Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HAKİKATE KAVUŞMAK VE HAKK’A KUL OLMAK


Allah (c.c.), Nisa Suresi Ayet 173’te “İnanıp güzel işler yapanlara gelince, onların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah’a kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azap edecek ve onlar Allah’tan başka kendilerine ne dost, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.” diye buyurmaktadır.

Arz ettiğim Ayet-i Kerime’nin mealinden de anlaşılacağı üzere; bu ayet, iman edenler ile varlığında münferit olanlara hitap etmektedir. Öyleyse münferit olmaktan, nefsi emarenin esaretinden, diğer bir ifade ile şeytanın esaretinden nasıl kurtulabileceğimizi hep birlikte paylaşalım inşallah.

İslam fıtratında yaratılan ve Müslüman olarak yaşamını idame ettiren her insan bu âleme geldiği andan itibaren, daima Hakk’ı bilmenin, görmenin, O’nda yani birde bir olmanın yollarını aramış, bulanlar bulmuş, bulamayanlarda “Ene’’leriyle baş başa kalmış, egolarının esareti altında ümitsizlik içerisinde ömürlerini tüketip bu fani âlemden göçüp gitmişlerdir. Niyazi-i Mısrî Hazretleri bakın bir ilâhisinde ne buyuruyor:


Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş,
Bürhan arardım aslıma, aslım bana bürhan imiş.
Sağı solu gözler idim, dost yüzünü görsem deyu,
Ben taşrada arar idim, ol can içinde canan imiş.

Allah (c.c.), Zariyat Suresi Ayet 56’da “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım.’’ diye buyurmaktadır.

İkincisini arz etmeye gayret ettiğimiz Ayet-i Kerimenin mealinin bizlere anlatmak istediği şu olmalıdır: Hakikatine vakıf olmak isteyen her insan, bu âleme geldiğinden beri niçin yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gideceğini merak ederek tefekkürlü bir yaşam şeklini kendilerine düstur edinmişlerdir. Bu halde olan insan, diğer bir ifade ile tefekkürü neticesinde Rabbine vuslatını önceleyen bir kişi, Cenâb-ı Hakk’a âşık olacak kadar Rabb’ini sevecek ve böylece varlığının Hakk’ın varlığından gayrı bir varlık olmadığının şahidi olacak. Âşık olduğu Hakk’a kavuşmayı ve soruların cevabını bilmeyi hatta yaşamayı arzu edecek. Bir kişinin derdi olmazsa aşkı da olmaz. O halde demek oluyor ki, kişinin dermanı da aşkıdır.

İkilikte olan insanlar, ene’lerinin esareti altında Cenâb-ı Hakk’ı kendilerinden çok uzaklarda zannettikleri için hayallerinde Allah’ın Zatının veya mutlakıyet yönünün dışında bir bilince sahip olmayışlarından onların iman-ı mutlakiyete ulaşamayacakları anlaşılmaktadır.

Ehl-i hakikatte, imanı üç bölüm halinde mütalaa etmemiz mümkündür. Bunlar sırası ile 1- Bilmek; (ilm-el yakinlik) zahir ilimle, şühudsuz bilme hali, 2- Görmek; (Ayne’l-yakinlik) sıfatlarından tecellilerini görme hali, 3- Olmak; (Hakk-el yakinlik) O’nda O olma hali. Sensin diyebildiğimiz haldir.

(Bu üç ana unsuru daha önceki makalelerimizin birinde arz etmiştik. Bu nedenle detayına girilmemesi uygun mütalaa edilmiştir.)

Bir kimsenin yukarıda arz ettiğimiz üç ana esasa vakıf olabilmesi için, bir Mürşi-i Kamil’in bendesi olması gerekir ki tevhîd tahsilini yapabilsin. Hakikate vuslat etmek isteyen insan, insan-ı asliyesini ancak Mürşid-i Kâmilinin murakabesinde tanıyabilir. Kişi kendisini tanıyıp sensin dediği zaman; Cenab-ı Hak, o kişinin gönlünde mihman olur ve her şeyin hakikatinin O olduğuna böylece iman etmiş olur.

Yaratılma gayesine arif olan bir kimse, Hakk’a vuslat edebilmek için delil arıyorsa ona kendisinden daha iyi bir delil olabilir mi dostlar? O zaman, delil aramaya gerek var mı acaba? Asliyetine rücu etmeyen bir kimse kendisine ayrı bir vücut isnat ettiği için kendisini ayrı, Rabb’ini ayrı zanneder ve delil aramaya yeltenir. Ne zaman ki kendisinin diye bildiği vücudunu Cenab-ı Hakk’a isnat eder, işte o zaman delil aramaya gerek olmadığını anlar.

Daha evvel Allah’ı ayrı, kendisini ayrı olarak bilen bir kimsenin, tevhid tahsilini müteakip, anladığı şu olmalıdır: “Benim kendime ait bir varlığımın olmadığını, (Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym) kudret ve kuvvetin Allah’ın olduğunu, “ben yaptım, ben ettim’’ diyerek şirk halinde olduğumdan haberimin olmadığını ve böylece Cenab-ı Allah’ın sıfatlarının bizim üzerimizden izhar olduğunu, her fiilin failinin Cenab-ı Allah olduğunu ve bizi istediği yerde kullandığını /kullanabileceğini idrak etmiş oluyoruz.’’ anlayışı ile, tefekkürümüzün bu yönde olması gerekmektedir.

Ey insanoğlu! Nereden geldin ve nereye gidiyorsun. Eğer bunun manasını bilmiyorsan kendini irşat edebilmen için, Allah’ın insanlara bahşettiği akıl nimetini doğru yönde kullan. Akıl nimetinden mahrum olma ki yeme, içme ve nefsanî arzularından başka hiçbir şey düşünmeyen hayvanlardan farkın olsun. Onun için gel, insan-ı asliyeni öğren. Fiziksel bedeninle cemadat, nebatat, hayvanat ve insanat olarak teşriye devrini tamamlanmasını müteakip, topraktan geldiğini, (Teşriye; yasal süre anlamındadır.) ruhsal yönünle de “Elestü bezminden” itibaren Rabb’inden gelip Rabbine rücu edeceğini öğren! Bakara Suresinde “Allah'tan geldiniz tekrar Allah’a rücu edeceksiniz.” diye buyrulan Ayet-i Kerimeyi biraz daha tefekkür edelim.

Sonuç olarak; Hakikat-i asliyesine hicret etmek isteyen bir kişi, gönlünü istila eden nefs-i emmaresinden zerreden kürreye her ne varsa, diğer bir ifade ile Allah (c.c)’dan başka ne varsa tüm masivalardan temizlenerek varlığını Hakk’a teslim etmelidir. Bunların talimini ancak Allah (c.c)’ın hilafet makamının sahibi, Peygamberimiz SAV. Efendimizin Veraset-ül Enbiyası, varisi nebisi, zamanımızın Sahibüz-zamanı olan Mürşid-i Kamillerimizin murakabesi altında hakikatimize vuslat ederek yapabiliriz.

Rabbim cümlemizi hakikatine ulaşanlardan ve hiçliğini fehmedenlerden eylesin. Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.

Rabbim cümlemizin yar ve ayanı olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, Mart 2016
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ