Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

20 Mayıs 2024
12 Zi'l-ka'de 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI


KUDRET; güç, takat, erk, kuvvet demektir. İnsan eli değmeden Allah (cc) tarafından meydana gelen şeylerin kaynağıdır.

Kudret, Allah’ın hükümranlık, iktidar olma, güç ve kuvvetini, ilim ve iradesini kullanabilme, uygulayabilme yeteneğidir. Bu iktidar sahibi olmakla mümkündür. Kuvvet başka, kudret başkadır. Bir insan fizik olarak kuvvetli olabilir ama bir başkasının emrinde çalışıyordur. Yani kuvveti var ama hükmetme kudreti yoktur. Bir insan zayıf olabilir ama etrafında bir sürü işçisi vardır, yani işçilerine karşı hüküm ve kudret sahibidir.

Allah (cc) tam iktidar sahibidir. Hiçbir şey O’nun gücü dışında değildir. İnsanda ve diğer yaratılmışlarda görülen kuvvet ve kudret, ilahi kudretin bir yansıması, bir tecellisidir. Bu tecelli nedeniyle gücümüzü kuvvetimizi kullanırız.

Yaratılan her şey mutlaka bir güç ve kuvvetle donatılmıştır ama bu kuvvetin ilahi kuvvet olmadan açığa çıkması, kullanılması imkânsızdır. Yani kuvvetlerin tümü Allah’a aittir. Bu nedenle kuvvet ve kudreti sahiplenmek asla mümkün olmaz. Hiçbir şey, O’nun gücü dışında değildir. “Şüphesiz ki Allah (cc) her şeye hakkıyla kadirdir.” (Nahl, 77) – “Kuvvet yalnız Allah’ındır.” (Kehf, 39)

Kudret kavramı Kur’an-ı Kerim’in yüz üç ayetinde Allah’a nispet edilmektedir. Bunların yetmişten fazlası isim, diğerleri fiil şeklindedir. Genellikle “Güç yettirmek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenlemek” gibi manalarda kullanılmaktadır.

Kudret sıfatı, Allah’ın (c.c.) ilim ve irade sıfatlarının hilafsız olarak iktiza etmesinin tezahürüdür.

Değerli dostlar, Allah’ın kudret sıfatı insanda nasıl açığa çıkar? Kimisinde güç iktidar (devlet başkanı) ile, kimisinde emir komuta (asker) ile, kimisinde ilim (alim) ile, kimisinde servet (zenginlik) ile, kimisinde de bedensel kuvvet olarak açığa çıkar. Fakat bunların özündeki gerçek kudret sahibi olan Allah (cc)’ tır. Bizler ise bu kuvvet ve kudretin cüz’i olarak emanetçisiyiz.

Bir de Rabbine teslim olan insanın manevi (iman) bir gücü vardır ki bu iman gücü ile aşamayacağı zorluk, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Buna örnek olarak nice komutanlar hayallerindeki imkânsız gibi görünen savaşları iman gücü ile kazanıp fetihler gerçekleştirmişler, nice mucitler hayallerindeki eserleri iman gücü ile açığa çıkarmışlardır.

Milli şairimiz M. Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızda bunu çok güzel anlatmıştır. Ku’ran’da Fetih suresinde Allah, (cc) Cenab-ı Resulullah’ın ve İslâm ordusunun iman gücü ile zaferini müjdelemiştir. Afakta bunlar olurken, enfüste (özde) insanın kendi nefsini fethetmesi vardır ki, Rabbine sıdk ile teslim olup iman ettiğinde, nefsi ile olan cihadı kazananlar, Hakk’ı kendilerinde güç ve iktidar sahibi yaparlar. Artık o vücutta, Zat’ı ile mevcut, sıfatları ile mevsuf, fiilleri ile fail olan Cenab-ı Hak’tır.

Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.

KELÂM; lügatte söz, lafız, konuşma manalarındadır. Akait (itikat, inanç) ilminde Allah’ın subuti sıfatlarından biridir. Cenab-ı Hak’ta bulunması zaruri olan konuşma keyfiyetini, mahiyetini belirtir. Allah (c.c.) bu sıfatı ile peygamberler ve melekler vasıtası ile emir ve yasaklar koyar, haber verir.

Allah’ın, peygamberlerine dilediği şeyleri vahiy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavi kitaplar, hep bu kelam sıfatı ile medyana gelmiştir. “Kelam-ı Kadim” dediğimiz Kur’an-ı Kerim de bu sıfatlarla Peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliğini yapmış ve halen de yapmaktadır.

Allah’ın Peygamberleri ile konuşması; “Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de; Rabbi onunla konuştu.” (Araf, 143) “Ve eğer ortak koşanlardan biri güvence dileyip yanına gelmek isterse, onu yanına al ki, Allah’ın sözünü işitsin.” (Tövbe,6) “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana itaat et, beni zikret.” (Ta-Ha, 14) “Allah (c.c.) bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından ya da bir elçi gönderip, ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O, yücedir, hikmet sahibidir.” (Şura 51) ayetlerinde görülmektedir.

Allah’ın kulundan konuşması; kişi hangi dilden konuşursa konuşsun, ne konuşursa konuşsun, konuştuğu hep Allah (cc) kelamıdır. Çünkü konuşmamıza vesile olan dilimiz, biliyoruz ki bir et parçasıdır. Ama o dile konuşma yeteneğini veren Allah (cc)’ tır. Biz yeter ki bunun arifi olalım. Niyazi Mısrî bir şiirlerinde bunu şöyle izah ediyor.


Gönül bir bahre daldı dilim tutuldu kaldı
Girdim anın zikrine azalarım dil oldu
(Niyazi Mısrî)

Kelam denilen olgu, yani konuşma, ancak Allah’ın ilmi, iradesi, kuvvet ve kudretiyle gerçekleşir ve konuşma, görünüşte ses, harf ve cümlelerle yapılıyormuş hissini verse de, illa da harf ve cümlelerle olması gerekmez.


Hakk’ı zikir eden derviş dili Allah der söyler
Hakk’a âşık olan derviş kalbi Allah der söyler


Fail özde bilinince zikir kalbe inince 
Tende ölüp dirilince gönlü Allah der söyler


Tuttuğu eli Hak bilir mürşidine verir gönül
O ahdinde sadık kalır kavli Allah der söyler


Ne incinir ne incitir ne de her sözden gücenir
Derviş gözü yaşlı olur hali Allah der söyler


Derviş odur ey Tûrabi derviş özde bulur Hakk’ı
Pür nur olur içi dışı özü Allah der söyler
(Ekber-ül Tûrabi)

TEKVİN; Sıfat-ı subutiye adlı bu yazı dizimizde Allah’ın, Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, ve tekvin sıfatlarını inceleyip, tefekkür etmeye çalıştık. Bu sıfatların birliğini Hak’ta tevhit ederken, bizimle olan yakınlığını da anlamaya çalıştık. Âleme taalluk eden bu sıfatlarla Cenab-ı Hak, enfüs ve afakı kaplamıştır.

Peki Hakk’ın olan bu sıfatlarla bizim alâkamız nedir? Hakk’ın olan bu sekiz sıfattan Hayat bizdeki dirilik, İlim bizdeki bilgi, Semi bizdeki duyma, Basar bizdeki görme, İrade bizdeki arzu ve istek, Kudret bizdeki kuvvet, Kelam bizdeki söz ve muhabbettir. Tekvin ise Hakk’ın kendisine ait olup bunları halk etme sıfatıdır.

Burada halk etmek demek, Hakk’ın yoktan var etmesi değil, var olanı bir halden bir hale dönüştürmesi, yani kişinin enfüsünde gizli olanı açığa çıkarması, mahlûkatın gelişip büyümesi, üreyip çoğalması gibidir. (Araf, 189) Demek oluyor ki bizdeki hayat, Hakk’ın Tekvin sıfatı ile diriliktir. Bizdeki ilim, Hakk’ın Tekvin sıfatı ile bilgi ve akıla dönüşür. Bizdeki görme ve işitme, Hakk’ın Tekvin sıfatı ile gerçekleşir. Diğer sıfatlarımız da bunun gibi Hakk’ın Tekvin sıfatı ile görevlerini yerine getirir.

Bu subut-i sıfatlar, Hakk’ın hüviyetidir. Bu demektir ki, Allah (cc) kendisini insanda, özellikle de Kâmil insanda aşikâr ediyor. Bunu da Allah (cc) Kuran-ı Kerim’inde açıkça ifade edip bizleri düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyor. (Kaf, 22)

Bir hadis-i kutside Allah (c.c.) “Kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür.” diye buyurmuştur.

Yine bir kudsi hadislerinde Allah (cc) şöyle buyuruyor: “ Kim beni ararsa ben ona bulunurum, bulunduğum kimseyi kendime âşık ederim. Âşık ettiğim kimseyi kendime arif ederim. Arif ettiğim kimseyi katleder, öldürürüm. Diyeti de ben olurum. Artık benimle onun arasında bir fark kalmaz.” Sıfat-ı subutiyenin bütün sırrı bu Kutsi Hadiste gizlidir.

Böylesi Kutsi olan hadisler, vasıtasız (Cebrailsiz) hadislerdir ki buna son yoktur. Hak, bu sırra eren herkesten söyler.

Rabbim cümlemizi Hakk’ı Hak bilip Hakk’a ittiba, batılı batıl bilip batıldan ictinab eden kullarından eylesin inşallah.

 Enver EFE
İstanbul, 01 Mart 2020
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
(NİSÂ - 79 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ