27 Şubat 2024
17 Şaban 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİSAADET


Elhamdülillahi Rabbi’l alemîn vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Resûl-u Kibriyâ (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor :

“İnsanoğlu, Allah’ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah’tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah’ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur.” Sadakarasûlullah…

Kıymetli kâriîn, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin felsefî/tasavvufî meşhur eseri A’mâk-ı Hayal’de, Ahmed Râcî’nin başından geçen bir takım hâdisât anlatılmaktadır. Bir bölümde kahramanımız Ahmed Râcî; mânâ âleminde; peygamberlerin, mâruf zevâtın hâzır olduğu kalabalık ve büyük bir mecliste vukū bulan bir hadiseye şâhit olur. Bir pîr-i fânî, son derece perişan, âciz ve zavallı bir vaziyette bir meclise gelir. Müsâade ister. Kendisine destur verilir. “Beşeriyet” namlı bu ihtiyar, müşkiline çare bulmak için meclisteki hâzirûna suâl eder : “Saadet nedir?”

Meclisin reisi, Beşeriyet’e cevab verilmesini buyurur ve bunun üzerine;

Cenâb-ı Halîl (Hz.İbrahim) : Saâdet; çalışmak, kazanmak ve kazancını hemcinsiyle paylaşmaktadır.

Cenâb-ı Kelîm (Hz.Musa) : Saâdet; nefsini firavunî ihtirâsattan kurtarmaktadır.

Cenâb-ı Âdem : Saâdet; şeytana uymamak ve Havva’ya aldanmamaktadır.

Konfüçyüs : Bir tencere pirinç pilavına bütün lezâizi sığdırmaktadır.

Eflâtun : Dâimâ ulviyâtı tefekkürdedir.

Aristo : Mantık! İşte saâdet!

Zerdüşt : Saâdet, karanlıkta kalmamaktır.

Brahma : Saâdet mi? Herkesin zannı ne ise onun aksidir.

Cenâb-ı Mesih (Hz.İsa) : Saâdet, mâziyi unutmak, hâli hoş görmek, istikbâli düşünmemekle mümkündür.

Lokman : İnsanlar bu kelimeyi, bütün tahassürlerini bir sözle ifâde için îcâd etmişler!

Hızır : Saâdet; tûl-i emelin giremediği gönüllerde, bazen şimşek gibi süratli ve parlak bir hayalettir.

Buda : Saâdet, a’demin esma-i cemâliyesindendir! Nirvana! Ey Beşeriyet, Nirvana!


Ya Rabb! Hayatta nedir bu lezzet?
Hayata rabt eden bu garîb kuvvet!
Hayat ki bîbekâ, pürderd ü keder
Yine emel o, nedir bu hikmet?
Bir an bırakmaz insanı rahat
Bin türlü âlâm, derd-i maişet
Çocukluğunda ağlar beşikte
Feryatla geçer o vakt-i ismet
Civanlığında bin türlü âmâl
Şeyhûhetinde bin türlü mihnet
Vakt-i ecelde mâzi bir ân
Bir ân için mi bunca sefâlet!
Hâtifî bir ses verdi cevabı
Dedi: Hayatta bu zevk ü kıymet
Âkıller için bir seyr-i bedâyi’
Cahiller için yemekle şehvet…

Beşeriyet bîtab bir halde yere düştü ve “Hangisi, hangisi?” diye inledi.

İşte o vakit reis ayağa kalktı :

“ Ey Beşeriyet! Saâdet, hayatı olduğu gibi kabul, eskâline rıza, ıslâhına sa’ydadır” dedi.

Beşeriyet bunun üzerine ayağa kalktı ve : “ Ya Fahr-i Âlem! Beşeriyetin dertlerini anlayan, ilacını bulan yalnız sensin!” dedi…

İşte kitapta saâdet bahsi böyle işlenmektedir. Her ne kadar bir roman da olsa, yazımızın en başında zikrettiğimiz hadîs-i şerîfin şerhi niteliğindeki bu hikâyeden alınacak hisseler vardır.

Saâdet mefhumu, erişilecek bir gâye, bir tûl-i emel değildir. Maddî bir şeyler kazandık ve yahut manevi bir ilerleme kaydettik diye kesbedeceğimiz bir meta ya da hissiyat da değildir. Bidâyetten nihâyete yolculuğumuzun tamamında serdettiğimiz duruştadır tavırdadır saâdet.

Ayet-i Kerîmede buyrulduğu üzere kalpler ancak Allah’ı zikretmek ile mutmain olacaktır. Mutmain olmuş kalpler; her hâl ü kârda, müsbet veya menfî hiç bir fikir beyan etmeden, ne vukūa geldi ise onu en iyi en güzel en hayırlı bilerek rıza gösterirler.

Saâdet işte bu rıza hâlinde mevcuttur.

Şayan-ı dikkât bir diğer nokta da şudur ki tevhîdin temelinde yer alan vukūat ve şuûnatın iki hâl mertebe ile izhar oluşudur. Bu zâviyeden diyebiliriz ki saâdet; mutluluk demek değildir. Mutsuzluk da değildir. Bu kelimeler ile mahdut ve mukayyet olmayan bir memnuniyyet hâlidir ki “Rıza” burasıdır. Dahası yok mu? Elbette var…

“Vemâ tevfîki illâ billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb”

Vesselam…Mehmet YÜZEN
İstanbul, 03 Ağustos 2023SON ÇIKAN ESERİMİZ


DÖRT KAPI

Dört kapı; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kapısıdır. Şeriat “bilmek”, tarikat “uygulamak”, hakikat “olmak” yeridir.

Bilmek; okumakla, dinlemekle mümkün olur, bu şeriatın kapısıdır. Uygulamak; ancak müdahil olmak, ihlaslı ve gayrette daim olmakla mümkün olur, bu tarikatın kapısıdır. Neticeye ulaşmak ise birde bir olmak, sâlih amel ile yakîni yaşamakla mümkün olur, bu da hakikat kapısıdır. Bu kapılardan geçebilmek ise marifet kapısıdır.

Şeriat “ilim”, tarikat “amel”, hakikat ise “neticeye’’ ulaşmaktır. Şeriat deniz, tarikat gemi, hakikat ise denizin içindeki inci mercandır. Marifet ise şeriat denizinde tarikat gemisiyle hakikat deryasına ulaşıp oradaki inci mercanı çıkartmaktır.

İncelemek İçin Tıklayınız »


ESERLERİMİZ

halveti Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
(ASR,3)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ