06 Aralık 2023
23 Cemaziye'l-Evvel 1445
halveti
MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ POSTA KODLARI ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİ


DAVUD ALEYHİSSELAM


Yuşa As'ın vefatından sonra yerine geçen Kalip (Kelab) kavmini bir müddet yönetti.Kalib'in de vafatından sonra 480 sene süren hakimler devri başladı.Bu devir içinde Musa As'a gelen ve bir sandık içinde saklanan Tevrat levhaları , Cabbarlar Kralı Calut (Golyat) tarafından kaçırıldı.Bir müddet sonra Calut sandığın kendisine uğursuzluk getirdiğine inanarak onu bir arabaya yükledi ve kendi haline terk etti.İki ineğin çektiği araba , Yahuda (Yahuza) kabilesinden iki çocuklu bir kadının tarlasına kadar geldi.Bu sıralarda 12 kabilelik İsrailoğullarının başında bulunan hakimlerden Ayli, filistinlilerin başkumandanı Calut ile yapılan savaşta öldürüldü.Hakimsiz kalan İsrailoğullarının kabile başkanları toplanarak bir kral seçmek istediler.Fakat bir günde anlaşamadılar.Bir rivayete görede peygamber olduğu kabul edilen Eşmuil (Samuel-İşmovil) adındaki bir gençten kendilerine bir kral seçmesini istediler.Bu genç,annesi tarafından küçük yaşta yetiştirilmek üzere Eli adında pek mu'min bir alimin yanına verilmişti.Eşmuil Eli'nin yanında Tevratı ezberleyip,ilim yönünden yetişip olgunlaştı.Halkının korkak olduğunu bilen Eşmuil,kavminin ileri gelenlerine"Gerektiğinde Allah yolunda savaşmanız şartı ile,size bir kral seçebilmem için bana mühlet verin"dedi.Onlarda bu teklifi severek kabul ettiler.(Bakara,246)

Hz.Eşmuil kral seçimi için düşünürken,Cenabı Hak ona Talut'u (Saul) kral olarak seçmesini beyan etti.Eşmuil,Taluta kral seçildiğini bildirince,Talut şaşkınlığını giliyemeyip,"Ben kavminin en değersiz kişisiyim"dedi.Eşmuil As.bütün kabile reislerini toplayarak onlara Talut'un krallığını tebliğ etti.Kabile reisleri onun fakir ve varlıksız bir insan olduğunu ileri sürerek onun krallığını kabul etmek istemediler.Eşmuil bunun Allah'ın emri olduğunu söylemesi üzerine ondan bu hususta kendilerine bir mucize göstermesini istediler.Eşmuil onlara Calut tarafından kaçırılan tabutun (sandığın)yerini bildirdi.Talut gidip o tabutu getirdi.Bu mucize karşısında imanları tazelenen kabile başkanları Talut'un krallığını kabul ettiler. Talut,içinde soyu Yakub As.'a dayanan 13 çocuklu Yesse (İşa)ninde bulunduğu bir ordu kurdu.Yesse 13 oğlundan biri olan Davut'u yaşının küçüklüğünden dolayı sürülere bakması için geride bıraktı.Talut ordusunu toplayarak Calud ile harb etmek üzere bir ırmağın kenarına getirdi.Eşmuil As.Talut'a bir zırh ile boynuz gönderip, kimin üzerine tam gelirse ona giydirmelerini ve Calut'un karşısına dövüşçü olarak çıkarmalarını bildirdi.Zırh herkeste denendi ise de kimseye uymadı.Bu sırada elleri yiyecek dolu Davut geldi.Zırh onda denenince bedenine tam geldiğinden , boynuzdaki yağ ile yağlanıp ona giydirildi.Calut'un karşısına dövüşçü olarak çıkarıldı. Calut onunla alay edip ölmeden geri dönmesini söylediyse de , Davut yerden aldığı üç taşı sapanı ile Calut'a attı,Atılan taşlar sözleşmiş gibi Calut'un kafasının aynı yerine isabet ederek beynine kadar delerek Calut'u yere yıktı . Bu halden şaşkına dönen Calut'un ordusunun bir kısmı kılıçtan geçirildi,bir kısmıda esir edildi.Davut'ta Calut'un başını kesip mızrağına takarak bu zaferi kutladı . (Bakara,249-251)

Talut üç yıl kadar memleketini huzur içinde yönetti.Talut,savaştan önce Calut'u öldürene tahtını ve kızını vermeyi vaad etmişti.Ancak Davut'u kıskandığından vaadini yerine getirmemek için ortaya Davut'un ödeyemeyeceği bir başlık parası sürdü.Bu meyanda Cenabı Hak Davut'a demiri fırınsız ve ateşsiz işleme yeteneğini bahşetti,(Enbiya,80 Sebe,10-11)

Davut'un soğuk demiri zırh yapma mucizesi dahi Talut'un saltanat hırsını gideremedi.Kavmine karşı kendisini haklı çıkarmak için , Davut'u Filistin'lilere karşı savaşa gönderdi.Savaştan zafer ve ganimetle döndüğü takdirde vaadini yerine getireceğini bildirdi.Davut'un bu zaferi kazanmasını istemediği içinde şahadet (Ahit) sandığını yanına vermedi.Talut herşeye rağmen savaştan galiğ dönen Davut'a kızını vermek zorunda kaldı.Böylece Davut Talut'un kızı Mikal'le evlendi Birgün Eşmuil As'a bir vahi gelerek, Talut'un yoldan çıkmış Medyen'lilerle savaşması ve hepsini kılıçtan geçirmesi emredildi.Ancak Talut emre uymayarak onları esir etti ve ganimetleri kendisine mal etmek istedi.Eşmuil As. bu durumu görünce Talut'a "Sen sözünde durmadın.Allah'ın emrine karşı geldin.Bu sebepten dolayı Allah-u Teala saltanatı senden alıp daha layık birine devredecektir." dedi.

Eşmail As. vefat edince,İsrail oğulları Hz.Davut'a daha çok yöneldiler ve onu sevdiler.İtibarı bir derece daha yükseldi. Bu durum Talut'un Davut'a olan kıskançlığını iyice arttırdı.Davut As'ı öldürmeye karar verdi .Bunu haber alan Hz. Davut oradan gizlice kaçarak , Ahi Melek'in yanına gitti . Devrin büyük alimlerinden olan Ahi Melek'ten Tevrat'ı tahsil etti.Tahsilini tamamlayınca oradanda ayrıldı.Bu arada Talut sürekli olarak onu aratıyor ve öldürtmeye çalışıyordu.Ancak bu işe muvaffak olamadan Filistin'lilerle yaptığı savaşta öldürüldü.Yerine oğlu İş-Baset kral oldu.Talut ülkesindeki ilim adamlarınıda öldürttüğünden halka vayiz verecek kimsede kalmamıştı.İşte bu dönemde ilim tahsil ederek ibadet ile meşgul olan Baur oğlu Lokman As. (Natan) ortaya çıkarak halka vayiz vermeye başladı

Lokman As'ın ömrünün 1000 yıl sürdüğü rivayet edilmektedir.Kendisine Cenabı Hak tarafından hekimlik,ilim ve irfaniyet bahşedilmişti.Hekimliği ve ilmi ile kavmine hizmet ederek onları vahtaniyete davet etmiştir.Doğru yoldan ayrılarak sapık halk ile birlikte puta tapmaya başlayan büyük oğlu Zabad (Zabud)'ı da bir çok nasihatlerle hidayete erdirmiştir.(Lokman,12-19) Talut'un ölümüyle yerine geçen oğlu İş-Baset 3 sene saltanat sürdü .Sonunda kendisine isyan eden halkı tarafından öldürüldü.Boşalan krallığın yerine halk Davut As'ı davet etti.İsrailoğulları'nın 12 kabileside ona bağlandı .Davut As.Yahuda (Yahuza) kabilesine yerleşerek ,Lokman As'ında yardımlarıyla Yahuda devletini kurup kırallığını ilan etti Bütün İsrailoğulları arasında birliği sağlamış oldu.Bu arada Davut As'a peydamberlik geldi.Cenabı Hak ona Zebur'u vahi ediyor, oda halkına tebliğ ediyordu (Sad,20-26 İsra, 55 Nisa,163 Enbiya, 105)

İsraillilerin Ammon oğulları ile yaptıkları savaşta Davut As'ın Urya (Orya) şehit düştü.Bunun üzerine Davut As. Urya'nın dul kalan hanımını himayesine alarak onunla evlendi.Ancak bu durum Urya'nın akrabağları arasında bir dedikodu çıkmasına neden oldu.Onlar Davut As'ın Urya'nın eşine sahip çıkmak için Uryayı kasten öldürttüğünü düşündüler.Aralarından iki kişi seçerek Davut As'a gönderdiler.Davut As. mescitte ibadet ederken mescidin giriş yerlerine nöbetçiler dikmişti.Buna rağmen o iki kişi nöbetçilere görünmeden duvardan atlayıp Davut As'ın yanına geldiler Davut As. onlardan ürktü .Gelenler ona ;"Korkma biz iki davacıyız birimiz ötekinin hakkına tecavüz etti, şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver" dediler.İkisinden biri şöyle dedi: -Bu benim din kardeşimdir.Onun 99 benim ise bir tek dişi koyunum var.Böyle iken onuda bana ver dedi ve konuşmada beni mağlub etti dedi.

Davut As'da ona :

-Doğrusu o sana zulmetmiştir dedi

Davut As. Cenabı Hakkın kendisini denediğini zannederek secdeye kapanıp mafiret diledi.Cenabı Hak'da onu affetti.Halkı arasında adeletle hükmetmeyi ve hevesine uymamayı emretti.

Bir müddet sonra Davut As'ın oğullarından Ammon ile Abşolman'ın kız kardeşler Tamar yüzünden araları açıldı Abşolman bir fırsatını bulup Ammon'u öldürdü.Davut As. ceza olarak Abşolman'ı ömürboyu sürgüne mahkum etti.

Abşolman sürgünde babasına karşı ayaklanarak kendisine bir çok taraftar topladı ve bir ordu hazırladı.Bunu haber alan Davut As. isyancılar üzerine Yaab komutasında bir ordu gönderdi.Yapılan savaş sonunda isyancıların hepsi kılıçtan geçirildi. (Davut As. bahsinin bundan sonraki bölümü,Süleyman As.bahsinde işlenecektir.)İslamda İlk Uyanış
Ahmet KAYNARDerneğimiz
Mekke Canlı Yayın
Medine Canlı Yayın
Eserlerimiz
İlahiler
Sure ve Namaz
Namaz Kılmayı Öğreniyorum
Tecvid Dersleri
SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.
(İSRÂ - 72 )
ÖZLÜ SÖZLER
  • Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir.
  • Adem "ben hata yaptım beni bağışla " dedi, İblis ise" beni sen azdırdın" dedi ya sen!... sen ne diyorsun?
  • Edep, söz dinlemek ve gönle sahip olmaktır.
  • Güzelliğin zekatı iffet ve edeptir. (Hz. Ali)
  • Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır'a "Ey oğul, fasıklarla cimrilerle yalancılarla sıla-i rahimi terk edenlerle arkadaşlık etme." diye buyurmuştur.
  • Kemalatın bir ölçüsü de halden şikayet etmemektir.
  • En güzel keramet gönlü masivadan arındırmaktır.
  • Alem-i Berzah insanın kendisidir.
  • Zahir ve batının karşılığı aşk-ı sübhandır.
  • Mutaşabih ayetler ledünidir.
NAMAZ VAKİTLERİ