02 Aralık 2023
19 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


RUH’UN MANEVİYATI


“Maneviyat nedir, ne demektir?” Dilerseniz yazımıza buradan başlayalım. Maneviyat; gözle görülüp elle tutulamayan, duygularla sezilebilen, ruhani, uhrevi, tinsel bir kavramdır. ‘Akıl, kalp ve ruhun madeninde, beynin ışığında bulunan manevi bir nurdur.’ diye tarif etmemiz mümkündür dostlar. (Tinsel: Ruhsal.)

Değerli gönül dostu kardeşlerim! Efendim Hazretleri, gerek sohbetlerinde gerekse eserlerimizde insan vücud-u anasırının iki hal mertebeden müteşekkil olduğunu beyan buyururlar. Bunlardan birisi nefsani yani şeytani yönü, diğeri ise Ruhani yani Rahmani yönüdür. Nefsaniyetinin yani nefsi emarenin esaretinde olan kişilerin yolculuğu, esfel-i safilin yolculuğu olup bu kişilerin hayat felsefesi, benliğinin esaretinde hüküm sürerek yaşamayı arzu edenlerin felsefesidir. Bu kişiler arzın nimetlerinden istifade etme gayretindedirler. “Buna mukabil, ruhaniyetinin emrinde olan dervişler ise sema nimetlerinden gıdalanırlar.” diye buyuruyor Efendim Hazretleri. “Sema nimetleri nedir, nerededir?” derseniz, masivalardan arınmış GÖNÜLLERDİR diyebiliriz.

Kerim kitabımızda mutlak bir ifade ile insanın; Allah (cc.)’a muhtaç olarak, topraktan yaratılmış bir kul olmasına karşın ihtilafa düşüp dağılan, aceleci, isyankâr, mağrur, şımarık, nankör, cahil ve zalim gibi sıfatlarla anıldığını görmekteyiz. Oysaki insan; yaratılışı itibariyle, Allah (cc.)’ın yeryüzündeki halifesi payesine ulaşma gayretinde olan kişidir. Bu gayrette olan insanın, ahsen-i takvim sırrına mazhar olması hasebiyle Allah (cc.)’ın sıfatlarını, esmalarını ve tecellilerini taşıması şerefi Allah (cc.)’ın halifesi olmasından dolayıdır.

Mütefekkirler, insanın manevi yapısında “KALB, NEFS, RUH VE AKIL” olmak üzere dört önemli özelliği olduğundan bahsederler. Ve bu özellikleri bizlere şöyle açıklamaktadırlar:

1.Kalb: Lügat manası; iç ve öz demek olup bir şeyin altını üstüne getirmek anlamındadır. Kavram olarak iki manada kullanılır. Birincisi, vücudumuzun kan dolaşımını sağlayan çok önemli bir organdır.  İkincisi, Rabbani ve ruhani bir Letaif’tir. (Letaif; gözle görülmeyen her şeyden haberdar olan demektir.) Mutasavvıflar: “Nefs-i natıka ile ruh arasında yer alan nurani bir cevherdir.” diye buyururlar. “Gerçek şudur ki kör olan gözler değil, göğüslerdeki kalplerdir.” diye buyuruyor Cenab-ı Allah (cc.) ( Hac, 46).

2. Nefs: Sözlük manası bir şeyin varlığı, öz benliği ve kendisi demek olup beden kalıbına tevdi edilen ve kötü huyların mahalli sayılan Letaif’tir. Mütefekkirlere göre; nefs, kişiye ait enaniyetinden hâsıl olan insanın kötü huy ve fiilleridir. İnsanın kötü fiillerini iki türde inceleyebiliriz: Birincisi; kişinin kendi iradesiyle elde ettiği egoizm, kibir, öfke, kin, haset, beşeri sıfatlardır. İkincisi; yaptığı çirkin fiillerini beğenmesi ile kendisinin bir değerinin olduğunu düşünmesi olup bu da kişinin şirkidir.

Bu konu ile ilgili Yusuf Suresi ayet 53’te “Nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder.” ayet-i kerimesi ve “En büyük düşmanın, iki yanın arasındaki nefsindir.”, “Küçük cihaddan büyük cihada, nefs ile mücahedeye döndük.” hadis-i şerifleri vardır. Özet olarak; bahse konu ayet ve hadis-i şerifler, bizlere kötü sıfatların merkezinin nefs olduğunu ifade etmektedir.

3. Ruh: Lügat manası itibariyle, can ve hayat demek olup beden kalıbına tevdi edilmiş rabbani, ilahi bir Letaif’tir. O’nun görevi; bedende bulunduğu sürece ruhun elbisesi olan tene can ve hayat vermektir. İnsan ruh ile değil, hayat ile diri ve canlıdır.

Değerli dostlar! Ruhun ilacı maneviyattır. İnsan ahsen-i takvim üzere yaratıldığı halde; nefsinin esaretinde yaşamayı tercih edenler, aşağıların aşağısına indirilirken asli vatanından uzaklaşmış, asli özelliklerini kaybetmiş, enaniyetinin esiri olmuştur. Daima kötülüğü emreden nefsin esaretinde olan, diğer bir ifade ile esfel-i safilin yolcusu olan bir kimse, görürken göremez, duyarken duyamaz olur. Sonunda Kur’ani ifade ile bu kişiler gerçekten zalim, cahil ve hüsranda olur.

Aslında mütefekkirlerce nefs ile ruh ayrı ayrı varlıklar olmamakla birlikte, birbirlerini esaret altına almaya çalıştıkları ifade edilir. Mutmainne derecesine eren nefs, nefs olmaktan çıkıp ruh özelliği kazanır.

Manen Rabbine rücu etmeyen ruh, cesede tabidir. Ancak Rabbinin arzu ettiği doğrultuda istikamet üzere olan mü’minlerde diğer bir ifade ile marifetullahta yani maneviyatta yol almış olanlarda durum tersine olup ceset ruha tabidir.

4- Akıl: Algılama ve idrak kabiliyeti anlamında olan akıl iki türlüdür: Biri eşyanın hakikatini bilmekten ibaret olan akıl, diğeri ilimleri kavrayan ve Peygamber Efendimizin (sav.) “Allah’ın yarattıklarının ilki akıldır.” hadisiyle anlattığı akıldır.

Sonuç olarak; günümüzde ruhi ve fiziki rahatsızlıklara neden olan en büyük etken maddeciliktir, maneviyattan uzaklaşmaktır. Kinden, nefretten, enaniyetten koruyan tek şey Rabbimize olan teslimiyet, ona duyulan muhabbet ve ahlak-ı Muhammedi’dir. Efendim Hazretleri eserlerimizin birinde şöyle buyuruyor: “Ehli ihvanın en büyük sermayesi tecelliyatlara karşı göstereceği sabrıdır.” Bu bağlamda Asr Suresi, manevi hayatı özetlemiş olarak bizlerin istifadesine sunulmuştur. O halde Asr Suresini tefekkürlerinize sunuyorum.

Rabbim bizleri nefsi emmarenin esaretinden firar edip ruhaniyetine kavuşanlardan eylesin.

Rabbim cümlemizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
İstanbul, 24 Nisan 2022
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
(BAKARA - 43 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ