Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz.Çerez Politikası

14 Haziran 2024
7 Zi'l-Hicce 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ)


İmam-ı Ali’nin evlâdından biri ve on iki imamın onuncusudur.

Medine’nin üç mil uzağında bulunan ve Mûsâ b. Ca‘fer tarafından kurulan Sureyyâ (صريّا) köyünde 214 (829) yılında doğmuştur. Babası Muhammed Cevâd et-Takī, annesi Semâne veya Sûsen adında Mağribli bir câriyedir. Annesinin Halife Me’mûn’un kızı Ümmü’l-Fazl olduğu da rivayet edilir. Künyesi Ebü’l-Hasan, en meşhur lakapları ise Hâdî ve Naki’dir. Bunlardan başka Nâsih, Fettâh, Emîn, Murtazâ lakaplarıyla da anılır. Bağdat yakınlarındaki Sâmerrâ şehrinin Asker mahallesinde oturduğu için Askerî nisbesini de almıştır.

Sâmerrâ’da altı yıl birlikte yaşadığı babası ölünce, yaşının küçüklüğüne rağmen İŝnâ aşeriyye Şîası tarafından imam kabul edilmiştir. Geri kalan Küçük bir grup ise kardeşi Mûsâ’yı imam olarak tanımıştır. Avfî, Deylemî, Muhammed b. İsmâil es-Saymerî gibi şairler kendisini öven şiirler yazmışlardır. Hasan el-Askerî, Hüseyin, Muhammed, Ca‘fer, Âişe (veya Aliyye) adlarında dört oğlu ve bir kızı olan Ali ün Nakî’nin soyu sekizinci kuşakta Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’ye ulaşır.

Kendisinden sonra ise Hasan ve Ca‘fer ile devam eder. Ca‘fer, kardeşi Hasan el-Askerî’nin vefatından sonra imamlık iddiasında bulunduğu için Şiîler arasında Ca‘fer el-Kezzâb adı ile diye tanınır. Aynı zamanda bir fıkıh âlimi olan Ali ün Nakî, Halife Vâsik ve Mu‘tasım devirlerinde Medine’de ömrünü zühd ve takvâ içinde ilimle uğraşarak; Kur’an, hadis, akaid ve fıkıh dersleri okutarak geçirmiştir.

Ancak Mütevekkil döneminde birkaç defa halifeye şikâyet edilmiştir. Medine Valisi Abdullah b. Muhammed de onu evinde; silâh, devrin yöneticileri tarafından mahzurlu görülen bir kitap ve taraftarlarına ait eşya bulundurmakla suçlayarak halifeye ihbar etmiştir. Ali ün Nakî, halifeye kendisini savunan bir mektup yazmıştır. Bunun üzerine Mütevekkil Ali ün Nakî’ye inanarak valiyi değiştirmiştir.

Şiîler’in halifeye hücum hazırlığı içinde bulundukları haberi gelince Mütevekkil, Ali ün Nakî’ yi Bağdat’a getirmek üzere Yahyâ b. Herseme’yi Medine’ye göndermiştir. Halifenin emriyle gelen Türk asıllı görevliler, onu tek başına kıbleye yönelmiş olarak Kur’an’daki va‘d ve vaîd âyetlerini okurken bulmuşlar ve alarak Sâmerrâ’ya götürmüşlerdir. (848)

Hayatının geri kalan kısmını burada gözetim altında geçiren Ali ün Nakî, bununla birlikte şehir içinde serbest dolaşıp üst seviyedeki kimselerle görüşebilmiş, halifeden yardım görmüş ve taraftarlarıyla temas kurabilmiştir.

Sâmerrâ’da vefat eden Ali ün Nakî ikamet ettiği eve defnedilmiştir. Şiîler onun, Halife Mu‘tez veya Mu‘temid tarafından zehirlendiğini iddia ederler ve genç yaşta ölmesini buna delil gösterirler.

Âlim, müttaki, cömert ve zâhid bir kişi olan Ali ün Nakî’ye; Şiî rivayetlerinde çok sayıda yabancı dil bilmesi, beklenmedik fırtınaları ve bazı insanların vefatını önceden haber vermesi gibi kerametler atfedilmiştir.

Ali ün Nakî’ye üç risâle nisbet edilir: 1. Risâle fi’r-red alâ ehli’l-cebr ve’t-tefvîz. Cebriyye ile Kaderiyye’nin tenkit edildiği bu risâle İbn Şu‘be’nin Tuhafü’l-ukul adlı eseri içinde yayımlanmıştır (Beyrut, 1969). 2. Ķıta min aĥkâmi’d-dîn. Fıkha dair olan bu risâle, Şehrâşûb, Mükâtebetü’r-ricâl ani’l-Askeriyyîn adlı eserinde nakletmiştir. 3. Mübâhasâtü Yahyâ b. Eksem. Bu risâle de İbn Şu‘be’nin Tuhafü’l-ukul’ünde mevcuttur.

Aliyyün Naki hazretlerinin özlü sözlerinden birkaçı:
• Asıl yoksulluk; nefs kötülüğüdür, şiddetli bir ümitsizliktir.
• Bir insanın biri hakkında kötü zanda bulunması, onda bir kötülük olduğunu gerçek olarak bilmedikçe haramdır
• Dünya bir pazar yeri gibidir. Bir kısım insanlar, o pazarda kâr ederlerken, bir kısım insanlar da ziyana uğrarlar.
• İlim ve hikmet; tabiatı bozuk kişilerin gönüllerinde durmaz.
• Hayır yapan bir kişi, hayırdan daha hayırlıdır.
• Güzel sözü söyleyen, güzelden daha güzeldir.
• Âlim olan, ilimden daha üstündür.
• Şer işleyen ise şerden daha kötüdür.
• Nefsi kendisine ihanet eden kişinin şerrinden emin ol.Derleyen
Ali BEKTAŞ
İstanbul, 24 Ocak 2012
Derneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ