Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

22 Mayıs 2024
14 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


MANEVİYATA HİCRET (Birinci Bölüm)


Marifetullah yolculuğunun ana arteri olarak bildiğimiz şeriatın ve onun tali y0lları olan tarikat, hakikat ve marifet mertebelerinin tanımlanması ile yazımıza başlamayı faydalı buluyorum. Bahse konu olan yazımızın iki bölüm halinde yayınlanmasını daha uygun olduğunu mütalaa etmekteyiz.

Arapça kökenli olan HİCRET sözcüğü; "terketmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek" anlamlarına gelmektedir. Hicret, sadece bedensel bir ayrılık değildir. Hicret; kulluğumuza mani olan benliklerimizi terk edip, Rabbimize yönelmektir. Hakikatimize mani olan masivaları terk edip, Rabbimize kavuşmak, Rabbimizde ifna olmak üzere yaptığımız yolculuktur, aslında hicret.

Allah (c.c)’ ın hilafet makamının sahipleri olan erenlerimiz, sultanlarımız; şeriatı, tarikatı, hakikati ve ma’rifeti Allah (c.c)’a ulaşma yolunda dört makam olarak kabul etmişlerdir. Bu sınıflandırmalardan ilki olan avam; şeriat ehlileridir. Avam; ilim ve marifet ehli olmayan, tasavvufi olgunluk eğitiminden geçmemiş nefsinin hastalıklarını iyileştirememiş kimselere avam denir. İkincisi havass; tarikat ehlileridir. Havass; seçkinler, özel kişiler anlamındadır. Üçüncüsü havassu'l-havâss; hakikat ehlileridir. Havass’ül havass; seçkin veliler anlamındadır. Dördüncüsü ise ehass-ı havassü'l-havass; marifet ehlileridir. Ehass-ı havassü'l-havass; seçkinlerin en seçkini, gerçeğe ve vuslata erenler anlamındadır. Bu derecelendirme ile bilir ve idrak ederiz ki; şeriat bedenidir, tarikat kalbidir, hakikat ruhidir, marifet ise Hakk’a isnat edilmektedir.

ŞERİAT; Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri ile Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadis-i şeriflerinden yola çıkılarak dini esaslara dayalı Müslümanlık yasası ve İslam hukuku diye tarif edilebilir.

Allah (c.c) Şura Suresi ayet-13’te “Dinde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiğimiz (farz kıldığımız) şeyi (şeriatı); “Dini ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dinde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahiy ederek, size de şeriat kıldık.’’

Şeriatın, dinimizin emir ve yasaklar bütünü olduğunu ifade etmek de mümkündür. Çünkü İslam kanunları fıtridir. (Fıtri; doğuştan anlamındadır.) Şeriatın hiçbir hükmünü kaldırmak veya değiştirmek veyahut da aslını tahrif etmek mümkün değildir, mümkün de olmayacaktır.

Şeriatı olmayanın, tarikatından da hakikatinden de marifetinden de söz edilemez. Öyle ki, şeriat iki kanatlı kuşa benzer; kanadının birinde eksiklik olursa o kuş uçamaz, asıl hedefine ulaşamaz (Ali BEKTAŞ, SENSİN). Sultanımızın da buyurduğu gibi şeriat-ı Muhammediye ne ihmale gelir ne de ihlale. Bu makamların zevkine arif olunduktan sonra, her kim şeriatı ihmal ve ifsat ederse o kişi, tarikatını da, hakikatini de, marifetini de ifsat etmiş olur. (İfsat; düzeni bozma, karışıklık çıkarma anlamındadır.)

Cenab-ı Allah, şeriati yani Allah’ın icra etmekle mükellef kıldığı ve yasak ettiği amelleri, peygamberi vasıtasıyla, O’na Kur’an-ı Azimüşan’ı göndererek hikmetler vererek, O’nu üstün vasıflarla donatarak, insanlara emirlerinin tebliğini sağlamıştır. Günümüzde de zamanımızın nebileri, sahib-ül zamanı vasıtası ile de her an irşat ve tebliğlerine devam etmektedir.

Çevremizde son zamanlarda sıkça görmeye alıştığımız, şeriatı kendi arzularına ve keyiflerine uydurmak isteyenlerin halleri, çok açıktır ki, iman esaslı değildir. Buna yeltenen kimseler, Allah (c.c)’ın şeriatı, nefsin arzularını ve keyiflerini kırmak, taşkınlıklarını önlemek için gönderdiğini bilmemektedirler. Her şeriat, kendisinden önce gelen şeriatı nesh etmiş ve değiştirmiştir. En son gelen şeriat, bütün şeriatları kendinde toplamıştır. Diğer bir ifade ile tevhid etmiştir. Ebed’e kadar da hiç değişmeyecek olan şeriat, Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz’in şeriatıdır.

Mütefekkirler, şeriat ve tarikatın daha net anlaşılabilmesi için genelde şöyle bir misal vermektedirler: “Bir tas sütü düşünün; süt var, sütün suyu var, yağı var, kaymağı var. Bunların hepsi nasıl sütün aslından ise tarikat, hakikat ve marifet de şeriatın aslındandır. Şeriatın içerisinde özdür, birbirinden ayrılmaz birer kavramdır. Şeriat su, tarikat süt, hakikat yağ, marifetullah’ta kaymaktır.’’

Allah’a ulaşma yolunda mertebelerimizi, mana itibariyle değerlendirecek olursak; şeriat; “Bu benim, şu senin’’ şeklinde teşbih edilebilirken, tarikat; “Bu, hem senin, hem benim”, hakikat ise; “Ne senin ne benim’’ şeklinde teşbih edilebilir. Demek ki şeriat, Kur’an’a tabi olmak, emirlerini uygulamak iken; tarikat, hem Kur’an, hem de Resulullah Efendimizin (s.a.v.) sünnetlerini idrak etmek ve yerine getirmek sureti ile nefis meratiplerini aşmak demektir. Hakikat ise, gönül gözünü açmaktır. Marifetullah noktası ise artık Allah (c.c)’un sıfatlarında fani olumaktır.

Şeriat ve hakikat ayrı iki şey değildir. Birisi sistemdir, diğeri ise sistemin uygulanmasıdır. Dolayısıyla, şeriatı inkâr eden, hakikatı inkâr etmiş olur. Çünkü şeriat, hakikatin fiiller mertebesindeki adıdır.

Netice olarak, kim ki şeriattan bir hususu reddeder veya inkâr ederse, o hakikatı reddetmiş veya inkâr etmiş olur.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.


Not: Yazımızın devamını takip ediniz.

Mustafa AYALTI
Akçay, 28.09.2015
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!
(TÂHÂ - 12 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ