tutan bir mü’min; takvası, yani ihlaslı ibadeti ve dürüst ahlakı oranında orucun meyvesini devşirir, Ramazan’dan feyiz alır. Takvadan nasip almayanların, oruçtan alacakları fazla bir şey yoktur. Bir Hadis-i Şerif’te: ‘Nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu oruçtan, aç ve susuz kalmış olmalarından başka ellerine bir şey geçmez’ diye buyrulmuştur. (İbn Mace, Siyam, 21) Takvanın temel anlamı, “korunmaktır”.

Savm (oruç) kelimesi ise imsak, hareketsizlik ve ölüme ramak kalacak derecede aç kalmak gibi anlamlara gelmektedir. ‘Yemek yemek, konuşmak ya da yürümek türünden bir fiili yapmaktan kendini tutmak, geri durmak’ demektir. Bu da bir çeşit korunmayı ifade eder.

Bu sebeple İslam âlimleri, mana olarak “savm” sözüğünün karşına ‘tutmak, zapetmek, zapt ü rapt altına almak’ anlamına gelen ‘imsak’ kelimesini yerleştirir. Bu bakımdan takva ve savm sözcükleri arasında lafz bakımından her ne kadar farklılık olsa da, mana bakımından yakınlık vardır.

Oruç; insanı kötü, sevimsiz işlerden alıkoyan, insanın hayatını düzenleyen, derleyen, dağınıklıkları yok eden bir özelliğe sahiptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v): ‘Oruç, ateşten koruyan bir kalkandır’ diye buyurmuşlardır. Nasıl ki bir savaş aleti olan okun, bir kimseye isabet etmesine kalkan engel oluyorsa, her birisi Allah’a isyan olan günahları işlemeye de oruç engel olur.

Oruç ibadeti, Hz. Âdem’le başlayan “insan” olmak şerefinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu durum Bakara Suresi’nin 183. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: ‘Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.’ Oruç ibadeti, Muhammediliğe mahsus değildir, müslümanlığa mahsustur. Oruç, nefsi terbiye etmeyi kolaylaştırdığı için bizden önceki bütün ümmetlere de farz kılınmıştır. Oruç, bütün insanlığın ortak ibadetidir.

Tezkiye-i nefis; yani nefis terbiyesi Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in tatbikinde emrolunmuş bir haslettir. İnsanın kötü sıfatlardan arındırılması, gideceği yere uygun hale getirilmesi, ‘bana dön’ denildiğinde oraya götürülebilecek bir halde olması için çabasıdır.

İnsan bu dünyaya gelirken annesini, babasını, dış görünüşünü seçemez. Fakat kendisine ahlaki yapısını değiştirebilme kudreti verilmiştir.

Tasavvuf da bu olabilirlik üzerine kurulmuştur. İşte buna tezkiye-i nefis denir. Allah bizden bunu ister.

Oruç bu tezkiye-i nefsi sağlamak için en önemli unsurlardan biridir. Çünkü nefis aç kalmadığı sürece, kendisinin dışındaki kudreti ve âlemi fark edemez. Fıtratı böyledir. Aç kalan nefis, kalbi ve rûhi istekleri ile istilâ etme gücünü kaybetmeye başlar. Bu yüzden kalp, tefekküre (Allâh’a götüren düşüncelere) dalarak Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiği nimetleri tek tek hatırlar.

Bir lokmanın kadrini bilir, bir yudum suyun aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlar. Bu hâl de kulu, şükre götürür.

Oruç; hem nimet kıymeti bilmeyi, hem de nimete şükretmeyi öğretir. Bize kendimizi tanıtır; kim olduğumuzu, güç kaynaklarımızın neler olduğunu, nimetin nerden geldiğini, değerini ve anlamını bilmemizi sağlar.

Sadi bir beytinde der ki: “Bir kişi düşkün, zayıf, hasta ve açken onu Beyazıd Bestami ve Cüneydi Bağdadi zannedersin. Fakat tok, sağlıklı ve makam sahibi olduğunda Nemrutlara, Firavunlara bile taş çıkartır.” Oruç bize acizliğimizi hatırlatır. Oruç tutmakla beraber nefsani kudretimizin mecali azalır.

Oruç, tezkiye-i nefsin en alt basamağı sayılan vücut terbiyesinin şehvani terbiyeyi en iyi talim ettiği şekillerdendir. Daha üst terbiye; gözün, kulağın, ağzın, kalbin oruç etmesidir. Orucun üç mertebesi vardır: Bir avamın orucudur ki bu yemeden, içmeden ve haram olan diğer hallerden uzak durmaktır. İki havassın orucu yani olgunlaşmış olanların orucudur ki bu el, ayak, göz, kulak ve cümle azayı, günah denilen şeylerden uzak tutmak, geri çekmektir. Üçüncüsü ise en üst derecede olanların orucudur ki bu bütün masivadan perhiz etmek ve cümle heva ve hevesten sıyrılıp Allah’ın muhabbetini, lezzetini bulmaktır.

Orucun ve açlığın sır ve hikmeti; şehvet ve nefsin kahrından kurtulmak ve bu suretle ruhaniyet bulmaktır. Mevlana Hazretleri der ki: “Lokma, eğer sende cevher oluyorsa istediğin kadar ye. Fakat bu lokma, fenalıklar doğuruyorsa boğazına kilit as.”

Meleklerde akıl vardır fakat nefis yoktur. Hayvanlarda ise nefis vardır fakat akıl yoktur. Şeytanda hem akıl vardır hem de nefis. Fakat onda da itaat yoktur. İnsan, bu mahlûklar arasında ibadetle ve oruçla en üst mertebeye çıkandır. Çünkü insanda hem nefis hem akıl hem de Allah'ın emrini muhabbetle tutabilecek bir mizaç vardır.

Nefsine ve aklına rağmen oruç tutan insan, Allah u Teâlâ’nın emrine itaat etmiş ve meleklerden bile üstün bir dereceye ulaşmış olur. Orucun derecesi, diğer ibadetlerden çok daha yüksektir. Çünkü oruç tutan, “Samediyyet” sıfatıyla sıfatlanır.

Hadis-i Kudsi’de: ‘Her iyi işe on katından tutun da yedi yüz katına kadar sevab veririm, oruç müstesna. (Çünkü o bana aittir). Sevabını da ben veririm.’ diye buyrulmaktadır. (Buhari, Savm, 2; Müslim, Siyam, 160). Bütün ibadetler, Hak rızası için yapıldığı halde burada oruca özel bir yer verilmesinin sebebi; oruç hariç diğer ibadetlerin herkesin görebileceği şekilde beden ve organlarla yerine getirilmeleridir. Bu konudaki diğer bir yorum ise, bu hadiste Samediyyet’e işaret edilmiş olması şeklindedir.

Samediyyet; İhlas suresinde geçen anlamıyla ‘hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu Hak Teala’ anlamına gelir. Onda ihtiyaçsızlık niteliği vardır. Melekler de yeme, içme ve eş edinme ihtiyaçları olmama bakımından O’na benzerler. Yemeyi, içmeyi imsaktan gün batımına kadar terk ederek sırf Hak rızası için oruç tutan bir mü’min de bu süre içinde ihtiyaçsızdır, sözü edilen şeylere muhtaç değildir. Bu bakımdan da Hak Teâlâ’nın yakınındaki meleklere benzer.

Hakk’a yakın olana yakın olmak, Hakk’a yakın olmaktır. ( Serrac, 216, İhya,1/ 243). Samediyyet sıfatına mazhar olan bir kul, ihtiyaçlardan uzaklaşarak melekleşir. Onun velisi, bakanı, gözeteni ve kayıranı da Allah Teâlâ olur. Artık o Mevla’sından başkasına muhtaç değildir.


Aşk ile Allah diyelim tenden geçelim,
Ol Mevla’ya varalım aşk ile hû diyelim,
Semalara yücelen zikr u tespih çekelim
Mübarek olsun mü’minlerin Ramazanı.

Ramazan ayı ise sadece oruçtan ibaret değildir. Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede Ramazan ayından bahsederken önce oruçtan değil Kur’an’ın indirilmesinden bahsediyor.

Ramazan ayında Kur’an’ın indirilmesine, hidayet edici özelliğine, apaçık korunmasına, hakkı-batılı ve hayatımıza lazım olacak her şeyi tefrik edebilecek bir özellikte olduğuna işaret ediyor. Sonra da bu aya erişirseniz onda oruçlu olun diye buyuruyor.

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (Bakara Suresi, 185 )

Ramazan ayı; rahmet, mağfiret, lütuf ve ihsanla birlite anılır. Biz günlük hayatımızda daha ziyade orucu öne aldığımız için Ramazan ayına “oruç ayı” diyoruz. Ama Kur’an’ın ifadesine baktığımızda Bakara Suresinin 185. ayetinde ifade edildiği gibi Ramazan ayının aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu da görüyoruz.

Ramazan ayı, aynı anda ihsan ayıdır. Çünkü Allah’ın bize en büyük ihsanı olan Kur’an’ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Allah, Kur’an’ı bize bu ayda ihsan etmiştir.

Bizler bu ayda, yoğun bir manevi eğitime tabi tutularak adeta ‘check-up’ tan geçeriz. Ramazan mektebinde alınan derslerin başında Kur’an-ı Kerim olmak üzere; oruç, namaz, sünnete ittiba, paylaşma ahlakı, i’tikaf, zekat, sadaka, ahlak eğitimi, nesif terbiyesi, irade eğitimi, hasbilik, diğergamlık gibi dersler gelir. İmam-ı Rabbani (k.s.)’nin şu sözü Ramazan ayının önemini açıkça ifade eder: “Bir kimsenin Ramazan ayı düzgün geçerse, senenin diğer kalan ayları da düzgün geçer.”

Nasıl ki insan yaratılmışların en şereflisi ise Ramazan da ayların en faziletlisidir. Bu ayda cennet kapıları açık, cehennem kapıları kapalıdır. Mü’min melekiyyet makamındadır.

O, on bir ayın sultanıdır. ‘Hoş geldin ya Ramazan’ ile karşılanıp ‘Elveda ey mah-ı gufran’ ile uğurlanan kutlu bir aydır. Mü’minlerin sevinci, muradı ve bayramıdır.

Peygamber Efendimiz, sadece Ramazan ayına mahsus olarak teravih namazı kılarak Ramazan ayının şükrünü eda etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in inzal oluşunun yıldönümü olan Ramazan ayında Hazret-i Cebrail ve Hazreti Resulullah Efendimiz arasında özel bir muamele vardır.

Hazreti Cebrail, Allah u Teâlâ’nın o güne kadar göndermiş olduğu ayetleri Efendimize tekrar eder ve sonra Resulullah ayetleri tekrar Hazreti Cebrail’e okur. Resulullah Efendimiz okur Cebrail dinler, Cebrail okur Resulullah Efendimiz dinler. İşte mukabele de budur. Mukabele; peygamber fiilidir, sünnettir ve Ramazan ayı’a mahsustur.

Netice itibariyle, Ramazan ayı insana orucun araç olduğunu, ibadet ve taatten maksadın Zatullah olduğunu bilip, ‘Allah’a yakınlaşmak ve Cemalululah’a erişmek için nasıl gayret edebilirim’ şeklindeki düşünce yapısına kavuşmak için yaşanmalıdır. Öyle bir Ramazan yaşamalıyız ki bizi görenler Allah’a yakın olmaya özensinler.

Herkesin kendince Cenab-ı Hak’la arasındaki perdeleri kaldırmak, kendisini gafletten korumak için bir oruç programı yapması gerekir. Oruç insana; eline, diline ve beline sahip çıkma ahlakını kazandırır. Kendisini tuttuğumuzu sandığımız oruç, aslında bize kendimizi tutmayı öğretir.

Biz orucu, oruç bizi tutsun diye tutatız. Bunun için insanın ‘Ben Ramazan’ın Ramazan olduğunu ve oruçlu olduğumu anlamak yani Mevla ile olan irtibatımı ve Ramazan’ın muhatap olarak aradığı insanı ortaya çıkarmak için bu aya eriştim’ düşüncesinde olması gerekir. Bu düşünceyi iliklerimize kadar hissedebiliyorsak işte o zaman Ramazan’ı gerçek manasıyla yaşayabiliriz.

Kişinin hal ve tavırlarından oruçlu olup olmadığı belli olmuyorsa o kişi zahiren her ne kadar oruçlu olduğunu söylese de gerçek manasıyla Ramazan’ın bereketinden faydalanamamış, Ramazan’dan istifade edememiş demektir.

Ramazan’da orucun, zikrin ve Kur’an’ın, ruh iklimimizi gözle görülecek şekilde değiştirmesi gerekir. Eğer bunlar olmuyorsa Ramazan bizi teğet geçmiş demektir. “Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan, senin vücud toprağını altın ederler. Senin fâni varlığını taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. İftar vaktinde yediğin lokmanın her biri birer mânâ incisi olur. Ramazan’da yemekte içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte, sabırlı olduğun için bu sabır senin manevi görüşünü artırır, gönül gözünü açar.”(Hz. Pir Mevlana)

Eğer insan, Ramazan’da bir takım huylarını değiştiremiyor, güzel yeni hasletler edinemiyorsa Ramazan Kur’an’ın muhatap olduğu insana kavuşamamış demektir. Ramazan, kendi kadr ü kıymetini bilecek insan arar ve bulduğunda onun hakkında şahitlik yapar. Onun için Ramazan’ın hüsn-ü şehadetinden mahrum kalmak israfların en büyüğüdür. Nasıl ki hac mevsiminde Arafat orada bulunan insanlara şahitlik edecekse, Hacerü’l-Esved kendisini selamlayan insanlara şahitlik edecekse, Ramazan da kendi kıymetini hakkıyla bilen ve değerlendiren insanlar hakkında şahitlik edecektir.

Manasını bilen insan için her an Ramazan, her an oruç halidir. Zahitlerin iftarı, günün sonundadır. Âşıkların iftarı ise ancak visalle mümkündür.

Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine
Kaldır aradan vahdete hail ne ise. (Mehmet Akif Ersoy)

Ne mutlu sahurları seherlere ayarlı olanlara!..Aslıhan KETENCİOĞLU
İstanbul, 20.06.2016
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.
(Bkz. Yasin, 21)
ÖZLÜ SÖZLER
 • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
 • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
 • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
 • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
 • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
 • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
 • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
 • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
 • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
 • Mutaşabih ayetler ledünidir.
 • Ölüm ve cehennem korkusu Hak'ka dost olmayanlar içindir.
 • Şartlanmalardan ve önyargılardan arınmadan kimse masum olamaz.
 • Uzlaşmak için bahane arayan düşman zıtlaşmak için bahane arayan dosttan daha iyidir.
 • Baki hakikatler fani merkezli inşa edilemez.
 • Her zorluğun çözümü sevgidir.
 • Allah var gayrı yok sevgi var dert yok.
 • Allah de ötesini bırak.
 • Sorunları erteleyen ve örten değil çözüm üretip sorunları çözen olmalıyız.
 • Kişinin irfanı kemalatı nispetinde şeytanı da nefsinin şiddetinde olur.
 • Kötü huylardan kurtulmanın en keskin yolu ilahi aşka yanmaktır.
 • Mücevherden sarraf olan anlar, başkası bilemez. Ne fark eder kör için elmas da bir, cam da bir. Eğer sana bakan kör ise sakın sen kendini cam sanma.(Mevlana)
 • Kendini oldum ve doğru zannedenler kendileri gibi düşünmeyenlerden rahatsız olurlar.
 • Eflatun'a dediler ki "Ne kadar çok çalışıyorsun". O da dedi ki "hayır ben sevdiğim işi yapıyorum"
 • Allah kuluna sevdirdiği her işi kuluna kolaylaştırır.
 • Kurtuluş hidayete tabi olanlar içindir. Selam olsun hidayete tabi olanlara.
 • Tevhid-i Ef-al meratibi ihvanın kendi gerçeğine seyir haritasıdır.
 • Kişi ilk önce kendisinin arifi olacak ki Rabbinin arifi olabilsin.
 • İnanmak başka şey, teslim ve tabii olmak başka şeydir.
 • Kalıcı dostluklar edinin.
 • İhvan gibi yaşa, gerisine karışma.
 • Mutlu insan başkalarının mutluluğu için yaşayandır.
 • İslam dini istişare esaslıdır.
 • Allah için affet, Allah için paylaş.
 • İhvanlığını işine göre değil, işini ihvanlığına göre ayarlayacaksın.
 • Kul, iradesini Allah’a teslim edendir.
 • Hakk'ı hatırladığımız unuttuğumuzdan fazla olsun.
 • "Olacağım" diyene engel yok, "olmayacağım" diyene bahane çok.
 • Ben merkezli değil, biz merkezli olun.
 • Dervişçe yaşamak, tevhitçe yaşamaktır.
 • Yaptığınızı azimle yapın, hırs ile yapmayın.
 • Kullukta devamlılık esastır.
 • Önce emin insan olmalıyız.
 • Derviş, halinden belli olmalıdır.
 • Beşeriyet kemalâtın hammaddesidir.
 • Mükemmeliyet istikamette daim olmaktır.
 • İnsanın cismi arza, ruhaniyeti semaya mensuptur.
 • Yaradılış farziyetimiz hakkı bilmektir.
 • Hakk'ı tanımanın ön şartı Resulûllah’ı tanımaktır.
 • İnsanın sırrında Allah’ın sonsuzluğu vardır.
 • Kulluğa bahane yok değer üreteceksiniz.
 • Şikayet, Mevla’ya hürmetsizliktir.
 • Kulluk adına yapmadıklarımıza hiçbir bahane geçerli olmayacak.
 • Bu âleme kavga için gelmedik.
 • Telkin öncelikle bizim nefsimize olmalıdır.
 • İnsan, Allah’ın sırrı Allah da insanın sırrıdır.
 • Varlığımızın sebebi zuhuru, Cenab-ı Resulûllah’tır.
 • Kullukta teslimiyet “Rağmen” olmalıdır.
 • Kazası olmayan tek şey hayatımızdır.
 • Sevgi dışındaki bütün hallerde zorluk vardır.
 • Nefsinde mevsimi hazan olanın, gönül mevsimi bahar, Ahireti bayram olur.
 • Hayat yaşamak, yaşamaksa sevmektir.
 • En güzel keramet istikamet üzere olmaktır.
 • Kişinin Rabbini tanıması için kendini tanıması lazım.
 • Hakk’ı ancak Mirat-ı Muhammet’ten görebiliriz.
 • İnsanı Hakk’ta sonsuzlaştıran ve yaşatan, sevgidir.
 • Sevgi bütün yaratılanların varoluş mayasıdır.
 • Sevgisiz olan her mekân ve mahâl mundardır.
 • Sevgi Allah için yanmak ve olmaktır.
 • Allah’ın ve Resulullah’ın sevgisi ile yanmayan gönül hamdır, ahlâttır.
 • Hakikat ehlinin sermayesi aşk-ı sübhandır.
 • Talepte kararlılık, kararlılıkta da sabır esastır.
 • Sabır, sadrın genişliği kadardır. Sadır genişliği ise; kabulümüz, sevgimiz kadardır.
 • Kamil insan demek;Bütün duygularda,düşüncede ruhta olgunlaşmış insan demektir.,
 • Dervişân, Mürşidinin eşiğinde sadık olduğu sürece, farkında olsa da olmasa da tekamül halindedir.
 • Kim ki Allah’ı ciddiye almaz ise; Allah o kimseyi ciddiye almaz.
 • Hakkı görmeyen gözler amadır.
 • Gayret olmadan kişinin ulaşacağı hiçbir âliyet olamaz.
 • Kendi gerçeğimize yol bulmak için arz üzerinde var olan bütün mevcudiyetten istifade edeceğiz.
 • Bu fırsat âleminin bir tekrarı daha yoktur.
 • Hiçbir oluşum kendi halinde, kendi başına müstakil değildir.
 • İhvan isek bir iddianın sahibiyiz demektir.
 • İhvanın kemâlâtı, olgunluğu, karşılaşmış olduğu olumsuz tecellilere verdiği tepkilerle ölçülür.
 • Kişi muhatabı ve müdahili olmadığı hiçbir meselenin şahidi olamaz.
 • Herkes kazanımlarını kayıplarını tespit etsin ki şuurlu bir hayat yaşayabilsin.
 • Birebir uyarılar insanı daha çok uyandırır.
 • Bütün canlılara dostça yakın olmalıyız.
 • Tekâmül için her anı yeniden yaşamak , her anın yeniden talibi olmak zorundayız.
 • Gayret etmeyen kişiden Kâmil insan olmaz.
 • Ehl-i talip bu Kâinatın özelidir, özetidir.
 • Kul, hizmeti kadardır. Kul, sevgisi kadardır, Kul hoş görebildiği kadardır. Kul feragat edebildiği kadardır. Kul paylaşabildiği kadardır.
 • Ehl-i ihvan’ın sevgisi Rabbi’nin sevgisi, meşguliyeti Rabbi’nin meşguliyeti olmalıdır.
 • Her an Rabbi ile meşgul olanın, muhatabı Rabbi olur.
 • Güzel bakmalı, güzel konuşmalı, güzel dinlemeliyiz.
 • Hayırları geciktirdiğimiz zaman şerre dönüşür. Şerleri geciktirdiğimiz zaman hayra dönüşür.
 • İhvanın irşad olmasının ön şartı teslimiyattır.
 • İlmen yâkinlik; bilmek ve kabul etmektir.
 • İhvan telkin edileni yaşadıktan sonra Hakkel yâkina ulaşır.
 • Kul, Rabbini ne kadar ciddiye alırsa, Rabbi’de onu o kadar ciddiye alır.
 • Rahman’ın sevgilisi olmak gönlü cenab-ı Resulullah’a yönetmek ve tabi olmakla orantılıdır.
 • İhvan, kendi özünde kâmil duruşa ulaşırsa, onda bir değil de nice esmanın açılımı, nice sıfatın inkişaf ve izhariyeti yaşanacaktır.
 • Dünkü gibi konuşan, dünkü gibi anlayan, dünkü gibi yaşayanın anı ve akibeti hüsrandır.
 • Ehli gönül olan, ,Resulullah’a ve Ehli Beyt’egönül veren Ehl-i İhvan’ın seyr-i sülüğü nefis merkezli akıl ile değil gönül merkezli akıl iledir.
 • İhvan, hayırda ve şerde damlayı derya mesafesinde görecek kadar Rabbini önemseyen olmalıdır.
 • Hakka vuslat, ancak aşk- sübhân ile olur.
 • Aşığın, sevgisinin sancısıyla uykularının kaçması lazım ki, orada aşktan söz edilebilsin.
 • Hayatla zıtlaşan değil hayatla uzlaşan olmalıyız.
 • Eğer kişi yarışacaksa hayırda yarışsın selâmda, yarışsın, paylaşmada hoş görüde affetmede yarışsın.
 • Kişi tercihinin neticesini yaşar.
 • İnsan, sevebildiği kadar, değer üretebildiği kadar insandır.
 • İhvan, arif olmalı ve gönlünü bütün olumsuzluklardan arındırmalıdır.
 • Herkes yaptıklarının neticesini yaşayacak.
 • Biz kulluğumuzu her gün yeniden yenilemeliyiz.
 • Üstünlük ancak takva ile sevgi iledir.
 • Allah hiçbir zaman abes ile iştigal etmez.
 • Her işte bizim için hikmet ve hayır vardır.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • Herkesin şeytanı, Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i ve Azrail’i kendisiyle beraberdir.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan, Hakk'a eren demektir.
 • Sevginin tezahürü ibadettir.
 • Eğer inanıyor, iman ediyor, seviyorsanız, yap denileni yapacak ve aksatmayacaksınız.
 • Sevenin ne gecesi ne gündüzü ne yorgunluğu ne bahanesi ne de mazereti olur.
 • Karşılaştığımız zorlukların tamamı tekâmül için ikrarımızı ispat içindir.
 • Bu âlem teşbih, tespit, tenzih, takdis ve şahadet âlemidir.
 • İnsanın Hak katında kadri, kıymeti sevgisi kadardır.
 • İnsan, yaşadığı zorluklar aşabildiği engeller kadar insandır.
 • Hiç zorluk, acı çekmeden, uğraş ve çaba sarf etmeden kimsenin başarıya ulaştığı görülmemiştir.
 • Hepimiz Allah’ın Resulûllah’ın ve Ehlibeyt’in aşkından muhabbetinden istifade edip Hakk’ta bakileşebilecek yetilere sahibiz.
 • İnsan, asliyeti kendisine unutturulmuş varlıktır.
 • Müsemmâ ehli olan için, isimler değişşe de asliyet değişmez.
 • Hiçbir güzelliği kendimize mal etmeden, bütün güzellikleri Rabbimizden bilmeliyiz.
 • Herkesin imtihanı iddiası kadar olur. Yani iddiası büyük olanın, imtihanı da büyük olur.
 • Kâinat, insan için, insana hizmet için halk edilmiştir.
 • Hayatın tamamı, kulluğun ve dostluğun talimidir.
 • Kişi bilgisinde değil yaşantısında kâmil insan olur.
 • Bizim yaşadıklarımız; tercihlerimizin, taleplerimizin ve dualarımızın neticesidir.
 • Mezheplerin farklı olması, dünya iklimlerinin, ırkların ve kültürlerin farklı olmasındandır.
 • İrfan mekteplerinin temelde aynı, detaylarda farklı farklı olması insanların, meşreplerinin farklı farklı olmasındandır.
 • Kimi takva ile kimi zikrullah ile, kimi hizmet ile, kimi de ibadet ile Hak rızasına ulaşmak ve kâmil insan olmak arzusundadır.
 • Din adına zıtlaşmalar, taraflaşmalar ve tefrikalar çıkarmak Rahman’ın ve Kuran’ın reddettiği duruşlardır.
 • Elin eksiğiyle uğraşan, kendi eksiğini hiçbir zaman göremez.
 • Biz bu âleme eksik tespit zabıtalığına gönderilmedik.
 • Âşık; mâşûkunu hususiyetle geceleyin, en çok yalnızlık halindeyken düşünür.
 • Geceleri ve seher vakti çok özeldir.
 • Dostluğun ilk şartı sevmektir. Fakat çıkarsız beklentisiz sevmektir.
 • Dost olmak, dostun her türlü yüküne katlanmaktır.
 • Bizim için yaşamak bir gündür, o da bugündür.
 • Kulluk adına yapmamız gereken ne varsa sabırla ve ihlâsla yapmalıyız.
 • Hak katında gıdalanmanın birinci esası, âdab-ı Muhammediye ve hakıkati Mahmudiye ile kıyam durmaktır.
 • Biz eyvallah tacını, ‘sensin’ tacını başımızdan, hiçlik hırkasını da eğnimizden hiçbir zaman çıkartmayacağız.
 • Bir damlanın hiçliğe ulaşması, onun deryaya düşmesiyle olur.
 • Bize ulaşan her tecellinin, Mevlâ'dan olduğunun bilincinde olalım ve rıza gösterelim.
 • Sakın tecellilerden kahreden, kederlenen olmayalım.
 • Tecellilerden şikayetçi olmak, kulun Rabbine olan saygısızlığıdır.
 • İhvan, hangi tecelli içinde olursa olsun, mutlaka güzel düşünmeli ve güzel değerlendirmelidir.
 • Edep ve âdap dışında nefes almayalım.
 • Biz, Cenâb-ı Resûlullah’ın vitrini olmalıyız.
 • Bütün nimetler ve âliyetler, gayret ve hizmet iledir.
 • Biz hangi hali yaşıyorsak bizim için hayırdır ve hikmetlidir.
 • Hikmete tabi olanlar hikmet ehli olurlar.
 • "Senin için Ya Rabbi" zevkiyle hayatı yaşayalım.
 • Huzur, ancak tevhid ile aşk ile sevgi ile Allah’a ve Resûlun’e yönelmek iledir.
 • Güzel ahlâk ve sevgi insanlığın omurgasıdır.
 • Her gününü son gün, her namazını son namaz, her muhabbetini son muhabbet gibi kabul eden kişinin yaşantısı Ehl-i ihvanca olur.
 • Büyük laf etmemeye çalışalım.Tevazu sahibi olalım.
 • Ehl-i Beyt olmak, hem nesebi hem de mezhebidir.
 • Ehl-i Beyt, Kur’an’ın ete kemiğe bürünmüş halidir.
 • Yaptığımız her şey kulluğumuzu ispat edercesine olmalıdır.
 • Halkı memnun etmek için Hakk'ı incitmeyelim.
 • Kemalat, hissedilen ilk nefesten son nefese kadar sadece Allah ve Resûl’u için say ve gayret etmektir.
 • Tevhid-i Ef-al hakikatin zübdesi, tevhidin nüvesidir.
 • Kullukta edebi olmayanın Hak’ta izzet bulması mümkün olamaz.
 • Hikmetleri seyretmenin tek şartı, tecellilere karşı sabırlı olmaktır.
 • Kişi yaşamış olduğu imtihanları aşabildiği kadar tekâmül etmiş olur.
 • Aslında bize zor gelen tecelliler, bizim için ikramdır.
 • Kulluğun esasında yap denileni yapıp sonucuna da razı olmak vardır.
 • Bütün kâinat, kişinin kendi hakikatine misaldir.
 • Öncelediğimiz Allah ve Resûl’u olmalı. Ertelediğimiz ise nefsimizin arzu ve istekleri olmalıdır..
 • Dervişi tekâmül ettirecek olan iştiyakı, kendine olan telkini, ve gayretindeki kararlılığıdır.
 • Her günü yaşamak, her günü diğer günden farklı bir alana taşımak için biz bugünün talebesiyiz.
 • Hatasını kabul edip hatasından dönen kul hayırlı kuldur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İhvan ne dünle ne de yarınla zaman kaybedecek sadece anını ve gününü değerlendirecek.
 • İhvanlık, halde örnek olmaktır.
 • Aile yaşantımızla, tecellilere olan tepkilerimizle, kişilerle olan ünsiyetimizle, her halimizle hele hele de ibadete olan düşkünlüğümüzle fark edilmeliyiz.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, Hak katında şerefli olamaz.
 • İbadet etmenin hoşnutluğunu yaşarken bu hoşnutluğu, ibadet etmeyenlere karşı bir üstünlük saymadan fail Allah'tır zevkiyle yaşamalıyız.
 • Kıyas, şeytani sıfatlardandır.
 • Karşımızda gördüğümüz eksikliği önce kendimizde tetkik etmeliyiz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrine mürşitsiz yol bulamaz.
 • Baki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak Hak’ta ölüp Hak’ta dirilmektir.
 • Hayata ders veren değil de hayattan ders alan talip olmalıyız.
 • Anlayan ve öğrenen olmalıyız.
 • Anladığını genişleten, hayatına uyarlayan olmalıyız.
 • Tasavvuf önce şeriat-ı Muhammediye ile yaşanır.Sonra hakikat-ı Mahmûdiye ile hikmetler talim edilir.
 • Bir meselenin görevlisi olmak ayrı şeydir, gönüllüsü olmak ayrı şeydir.
 • Ehl-i ihvanla konuşularak halledilmeyecek hiçbir mesele olmamalıdır.
 • Hak dostları bir araya geldikleri zaman bakışmaları bile muhabbettir.
 • İhvanlığın dört ana esası vardır; ihlas, şecaat, cesaret ve cömertliktir.
 • Hayatın tamamında, her adımda, her bir nefeste; bir tuzak, bir imtihan vardır.
 • Gönül, Rahman ile coşarsa; kişi karşılaştığı her türlü tecelliye sabır ve tefekkür ile mukavemet gösterir.
 • İhvan, ne Dünya ne de ahiret beklentisi olmaksızın kulluğunu fi-sebilillah yaşamalıdır.
 • Kur’ân'ı öğrenmeye, okumaya, okutmaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım.
 • İslam, yap denileni yapmak; yapma denilenden uzak durmaktır.
 • Kulluğunu yarına erteleyenin Allah sevgisi yeterli değildir.
 • Tekâmül etmek için sürekli gayret halinde olmalıyız.
 • İnsana olan sevgisizlik Allah’a olan sevgisizliktir.
 • Allah’a vuslat ancak Aşk-ı sübhan ile olur.
 • Hak’ta bâki olabilmek için kayıtsız şartsız teslim olmalıyız.
 • Dilimizde zikrullah ile gönlümüzde her daim muhabbetullah ile inşa olmaya çalışmalıyız.
 • Şeriatın ihlâl olduğu yerde hakikat olmaz.
 • Her türlü tecelliden istifade edecek kadar arif,hiçbir zorluktan yılmayacak kadar da dirayetli olalım.
 • Arif olan baktığı her zerreden, karşılaştığı her tecelliden kendisine istikamet arar.
 • Ehl-i ihvan hatasında ve günahında ısrar etmeyen ve tövbesinde aceleci davranandır.
 • Âşık maşukundan gelen cefalardan haz duymazsa gerçek aşık olamaz.
 • Kendisindeki gayrilikten arınan insan için dışarıda ve içeride gayri olan hiçbir şey kalmaz.
 • Kişinin samimiyeti, sadakati ve sevgisi ona istikamet verir.
 • Bizden istenilen öncelikle safiyet, samimiyet ve sadakattir.
 • Ehl-i ihvan öyle bir kristalize olacak, safiyet kazanacak, kendi benliğinden öyle bir sıyrılıp latifleşecek, şeffaflaşacak, kendine ait bir renk zan düşünce ve duygu kalmayacak ki Allah’ın boyasıyla boyansın yani Resûlullah’ın haliyle hallenmiş olsun.
 • Gayret, kulluğun esasıdır.
 • Biz bildiklerimizle amel edelim. Bilmediklerimiz, bize bildirilecektir.
 • Her Ehl-i ihvan bulunduğu cemiyette fark edilmelidir.
 • Bizim sabrımıza, bize kötülük yapanların şahitlik etmesi lazım.
 • Asli maksadımız, nefsimizi ve Rabbimizi tanımaktır.
 • Gayret etmeyen kişiden kâmil insan olmaz.
 • İhvan, kendi hakikatine seyri sülük ederken hem dünyasını hem de ukbâsını saadete erdirmiş olur.
 • Muhabbetimiz Resûlullah’ın ve Ehl-i Beyt’in muhabbeti, davamız Hak davası olsun.
 • Eğer insan Rahman’ın aynası olacaksa yansıtıcılığının çok net,arı ve duru olması lazımdır.
 • Eğer bir olumsuzlukla, zorlukla karşılaşıyorsak, bu bizim olumsuzluluğumuzdandır.
 • Arz ve semada her ne olursa insan ile ilişkilidir.
 • Sözümüzün ilk müşterisi kendi kulağımız olmalıdır.
 • İslâm şahitlik ile başlar, şuhut ile yaşanır. Ve yine şahitlik ile kemal bulur.
 • Hangi başarı vardır ki uğraşsız gayretsiz ve gönülsüz zuhura gelsin.
 • Aşığın ölümü Hakk’ta vuslat, sonsuzluğa uyanmak ve sonsuzluğu yaşamak olur.
 • Artık etrafımızla ve kendimizle olan kavgamızı bitirip, sevgiyle nefes almanın gayretinde olmalıyız.
 • Kişinin kararlılığı tecellilere gösterdiği mukavemeti kadardır.
 • Aşık hep maşukundan söz etsinler, hep ondan konuşsunlar ister; zaten gayrı şeyler aşığı rahatsız eder.
 • Kişi mutmain olmadıkça kulluğunda, dostluğunda hep hüsrandadır.
 • Cemal aşıkları için gayri olan her şey haramdır.
 • Zikrin esası namazdır, muhabbetullahdır.
 • İhvan, hayatın tamamında Rahman’ın iradesi altında yaşamaya dikkat ve özen göstermelidir.
 • Her şeye rağmen seveceğiz
 • Her şeye rağmen hizmette gayretli olacağız
 • Kulluk, içinde Rabbi'nden başkasını bulundurmayan, gayrilerden boşalmış hiçlik makamıdır.
 • Hayatın ve kulluğun emanetçisi olduğumuzu, bu emaneti taşımamız ve ehline teslim etmemiz gerektiğini hatırdan çıkartmamalıyız.
 • Hayatı hep Hakkça yaşamanın gayretinde olmalıyız.
 • Hayat, bizi kullukta belirli bir kıvama taşımak içindir.
 • Kendine gafil olan, Allah’a arif olamaz.
 • Her varlık Hakk'tandır ve Hak ile kaimdir.
 • Bütün masivalardan arınmak, “ölmezden önce ölmek” Hak’ta ebed olmak; olağanüstü bir azim ve gayret ister.
 • Kişinin kararlılığı, cesareti, azmi ve sevgisi bir arada tekmil olursa; kişinin önünde aşamayacağı engel ve mâni olmaz.
 • Talibin âli ve en yüce değerlere ulaşabilmesi, Allah ve Resûlu’ne olan muhabbeti, sevgisi ile orantılıdır.
 • Hedefimiz ve gayemiz, bugün tevhid noktasında Allah’ı Resulullah’ı ve Ehl-i Beyt’i dünden daha farklı idrak etmek ve yaşamaktır.
 • Tevhid adına bize yapılan teklifatın tamamını yaşamak, bizi kendimize döndürmek ve kendi hakikatimizle tanıştırmak içindir.
 • Tevhid meratiplerindeki yaşam talimlerinin tamamı, bizi kendi ruh derinliğimizdeki iç potansiyelimizden istifade ettirmek adınadır.
 • İhvanın bilip, yapmak isteyip de yapamamasının sebebi kendisinde yetersiz olan kararlılığı, gayreti ve talebidir.
 • Cenab-ı Resûlullah’ın tezahür etmediği hiçbir mekân, mükerrem ve münevver olamaz.
 • Hiç kimse kendi gerçeğine olan seyrinde mürşitsiz yol kat edemez.
 • Kulluk adına yaşanılacak ne kadar âli değerler varsa, bunların tamamı ancak mürşid-i kâmilin nezaretinde ve refakatinde yaşanılabilir.
 • Bâki olabilmenin, sonsuzluğa ulaşabilmenin tek şartı; Hak ile Hak olmak, Hakk’ta ölüp Hakk’ta dirilmektir.
 • Yaşadığımız ne tür olumsuzluk olursa olsun, bizim hedefimize olan iştiyâkımızı arttırmalıdır.
 • Her türlü olumluluk ve olumsuzluktan istifade eden olalım.
 • Ehl-i ihvan hiçbir zaman olumsuzluk adına hesap yapmamalıdır.
 • İhvan, kendisini yargılayan, kendisini öz eleştiriye açık tutan ve kendini kemâle taşıyan olmalıdır.
 • İhvan, ancak telkin edilen hikmetli sözleri, hadisleri ve ayetleri yaşantısına uyarlayarak gayretinde istikamet bulabilir.
 • Kim hidayeti dilerse hidayete ulaşacak; kim hidayete ulaşmak istemezse Rahmân da ona hidayet etmeyecek.
 • İnancı olmayanın istikameti olmaz.
 • İnsan-ı asli Allah’ın aynasıdır.
 • Nurun olduğu yerde zulüm, dinin olduğu yerde kin, sevginin olduğu yerde nefret olmaz.
 • Ehl-i ihvan demek arif olan gerçeklere eren demektir.
 • Herkes tercihinden yönelişinden meyil ve rızasından sorumludur.
 • Nimete ulaşmak için mutlaka hizmete talip olmalıyız.
 • İhvan düşünmekle, keşfetmekle ve gayret ile kemâlat bulur.
 • “Rabbim” diyen için zaten zorluk yoktur.
 • Hedefi olmayanın istikameti de olmaz.
 • İslam, aslen teslim olmak ve selamet bulmaktır.
NAMAZ VAKİTLERİ