27 Eylül 2023
12 Rebiü'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


İSA AS. İLE HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) ARASINDAKİ DEVİRLERDE DÜNYANIN GENEL DURUMU


İsa As.’dan sonra 1. yüzyılda Avrupa’nın Akdeniz kıyıları, Ege, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyıları, çok tanrılı bir dine bağlı olan Roma İmparatorluğunun egemenliği altında idi. Roma imparatorluğu, kuzey ve batı Avrupa’da çeşitli tabiat güçlerine tapan Germen krallıkları ile, Doğu Avrupa’da yine doğa güçlerine tapan İstikler ve ateşe tapa Sarmatlar ile komşu bulunuyordu.

Aynı devirde Asya’nın güneyinde Hindistan ve çevresinde Buda dinine bağlı Kuşhanlılar devleti bulunuyordu. Orta Asya’da Hun devleti, İran ve dolaylarında ise, ateşe tapan Pers krallığı hüküm sürüyordu.

İsa As’ın dini Hıristiyanlık ise, bu yüzyılda, gerek havariler, gerekse diğer inananların gayretleriyle, hem Filistin yöresinde, hem de o devirlerde Doğu Akdeniz’e hükmeden Romalılar arasında gizli gizli yayılmaya başladı. Roma İmparatorluğu bu yeni dinin karşısında idi. Yakalanan Hıristiyanlar çeşitli işkencelere maruz bırakılarak öldürülüyor veya arenalarda vahşi hayvanlara yem olarak atılıyorlardı.

Roma imparatorluğu, İsa As.’dan sonra 2. yüzyılda sınırlarını daha da genişletti. Asya’da Pers İmparatorluğu ile dar bir sınırı paylaşıyordu. Geri kalan tüm bölgelerde ise sınırlarının ötesinde sadece barbar kavimler bulunuyordu. Hıristiyanlık ise son derece şiddetli tepkilere rağmen gizlice yayılmaya devam ediyordu.

İsa As.’dan sonra 3. yüzyıl başlarında Asya’da Güney Hun Devleti yıkıldı. İran’da hüküm süren Pers İmparatorluğu ise, Sasaniler denilen yeni bir hanedanın eline geçti. Asrın sonlarına doğru Roma İmparatorluğu, iç sorunları yüzünden bir gerileme devresine girdi. Hıristiyanlık ise Asya ve Avrupa’da oldukça yayıldı. Bu durum Hıristiyanları teşkilatlanmaya zorladı. Kurulan teşkilatın başında Piskopos (müfettiş) bulunuyordu. Papazlar (presbit), piskoposun emrinde çalışıyorlar, onların yanında da diyekos denilen hizmetkarlar bulunuyordu. Önceleri sade bir şekilde yapılan dini törenler, daha sonraları kutsal sayılan Pazar günlerinde İncil okunup, ilahiler söylenip, yemekler yenilen ayinlere dönüştü.

İsa As.’an sonra 4. yüzyıl başlarında, Hıristiyanlık Roma İmparatoru Konstantin tarafından serbest bırakıldı. İmparatorluğun başşehri ise, Roma’dan İstanbul’a (Costantinine Costantinepolis) taşındı. Bu arada imparator da Hıristiyanlığı kabul etti. Bu devirde Hıristiyan aleminde 60 dolayında birbirinden farklı İncil bulunuyordu. Bu durumun kötüye gideceğini gören imparator, İznik’te bir din meclisi topladı. Meclis İncil’leri inceleyerek, gerçeğe en uygun görülen dört İncil’i (Luka-Markos-Yuhanna-Matta) kabul etti. İmparatorun kendiside dinin koruyucusu sıfatını aldı.

Hıristiyanların Arap yarımadasına, bu asrın 2. yarısında Bizanslı misyonerlerce getirildi. Museviliğinde o sıralarda Arabistan’da tekrar yayılmaya başladığı kabul edilmektir. Roma İmparatorluğu da bu asrın sonunda, doğu ve batı olmak üzere iki krallığa bölündü.

Hz. İsa’dan sonra 5. yüzyıl ortalarında Atilla hükümdarlığındaki Hun’ların saldırıları ile Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Avrupa çeşitli feodal krallıklara bölündü. İran’da hüküm süren Zerdüşt dinine mensup Sasaniler, Hıristiyan Bizans İmparatorluğu ile dinsel savaş niteliğinde, sürekli savaş ve çatışlalar, gerek Anadolu, gerekse kuzey Arabistan yörelerinde devam etti.

Bahsedilen bu devirlerde bütün Dünya’da, insanlar arasında sınıf farklılıkları bulunuyordu. En kötü durumdaki insanlar, köleler ve esirlerdi. Diğer insanlar da ağır vergilerin ve din kavgalarının etsisi ile günden güne yoksullaşıyorlardı. Bilhassa kadınlar, erkeklerin elinde köle muamelesi görüyor, eşya gibi alınıp satılıyordu. Hatta Hindistan’da kocası ölen çocuksuz kadın, kocasının cesedi ile birlikte diri diri yakılırdı. Yahudilerde de durum pek farklı değildi. Kızlar babalarının evlerinde bir hizmetkar muamelesi görür, icabında satılabilirdi. İran’daki dinlerde ise kız kardeş ve ana ile evlenmek caiz görülmekte idi.

İsa As’ın kadınlara son derece önem verdiği ve erkeklerle aralarında fark gözetmediği halde, İslamiyet öncesi devirlerdeki Hıristiyanlık aleminde de kadınlar kölelik mevkiinden kurtulamadılar.İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ