halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
18 Ağustos 201725 Zi'l-ka'de 1438
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.PİRLERİMİZİN HAYATLARI


Hazret-i İmam Aliyyul Murteza Kerremallahu Veche
Hazret-i Seyyid-üt Tâbiîn Ebû Sa'id Hasan bin Yesâr el Basrî
Hazret-i Şeyh-ül Lâmi Habib el Acemî
Hazret-i Şeyh Kebir Ebû Süleyman Davûd bin Nasır et Tâî
Hazret-i Şeyh Fahim Ebûl Mahfuz Maruf Aliyy’ül Kerhî bin Firûzî
Hazret-i Şeyh Kerim ebû'l Hasan Sırrı es Sakatî
Hazret-i Şeyh Seyyidü't Tâife-i Sûfıyye Ebû-l Kasım Cüneyd bin Muhammed el Bağdadî
Hazret-i Şeyh Ebû Ali Ahmed Mimşâd ed Dineverî
Hazret-i Ebû Abdullah Muhammed Dineverî
Hazret-i Muhammed Amveyh bin Abdullah el Bekrî
Hazret-i Şeyh Kadı Vecihüddin el Bekrî
Hazret-i Şeyh Ömer el Bekrî
Hazret-i Şeyh Ebû’n Necib Ziyâüddîn Abdülkâhir el Bekrî es Sühreverdî
Hazret-i Ebheriyye tarikatı pîri Ebû Reşid Kutbuddin el Ebherî
Hazret-i Şeyh Rüknuddîn Muhammed Nehhâs el Buharî
Hazret-i Şeyh Şihâbüddîn Muhammed et Tebrizî
Hazret-i Şeyh es Seyyid Cemâleddîn-i Şirâzî
Hazret-i Zâhidiyye-i Halvetiyye tarikatının pîri İbrahim Zahîd Geylânî
Hazret-i Şeyh Kerîmüddin Ahi Muhammed bin Nuru'l Halvetî
Hazret-i Pîr Ebû Abdullah Sîracüddin Ömer bin Ekmelüddin el Geylânî el Lahcî Halveti
Hazret-i Pir Ahi Mirem Muhammed Halveti
Hazret-i Şeyh Hacı İzzeddin Halvetî
Hazret-i Şeyh Sadreddin Hiyavî
Hazret-i Pîr-i sânî eş Şeyh Seyyid Celaleddin-i Yahya-ı Şirvânî el Baküvî
Hazret-i Şeyh Pîr Muhammed Bahaüddin-i Erzincanî
Hazret-i Şeyh İbrahim Kamil Tacettin Kayserî
Hazret-i Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti
Hazret-i Şeyh Yiğit Başı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravî
Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî (Habib Ömer) Efendi
Hazret-i Şeyh Kasım Efendi Karahisarî
Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî
Hazret-i Pir Ramazan Mahfî Karahisarî
Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî
Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî
Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti
Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî
Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî
Hazret-i Pir El Hacc Şakir Mehmet Halveti Dobniçevi
Hazret-i Şeyh Kutb-ül Arifin Bedreddin Seyyid Mustafa Efendi Köstendilî
Hazret-i Şeyh Süleyman Efendi Halife Zenica'vi
Hazret-i Şeyh İbrahim Efendi Halife Köstendilî
Hazret-i Seyyid İsmail Bin Şeyh İbrahim Halife Köstendilî
Hazret-i Şeyh Hasan Efendi Halife Köstendilî
Hazret-i Şeyh Ali Efendi Halife Köstendilî
Hazret-i Şeyh Ömer-ül Mütlei Selanikî
Hazret-i Şeyh Abdullah Halkî İştipî
Hazret-i Şeyh Mehmed Ali Vahdetî İştipî
Hazret-i Şeyh Abdülkadir Sebâtî Sinopî
Hazret-i Şeyh İbrahim Kanâatî Gümülcinevî

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Artık Beni zikrediniz ki Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükrediniz, Bana nankörlükte bulunmayınız.
(BAKARA-152)


NAMAZ VAKİTLERİ