halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti halveti halveti
01 Şubat 201512 Rebiü'l-Ahir 1436


OSMANLICA SÖZLÜK


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

 • k : Osmanlı alfabesinin yirmidördüncü harfi olan kaf ile, yirmibeşinci harfi olan kef harfini karşılar.
 • ka' : (C.: Akva') Düz yer.
 • ka'b : (Ölm: Hi: 32) Yahudi âlimlerinden olup İsrailiyatı İslâmiyet'e en çok aktaranlardan biridir. Hz. Ebubekir devrinde Müslüman olmuştur. Sa'lebi ve Kisai gibi İslâm tarihçileri ondan More…
 • ka'berî : Ailesine, arkadaşına, yoldaşına, kabilesine ve halkına katılık eden, kötü ahlâklı kişi.
 • kâ'beteyn : İki Kâbe. Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe-i Muazzama ile, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ.
 • ka'd : Çuval.
 • ka'de : Bir defa oturuş. Oturma. * Ist: Namazdaki bir defa oturuş. Teşehhüd için, Ettahiyyâtü duâsını okumak maksadı ile olan oturuş. Birinci oturuşa Ka'de-i ulâ, ikinciye de Ka'de-i âhire More…
 • ka'del : Yağhane sepeti.
 • ka'f : (C.: Kıâf) Ayağı sert olarak basmak. * Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek. * Kap içindeki suyun tamamını içmek. * Koparmak.
 • ka'k : Kuru ekmek. Peksimet.
 • ka'ka : Kuru, yâbis. Meşakkatli yol. * Yemame'den Kûfe'ye giden geniş yol.
 • ka'ka' : Korkak, zayıf kişi.
 • ka'kaa : Silâh çatırtısı. Kılınç veya süngü gibi silâhların birbirine çarpmasından çıkan ses.
 • ka'kea : Men'etmek, engel olmak. * Hapsetmek.
 • ka'm : (C.: Kiâm) Devenin ağzını bağladıkları şey. * İçinde silah saklanan kap. * Bağlamak. * Öpmek.
 • ka'r : Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet. * Yemeği dipten yemek. * Çalmak. koparmak. ◊ Karnı yemekten dolmak. * Arkası yağlı olmak.
 • ka's : (C: Kiâs) Parmak kemiği. ◊ Çirkin kokulu toprak. ◊ Ölüm, mevt.
 • ka'ş : (C.: Kuuş) Ağacın başını çekip eğmek. * Cem etmek, toplamak. * Kadınların bindiği merkep.
 • ka'sa : Devamlı olarak yerinde sabit olan kadın. * Arkası içerisine girdiğinden arkasını yere koyamayan kadın.
 • ka'seb : Büyük karınlı, kalın.
 • ka'sele : Yürürken bir ayağını yere sürüyüp tozutmak.
 • ka'sere (ka'serâ) : Yoğun, sağlam, kalın, katı.
 • ka't : Kısa boylu kimse.
 • ka'va' : İncikleri ince olan kadın.
 • ka've : Evin ortası.
 • ka'z : Keçi ve sığırın, ağacın başını çekip kendine eğmesi.
 • kaa : Ev avlusu.
 • kaa' : Acı su.
 • kaaki' : Birbiri ardınca meydana gelen gök gürlemesi.
 • kaan : Hükümdar, hâkan.
 • kaaret : Derinlik.
 • kaas : Boynu göğüse girmek.
 • kaat : Gadap, hiddet, öfke. * Darlık. * Yaşlı koyun. * Davar memesi. * Bağırma ve çığlık şiddeti.
 • kab : Çok eski devir silâhlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her 'yay' da 'iki kab' olan miktar.
 • kab' : Seyahat edip gezmek. * Nefesi tutulmak. * Atın burnu içinden çıkan hırıltı.
 • kaba' : (C.: Akbiye) Üste giyilen elbise. Kaftan, cübbe.
 • kaba'ser : (C.: Kabâis) Büyük, kuvvetli, sağlam. Zayıf deve yavrusu. * Deniz canavarlarından bir canavar.
 • kabaçe : f. Entari. Hafif giyecek.
 • kabadayi : Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi. (O.T.D.S.) * Kimseden korkmaz More…
 • kabahat : Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.
 • kabahât : (Kabahat. C.) Kusurlar, kabahatler. Suçlar, çirkin hareketler.
 • kabaih : (Kabayih) (Kabiha. C.) Kabahatlar. Çirkin işler, kabih haller.
 • kabail : (Kabile. C.) Kabileler. Bir soydan türemiş cemaatler, silsileler.
 • kabakulak : Tıb: Daha ziyade tükrük bezlerini şişiren bulaşıcı ve ateşli bir hastalık.
 • kabale : Kadı'nın (hâkimin) verdiği hüccet. * Toptan, götürü ile yapılan satış. * Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi.
 • kabas : Ciğer hastalığı. * Yüksek ve kalın. * Hafiflik. * Neşat, sevinç.
 • kabatî : (Kıbtî. C.) Çingeneler.
 • kabaza : Hız. Sür'at.
 • kabb : İnce belli olmak. * Gönlün eğlendiği gönül eğlencesi. * Makara ortasındaki ağaç.
 • kabba : İnce belli, zayıf kadın. (Müz : Akbeb)
 • kabban : Büyük terazi, baskül.
 • kâbbe : Hüzünden ve gamdan dolayı, hali kötü ve kalbi kırık olmak.
 • kabbe : Yağmur damlası. * Gök gürlemesi.
 • kabce : (C.: Kubec-Kibâc) Keklik kuşu.
 • kabe : Usanmak, bıkmak. * Kırılmak. ◊ Yumurta.
 • kabele : (C.: Kıbel) Göz boncuğu.
 • kabes : Ateş parçası. * Ateş şulesi. * Öğretmek. * Öğrenmek.
 • kabet : Kederli ve ıztırablı olma.
 • kâbi' : Dolu kap.
 • kabia : Kılıç kabzasının başında olan gümüş veya demir.
 • kabih : (Kabiha) Çirkin, fena, kötü, yakışıksız, ayıp.
 • kabiha : (C.: Kabâih) Çirkin davranış, ayıp iş. Fena muamele.
 • kabil : Gibi, türlü, biraz evvel, az önce. Aşikâr. İleri gelen. Kabul eden. * Sınıf, nevi, soy. * Kefil. * Birbirine muhalif kavimden üç beş kişi. ◊ Kabul eden. Olabilir, istidatlı, More…
 • kabile : Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar. ◊ Kadın ebe. * Kabul edici. * Ses More…
 • kabiliyet : Dıştan gelen te'sirleri alabilme gücü. * İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik.
 • kabin : f. Güveğinin geline verdiği ağırlık, eşya, para.
 • kabina siğmamak : t. Sabırsızlık, acelecilik. * Şişmanlamak.
 • kabine : Fr. Vekiller hey'eti. Bakanlar kurulu. * Küçük oda. * Doktorun muâyene yeri.
 • kabir : Büyük, ulu. ◊ (Bak: Kabr)
 • kabis : Yusuf Aleyhisselâm'ın rüyasında gördüğü yıldızlardan birisi. ◊ Hızlı giden at. Süratli at.
 • kabisa : Parmak ucuyla yenen şey.
 • kâbise : Ucu üstüne eğri ve kıvrık olan burun.
 • kabise : Üveyik kuşu.
 • kabiz : Kabzeden, tutan.
 • kabkab : Karın, batn.
 • kabkaba : Haykırma, kükreme. (Deve ve arslan hakkında kullanılan bir tâbirdir.)
 • kabl : Önce. Evvel. İleride. Evvelki.
 • kablî : İlke ve önceliğe âit. Hiçbir tecrübeye dayanmadan. Yalnız akıl ile.
 • kablo : Fr. : Telgraf, telefon hatlarında veya elektrik akımı iletmede kullanılan izole edilmiş tellerin bütünü.
 • kabotaj : Fr. Bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme işi.
 • kabr : (Kabir) Mezar. Merkad. Ölünün toprağa gömüldüğü yer. (Bak: Âlem-i berzah)
 • kabristan : f. Mezarlık.
 • kabs : Her şeyin esası, aslı. * Tâlim etmek. ◊ Parmak ucuyla yemek.
 • kabsa : Başı büyük ve sivri olan kadın.
 • kabt : El ile bir şey toplamak.
 • kabtarî : Yünden dokunan bir elbise.
 • kâbuk : f. Yuva. Kuş yuvası.
 • kabuk : Bir şeyin dışındaki sert örtü, kışır. * Bazı hayvanların katı mahfazaları.
 • kâbul : Avcıların kemendi.
 • kabul : Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)
 • kabulgâh : f. Kabul yeri.
 • kaburga : Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü. * Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına More…
 • kabus : Uykuda ağırlık basması. Korkulu ve insanda hareket bırakmayan rüya. Karabasan.
 • kabz : Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak. * Tahsil etmek. Teslim almak. * Amelde zorluk çekmek. * Kuşun süratle uçması. * Mülk.
 • kabz u bast : Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık. * Birini diğeri üzerine tercih etme. * Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek. * Beyan ve ifâde etmek. * Uzun More…
 • kabza : Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri. Sap. * El, pençe. * Bir tutam, bir avuç şey.
 • kabzimal : Meyve ve sebze yetiştiricileriyle, satıcı arasındaki aracı.
 • kâc : f. Küçük bir çeşit çam.
 • kâd : Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma. ◊ f. Hırs, tamahkârlık.
 • kad : Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye More…
 • kad' : Men etmek, engel olmak.
 • kadah : Çömlek içinde pişen yemeğin kokusu. ◊ Küçük toprak çanak.
 • kadana : Forsaların ayağına vurulan zincir.
 • kadastro : Fr. Bir ülkedeki arazi ve mülklerin alanını, sınırlarını ve yerini belirtip plânlama işi.
 • kadd : Boy, bos.
 • kadd ü kamet : Boy bos.
 • kadd-i bâlâ : f. Yüksek, uzun boy.
 • kadd-i bülend : f. Uzun, yüksek boy.
 • kadda' : şiddetli.
 • kaddah : Kadeh yapan. Kadeh yapıcı. * Zemmeden. Gıybet eden. Hicveden, yeren.
 • kaddahe : Çakmak taşı.
 • kaddesallah : Allah mübarek ve mukaddes eylesin.
 • kaddese : Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun.
 • kade : Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de More…
 • kadem : Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu, yarım arşın. * Uğur.
 • kadem-bus : f. Ayak öpen.
 • kademe : Derece, sıra. * Merdiven basamağı.
 • kademe kademe : Basamak basamak, derece derece.
 • kademî : Ayakla alâkalı. Ayağa mensub.
 • kademiyye : Ayak bastı parası. * Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret.
 • kademkeş : f. Ayağını çeken. Yanaşmayan, gitmeyen.
 • kademnih : f. Ayak basıcı.
 • kademnihade : f. Gelmiş, ayak basmış olan.
 • kademran : f. Adım atan, ilerliyen.
 • kademrence : f. Lütfen kabul, tenezzül.
 • kader : Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî. * Ezelî More…
 • kaderî : Kader ile alâkalı. Kader, tali' nev'inden olan.
 • kaderiye : Kul, kendi yaptıklarının halıkıdır deyip ifrat ederek Hak mezhebinden ayrılan bir dalâlet fırkası. (Bak: mu'tezile)
 • kadh : Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme. * Men'etmek, engel olmak. * Çakmak taşını çakmak. * Bir kimsenin işine halel vermek.
 • kadî : Hâkim. Peygamber (A.S.M.) nâmına suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatla hükmeden hâkim. * Kaza eden.
 • kadî naibi : Kadıların (hâkimlerin), gitmedikleri yerlere gönderdikleri vekiller.
 • kadîb : (C.: Kıdbân) İnce ve düz fidan, dal veya çubuk. * Erkeklik âleti.
 • kadîd : Kurutulmuş et. * Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan. * Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.
 • kadîh : Tencere dibinde arta kalan.
 • kadih(a) : (Kadh. dan) Bir kimse hakkında kötü söz söyleyen. Zemmedici, çekiştirici, kötüleyici.
 • kadim : (A, uzun okunur) Ayak basan. Ulaşan. Varan. * Azanın mukaddemesi olan insanın başı.
 • kadîm : Eski zaman. * Başlangıcı olmayan. Uzun zamandan beri var olan. * Evveli bilinmeyen hâl ve keyfiyet.
 • kadim(a) : Kemirici hayvan.
 • kadime : Ordunun ileri karakolu. * Kuşun kanadının ön tarafındaki uzun tüyleri.
 • kadîmen : Eskiden beri. Kadim olarak.
 • kadîmî : Eskiden beri var olan. Eski.
 • kadir : Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.)
 • kadîr : Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. Nihayetsiz kudret sahibi.
 • kadir alayi : Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.
 • kadir gecesi : (Bak: Leyle-i Kadir)
 • kadir-endaz : f. İyi ok atan ve attığı her oku hedefe isâbet ettiren kimse.
 • kadir-şinas : f. Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen.
 • kadirdan : f. Kadirbilir. Değerbilir.
 • kadirga : Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan harp gemilerinden biri. Kürek ve yelkenle kullanılırdı. Kadırgalar 25 oturaklı idi ve her küreği dörder adam tarafından çekilirdi. (O.T.D.S.) More…
 • kadirî : Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylanî)
 • kâdiye : Soğuk. * Afet, belâ.
 • kadiye : Azlık. Az cemaat.
 • kadiz : Hep olduğu yerde kalan büyük fıçı.
 • kadkeşide : f. Boy atmış, uzamış. Boyu uzamış.
 • kadr : İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.
 • kadr suresi : Kur'an-ı Kerim'de 97. sure olup İnna Enzelna diye de söylenir.
 • kadro : ing. Bir işin yürütülebilmesi için icab eden bir cinsten şeylerin, bilhassa insanların tamamı veya bütünü.
 • kadum : (C.: Kudm) Keser. * Şam yakınında bir köyün adı.
 • kadv : Yemeğin kokusu iyi olmak.
 • kady : Yemeğin kokusu güzel olmak.
 • kaf : Ufuk. * karfinin ismi. * Bir dağ adı.
 • kaf suresi : Kur'an-ı Kerim'in 50. suresidir. Bâsikat ismi de verilir. Mekkîdir.
 • kaf'a : Yağcılar tokmağı. * Hurma kabuğundan yapılan, zenbile benzer kulpsuz bir nesne. ◊ Yumuşak kuru ot. * Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.
 • kafa : (C.: Akfâ) Baş. Kafa. * Ense, arka. * Akıl, zekâ, anlayış.
 • kafadar : f. Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. * Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş.
 • kafar : Katıksız ekmek.
 • kafave : Sütten yapılan azık.
 • kafavî : Kafa ile alâkalı.
 • kafd : Bileğin eğri olması.
 • kafder : Çirkin yüzlü, katı başlı kimse.
 • kafedan : Attarların eczâ koydukları kese veya torba.
 • kafender : Çirkin yüzlü, katı başlı kimse.
 • kafer : Zayıf ve etsiz olmak.
 • kafes : Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey. * Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper, * More…
 • kaff : Parmak arasına birşey gizlemek. * Ot kurutmak.
 • kaffaf : Parmakları arasında birşey gizleyip çalan kimse.
 • kaffal : Çilingir. Anahtarcı.
 • kaffan : Büyük terazi.
 • kâffe : Hep. Bütün. Cümle.
 • kâffeten : Bütünü. Hepsi birden.
 • kafh (kifâh) : Başa vurmak. * İçi boş olan şeyi vurmak.
 • kâfi : Kifayet eden. Vâfi, başka şeye ihtiyaç bırakmayan. Yeten, yetişen, elveren.
 • kafî : Birine uyup peşinden giden.
 • kâfil : Birinin yerine ödemeyi kabul eden. Kefil olan.
 • kafîl : Kuru ağaç. * Parça parça olmuş ot. * Kamçı. Bir otun adı.
 • kafile : (A, uzun okunur) Birlikte sefere çıkanların cemaatı. Kervan.
 • kafile-sâlâr : f. Kafile reisi. Kafile başı.
 • kafîne : Kafasından kesilen koyun.
 • kâfir : Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkâr eden. Dinsiz.
 • kafîr : Hayvan tersi.
 • kâfirane : f. Kâfire yakışır şekilde, kâfir gibi.
 • kâfirûn : Kâfirler.
 • kâfirûn suresi : Kur'an-ı Kerim'de 109. sure olup El-Kâfirûn da denilir.
 • kafiye : Tâbi olan şey. * Herşeyin son tarafı. *Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman... gibi.)
 • kafiyeperdâz : f. Kafiye uyduran. Şair, nâzım.
 • kafiyeperestlik : Kafiye için safiyeyi feda edecek derecede kafiyeye ehemmiyet vermek. Birinci derecede kafiyeyi düşünüp, mânayı arka plana atmak.
 • kafiyesenc : f. Kafiye dizen. Nâzım, şair.
 • kafiz : (C: Kufzân-Akfize) Ölçek.
 • kafkaf : şahtere otu. ◊ şarap, hamr.
 • kafkafe : Titremek, titretmek.
 • kafn : Kafa.
 • kafr : Arz. Çöl. Beyâban.
 • kafs : Sıçramak. * Hafiflik. * Sevinç, neşat. * Hayvanın ayaklarını bağlamak. ◊ Zorla birşey almak. * Gadap, hiddet. * Mevt, ölüm.
 • kafş : Yemekten lezzet alma, fazla yemek yemek. * Pabuç. * Cem'etmek, toplamak.
 • kafsal : Arslan.
 • kafşelil : Kepçe.
 • kafta : Cima etmek.
 • kaftan : Ekseriya mükâfat ve taltif olarak giydirilen süslü üstlük elbise. Hil'at, esvab.
 • kâfur : Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde. * Cennette bir kaynak ismi.
 • kafur (kufur) : Hurma çiçeğinin kılıfı.
 • kafv : Bir kimsenin ardına düşüp ittibâ etmek, ona tâbi olup uyma.KAFY : Uymak. * Kafasına vurmak.
 • kafz (kafazân) : Sıçramak.
 • kafzea : (C: Kafâzi) Başın çevre yanlarının saçı.
 • kâgaz : f. Kâğıt.
 • kağithane : Kâğıt fabrikası. * İstanbul'da vaktiyle böyle bir fabrikanın bulunduğu yerdeki mesire.
 • kağni : (Kağlı) İki tekerleri dingille sâbit öküz arabası.
 • kagşar : Yıkılmak üzere. Yıkılıp harabolmaya yüz tutmuş.
 • kâh : f. Köşk, kasır. * Tek oda. Bir gözlü oda. * Yüksek binâ. ◊ f. Saman. Saman çöpü.
 • kah : Sultan.
 • kaha : Ev ortası, saha.
 • kahal : Koyunların derisini kurutan bir hastalık.
 • kahame : İlerlemiş yaşlılık.
 • kahb : Yaşlı, ihtiyar. * Büyük dağ.
 • kâhban : f. Harman bekçisi.
 • kahbe : Namussuz kadın. Fâhişe. * Mc: Hilekâr, kalleş ve sözünde durmaz adam.
 • kahd : Koyunun beyaz kuzusu. * Açılmamış nergis.
 • kâhdan : f. Samanlık. İçine saman doldurulan oda.
 • kahde : (C.: Kıhâd) Devenin hörgücü dibi.
 • kahf : Kap içindeki suyun tamamını içme.
 • kâhgil : f. Samanlı sıva çamuru.
 • kahhar : Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan Allah (C.C.) Hak Celle ve A'lâ'nın esmâ ve sıfâtındandır.
 • kahharane : Kahharcasına. Kahredercesine.
 • kahif : Şiddetli yağmur.
 • kâhil : Saçına ak düşmüş adam. Yaşlı, ihtiyar. Tembel.
 • kâhilane : f. Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette.
 • kâhin : Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı. * Âlim.
 • kâhinane : f. Kâhin gibi ve ona benzer şeklide haberler veren. Bir nevi zan ile gaibden haber verir gibi.
 • kâhine : Kadın kâhin.
 • kahir : (A, uzun okunur) Üstün gelen. Yenen. Galip gelen. * Zorlayan. Mecbur eden.
 • kahit : Şiddetli kıtlık olan sene.
 • kahiz : Müşkil, zor nesne.
 • kahkaha : Yüksek sesle ve çokça gülme.
 • kahkaha' : Öldürücü bir yılan.
 • kahkahazen : f. Kahkaha atan, fazlaca yüksek sesle gülen.
 • kahkar : Katı, sert, sağlam taş. ◊ Taş.
 • kahkara : Geri geriye gelme, dövüşerek çekilme.
 • kahkarî : Birdenbire geri dönme, aniden arkaya dönme. * Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili.
 • kahkariye : Geri dönme. Rücu'.
 • kahl : Zemmetmek. * Nimete nankörlük etmek. ◊ Göze sürme çekmek.
 • kahl (kuhul) : Kurumak.
 • kahlese : Yuvarlak baş.
 • kahm : (Kuhum) : Düşünmeden kendini bir iş içine atmak.
 • kahpe : (Bak: Kahbe)
 • kahr : Zorlama. Cebir. * Ezme. Mahvetme. * Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme. * Cenâb-ı Hakkın şiddetli ve azab verici vasıflarının tecellisi. (Kahr, lütfun zıddıdır.) (Bak: Celal) ◊ More…
 • kahraman : (C.: Kahramanan) f. Yiğit, cesur, bahadır. * Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kişi. * İş buyuran, hüküm sâhibi.
 • kahramanan : (Kahraman. C.) f. Kahramanlar. Cesur kimseler, yiğitler.
 • kahramanane : f. Kahramanca, yiğitçe, cesurane.
 • kahramanî : f. Yiğitlik, kahramanlık, cesurluk.
 • kahreban : Kehribar.
 • kahrenî : Kahr ile, zorla. Ezerek, cebren.
 • kaht : Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.
 • kaht ü galâ : Yokluk. Kıtlık. Fakirlik. * Pahalılık.
 • kahus : Uzun boylu erkek.
 • kahvalti : t. Sabah ve ikindi vakitleri yenilen hafif yemek.
 • kahve : şarap. * Hâlis süt. * Kahve. * Güzel koku. * Bolluk, bereket. * Kahvehane.
 • kâhya : Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır.
 • kahz : (Ok atmak. * Sıçramak. * Yarmak.
 • kahz (kihz) : İbrişim karışıklı beyaz bez.
 • kaib : (C.: Kevâib) Tomurcuk memeli kız.
 • kaibe : Hüzün ve gamdan perişan olmak.
 • kaîd : (C.: Kavayid) Çekirge. * Ulu, yüce kişi.
 • kaid : (A, uzun okunur) Süren. Sevkeden. * Koyunların önünden giden ve 'Küsem' denilen koyun. * Yedeğine alıp çeken. Çavuş. Serasker, kumandan. * Sıradağ. * Geniş ark. ◊ More…
 • kaidan : (Kaid. C.) Kumandanlar, komutanlar, seraskerler.
 • kaide : Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık. * Dip taraf. * Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus. * Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri. * Fık: Hayızdan ve çocuktan More…
 • kaiden : Oturarak, oturduğu hâlde.
 • kaideşiken : f. Kaide ve usullere uymayarak. Kuralları çiğniyerek.
 • kaideşikenâne : f. Usul ve kaideye riayet etmeyerek, kuralları çiğneyerek, kaideyi bozarak.
 • kaideten : Kaide ve hükümlere göre. Kurala uygun olarak.
 • kaidevî : Kaide ve kural ile alâkalı. * Mat: Tabana ait.
 • kaif : Yeri kazıp götüren, toprağı sürükleyen yağmur.
 • kail : Söyleyen. Anlatan. Nakleden. Söz sahibi. İnanmış. * Boyun eğmiş. Rıza göstermiş, razı olmuş.
 • kaile : (C.: Kavâil) Dağ başı.
 • kaim : Ayakta duran. Mevcut. Baki. * Vaktini ibadetle geçiren.
 • kaime : Uzun bir kâğıda yazılan ferman. * Kitap yaprağı. * Kâğıt para.
 • kaimen : Ayakta durarak. Yıkılmamış. * Canlı olarak.
 • kâin : Olan. Var olan. Bulunan. Mevcut.
 • kâinat : Var edilen şeylerin hepsi. Yaratılanlar. Mevcudat. Âlemler.
 • kâinat-efruz : f. Kâinatı süsleyen, cihanı donatan.
 • kaîr : Daha derin, çok derin.
 • kaîs : Çok yağmur.
 • kâj : f. Eğri, bükülmüş. * Şaşı.
 • kak : Uzun, tavil. * Alaca karga.
 • kakül : (Kâgül) f. Alnın üzerine sarkıtılan kısa kesilmiş saç.
 • kakum : Kürkü makbul bir cins kedi.
 • kakunc : Kanbel otu. (İt üzümünün bir nevidir.)
 • kakuze : (C.: Kavâkiz) Boş maşrapa.
 • kal : (A, uzun okunur) Söz.
 • kal u kîl : Dedi denildi şeklindeki nakiller.
 • kal' : Bir şeyi kökünden çekip koparmak. * Kendisinden iyi kalay çıkan maden. * Azletmek. Bir tarafa ayırmak.
 • kal'a : Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı. * Çobanın çantası. * Hurma More…
 • kal'a-bend : f. Bir kale içinde yaşamağa mahkûm olmuş olan. Kal'aya bağlanmış.
 • kal'a-dâr : f. Kale koruyucusu, kal'a muhafızı. Dizdar.
 • kal'a-gir : f. Kale tutan.
 • kal'a-küşa : f. Kale zapteden.
 • kal'a-nişin : f. Kalede oturan.
 • kâla : f. Kumaş. * Ev eşyası, giyim eşyası. * Sermaye, anamal.
 • kala : Buğz, adâvet.
 • kalafat : Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürme işi. * Sahte süs, düzen. ◊ Vaktiyle Yeniçeri Ağasının giydiği kırmızı bir başlık.
 • kalah : Diş sarılığı. * Sarık uzunluğu.
 • kalaid : (Kılâde. C.) Gerdanlıklar. * Akarsular.
 • kalail : (Kalil. C.) Az şeyler, kaliller.
 • kalak : Can sıkıntısı. Gönül darlığı. Kararsızlık. * Zahmet. Meşakkat.
 • kalalib : (Kullâb. C.) Çengeller, kancalar. Uçları eğri olup bir şeyler asmağa yarayan demirler.
 • kalânis : Takkeler, külâhlar.
 • kalânisî : Takkeci.
 • kalansuve (kulensiye) : (C.: Kalânis-Kalânis-Kılâs) Takke, külâh, kavuk. (Bak: Kalensüve)
 • kalantor : Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.
 • kalar : f. Büyük sel yarıntısı.
 • kalavra : Eskimiş meşin eşya veya yamalı ayakkabı.
 • kalaye : Kilise odası.
 • kalb : Vücudun kan dolaşımı merkezi. Yürek. * Gönül. * Herşeyin ortası. * Bir halden diğer bir hale çevirme. Değiştirme.
 • kalben : İçten, kalbden, yürekten, gönülden. Samimi olarak. Kendi kendine.
 • kalbgâh : f. Ordunun sağ ve sol kanadlarının ortası. Merkez bölümü. * Canevi.
 • kalbî : İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.
 • kalbolma : t. Başka hâle gelme. Değişme.
 • kâlbüd : f. Kalıp, şekil. * Gövde, beden, insan veya hayvan cesedi.
 • kalbzen : f. Kalpazan. Sahte para basan. * Yalancı.
 • kald : Gümüş bilezik.
 • kale : (A, uzun okunur) Dedi. O söyledi. ◊ f. Kumaş. * Ham kavun, kelek. ◊ Söz söylemek. ◊ (Bak: Kal'a)
 • kaleb : Dudak dışarıya sarkmak. ◊ (C.: Kavâlib) Kalıp.
 • kalebe : Hastalık. İllet.
 • kalehzem : Yeyni, hafif. * Suyu çok olan büyük deniz.
 • kalem : (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış. * Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet. * İfâde. Üslub. * Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri More…
 • kalem suresi : Kur'an-ı Kerim'in 68. suresinin ismidir. Mekkîdir.
 • kalemdan : f. Kalem kutusu, kalemlik.
 • kalemen : Yazı ile, kalem ile. * Sayıca, sayı bakımından.
 • kalemgir : f. Yazı yazarken kalemin kâğıda takılmadan rahatlıkla kayması.
 • kalemî : (Kalemiyye) Kalemle alâkalı. Kalemle münâsebet ve alâkası olan.
 • kalemiyye : Eskiden kalemlerde yazı karşılığı olarak alınan para.
 • kalemkâr : f. Tülbent veya ince kumaş üzerine fırça ile şekiller yapan yazmacı. * Maden üzerine kazarak şekiller yapan kimse. * Duvar veya tavanlara süs yapan, nakkaş.
 • kalemkârî : f. Resimcilik, ince nakkaşlık. * İnce nakkaşın elinden çıkmış.
 • kalemkeş : f. Yazan, yazıcı, yazar, müellif. * Çizen. * Yazıda silinti yapan.
 • kalemrev : f. Bir hükümdar veya hükümetin hükmünün geçtiği yer.
 • kalemzede : f. Yazılmış, kaleme alınmış.
 • kalemzen : f. Yazan, yazıcı, kâtib.
 • kalen : (A, uzun okunur) Söylemek suretiyle. Söyleyerek.
 • kalender : f. Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. * Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. * Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof.
 • kalenderâne : f. Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette.
 • kalenderî : 'f. Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. * Edb: Halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri 'mef'ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün' vezninde tanzim ettikleri More…
 • kalensüve : Üzerine sarık sarılarak başa giyilen külâh. * Mantarın başlığı, tablası.
 • kales : Kusuntu.
 • kalet : (C.: Kılât) Helâk olmak. * Dağlarda, içinde su biriken çukur. * Göz çukuru. * Baş parmağın dibinde olan çukur.
 • kalfa : Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine 'kız' denilir ve More…
 • kalgay : Eskiden Kırım Hanlığı'nın veliahtlerine verilen ünvan.
 • kalh : Eşek anırtısı. Aygır kişnemesi. ◊ Ferc.
 • kalheban : Uzun, tavil.
 • kalhebe : Beyaz bulut.
 • kâlî : Veresiye satmak.
 • kali : f. Halı.
 • kalî : Dedikoducu, gıybet eden, çekiştirici. * Söylemekle. Söylenmiş. Söz olarak. Söze dair ve müteallik.
 • kali' : (Kal. dan) Kökten söküp atan. Kökünden çıkaran.
 • kalib : (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi) * Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf. * More…
 • kalîb : Kuyu, çok eski zamandan kalmış kuyu.
 • kâlib (kelib) : İt tutan kimse. Köpeğe av tâlim ettiren kimse.
 • kaliçe : f. Küçük halı.
 • kalif : Sünnet olmamış kimse.
 • kalîf : Hurma kabuğu.
 • kalifiye : Fr. Yetişmiş usta, işçi vs.
 • kâlih : Katı, şiddetli, şedid.
 • kalil : Az. * Bodur kimse.
 • kalilen : Az olarak.
 • kalita : ing. Eskiden kalyon cinsinden yük gemisi.
 • kalite : Fr. Vasıf.
 • kaliyye : Tava kebabı. * Kavrulmuş.
 • kalizem : Kuyu. * Suyu çok olan deniz.
 • kalkadis : Siyah boya.
 • kalkal : Deprenmiş, hareket etmiş.
 • kalkale : Bir şeyi titretmek. * Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: More…
 • kalla' : Beylere koğuculuk yapan yalancı. * Halk içinde tanınmak için kendine bir alâmet yapan kimse.
 • kallab : (Kalb. den) Düzenbaz, hilekâr. * Kalpazan. Sahte para basan kimse.
 • kallas : Takke dikici, takke diken.
 • kallaş : Kalleş. Hileci, dönek.
 • kallavî : Vaktiyle vezirlerin giydikleri bir cins kavuk.
 • kalle : Az olmak.
 • kalleys : San'a şehrinde bir kilise.
 • kalli : t. Sözlü. Dil ile.
 • kallidnâ : Boynumuza geçir, tak (manâsındadır).
 • kalm : Kesmek.
 • kalmes : Ulu kişi, seyyid.
 • kalori : Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı. * Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.
 • kalp : t. Hileli. Sahte. Taklit. * Yalandan cesaret satan korkak adam. * Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.
 • kaltaban : f. Namussuz. Pezevenk.
 • kalû : (A, uzun okunur) Dediler. Onlar söylediler (meâlinde fiil).
 • kalû belâ : Cenab-ı Hak ruhları yaratıp, onlara Rabbiniz değil miyim, meâlinde: 'Elestü Bi-Rabbiküm' buyurduğunda, ruhlar: 'Evet Rabbimizsin' meâlindeki Kalu Belâ diye cevap More…
 • kâluc : f. Küçük parmak. * Güvercin kuşu.
 • kâlus : f. Ahmak, ebleh, akılsız.
 • kalus : (C.: Kulus-Kalâyıs) Ayakları uzun genç deve. * Yüksek. * Murdarlıklar akan çay. Kirli ırmak.
 • kâlusane : f. Akılsızcasına, ahmakçasına.
 • kaluşe : f. Çömlek. * Tencere.
 • kaly : Et ve buğday kavurmak. * Buğz, adavet, düşmanlık.
 • kalyan : f. Nargile.
 • kalyon : Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan yelkenli ve kürekli harp gemilerinden biri.
 • kâm : f. İstek. Arzu. Maksad. Murad. Dilek. Lezzet. * Ağzın üstü. Damak. * Koyun, sığır ağılı. * Ağaç kilit.
 • kâm na kâm : f. İster istemez.
 • kâm u nâkâm : Elbette, ister istemez.
 • kam' : Kahretmek. Zelil etmek. * Zabtetmek. Ezmek. Kırmak. * Hasta etmek. * Başına vurmak. * Bir sese kulak verip dinlemek. * Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak. * Huni. More…
 • kâm-binan : (Kâm-bin. C.) f. Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler.
 • kâm-binî : f. Bahtiyarlık, saadet, mutluluk.
 • kama : İki tarafı keskin, ucu sivri ve enli bıçak. * Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi. * Ağaç, kütük ve sâireyi yarmak için kullanılan ucu ince, arka tarafı kalın ağaç veya demir More…
 • kamakim : (Kumkuma. C.) İçlerine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testiler.
 • kamame : Süprüntülük.
 • kamara : Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar. * Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar. * Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme. * Avrupa devletlerinde millet More…
 • kamarî : (Kumriye. C.) Dişi kumrular.
 • kamarot : Vapurlarda kamaraların hizmetini gören adam.
 • kamatir (kamtarir) : Katı, sağlam.
 • kâmbahş : f. Herkesin isteğini yerine getiren. * Bağışçı, ihsan edici.
 • kamber : (Bak: Kanber)
 • kâmbin : f. Merâmına erdiren. İsteğine kavuşturan.
 • kamcere : Islah etmek.
 • kâmcu : f. İsteğini ve meramını arıyan. Maksadına ve gayesine ulaşmak isteyen.
 • kâme : f. Arzu, istek, meram, gaye, maksad.KAM'E $ (Kumu') : Hakaret.
 • kame : (C.: Kumme) Başını sudan kaldıran davar.
 • kamea : (C.: Kamâ) Büyük gök sinek. * Gözün kirpikleri diplerinde çıkan sivilceler.
 • kamed : Binanın temeli.
 • kamel : Bitli kişi. * Karnın büyük olması.
 • kamen : Lâyık.
 • kamencer : Yaycı, kavvas.
 • kamer : Gökteki ay. Hilâl. * Ay ışığında uyumayıp uyanık durmak.
 • kamer suresi : Kur'an-ı Kerim'in 54. Suresinin ismi olup İktarabet Suresi de denir. Mekkîdir.
 • kamerî : Ay ile alâkalı.
 • kamerî sene : Arabi aylara göre olan yıl. Senesi 360 gün olan yıl. (Bak: Hicret)
 • kameriyye : Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.
 • kamervari : f. Ay gibi, kamere benzercesine.
 • kames : Suya daldırmak ve batırmak. * Hareket edip acı çekmek.
 • kamet : (A, uzun okunur) Namaza başlama işâreti, namaz kılmak için okunan ezan. * Boy. Boy-bos. Endam.
 • kamet almak : Namaza başlamak için, hususen farz namazından önce ezan okumak.
 • kamez : Menfaatsiz, hor hakir nesne.
 • kâmgüzar : f. İsteğini elde edebilen. Arzusuna kavuşabilen.
 • kamh : Yemeğe iştihâsı az olmak. * Suya dalmak. * Davarın başını sudan kaldırması. ◊ Buğday. * Yukarı kaldırmak.
 • kamha : Kasap merhemi adı verilen ilaç.
 • kamih : Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden. ◊ Suyu içmeyip, başını kaldırıp duran davar. ◊ Tarhana. * Kokutup ekşitilmiş More…
 • kâmil : (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi.
 • kâmilen : Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.
 • kamim : Tere otunun kurusu.
 • kâmin(e) : Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.
 • kâminun : (Kâmin. C.) Saklı ve gizli olanlar.
 • kamis : Gömlek. * Döl yatağını kaplayan ince deri. * Bâzı nebatlardaki ince zar.
 • kamit : Bağlanmış. * Tam olgun, kâmil.
 • kamkam : (C.: Kumâkım) Ulu, şerif kimse. *İyi, keskin kılıç. * Büyük deniz. * Çok adet. * Saç dibine düşen yavşak. * Küçük kene.
 • kamkame : (C.: Kamkâm) Büyük, derin deniz.
 • kâmkâr : f. İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. * Mutlu, bahtiyar, mes'ud.
 • kâmkârane : f. Mutlu olan bir kimseye yakışır şekilde, mutlulukla.
 • kâmkârî : f. Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik.
 • kaml(e) : Bit, kehle.
 • kamlul : Yabâni hıyar.
 • kamm : Evi süpürmek.
 • kammas : Suya dalan.
 • kammaş : Külhancı.
 • kamme : Süpürmek.
 • kamp : Karargâh. Kırda asker, izci veya talebelerin kurdukları karargâh. * Esirler karargâhı.
 • kampanya : Sıkı bir iş ve çalışma devresi. * Maksatlı uğraşma. Bir maksad için faaliyete geçme.
 • kamr : Göz kamaşmak.
 • kamra : Ay ışığı olan gece.
 • kâmran : f. Arzusuna nâil olan, bahtiyar, mes'ud.
 • kâmranî : f. Mutluluk, kâmranlık. İsteğine, arzusuna kavuşmuş olma.
 • kâmreva : f. İsteğine erişen. Arsuzuna kavuşan. Gayesine ulaşan.
 • kamş : Bir şeyi şundan bundan toplamak.
 • kams (kimâs) : Hareket ettirmek. * Davar önüne sıçramak.
 • kamt : Kuş, dişisine cima etmek. * Doğan çocuğu beze sarmak.
 • kamtarir : Çatık suratlı.
 • kamu : (Kamuğ) t. Hep, bütün, tamamen.
 • kamuflaj : Fr. Gizlenme, örtme. Aldatma gayesiyle yapılan tertibat. Daha ziyade harp zamanlarında araçlar ile insanların, bulundukları mekâna göre kılığa girmeleri.
 • kâmuran : (Bak: Kâmran)
 • kamus : Deniz. Derya. * Denizin ortası, derin yeri. * Büyük Lügat Kitabı. ◊ Arslan, esed.
 • kâmver : f. İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar.
 • kâmverân : (Kâmver. C.) f. Mutlular, bahtiyarlar, arzularına kavuşmuş olanlar.
 • kâmyab : İsteğine kavuşmuş. Murâdına ermiş olan.
 • kân : f. Bir şeyin menbaı. * Kuyu. Kaynak. * Mâden ocağı. * Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse. ◊ f. Ahmak, ebleh. Câhil. İdraksiz, düşüncesiz.
 • kan'ar : Büyük, kaba budaklı ağaç.
 • kana : Süngüler.
 • kanaat : Aç gözlü olmayıp hırs göstermemek. Kısmetinden fazlasına göz dikmemek. Helâl ile yetinip haramı istememek. Az şeyi de olsa kısmetine razı olmak.(Semere-i sa'yine ve kısmetine rıza More…
 • kanaatbahş : f. Kanaat verici, inandırıcı.
 • kanaatkâr : f. Kanaat sâhibi. Kanaat edip az şeyle iktifâ eden.
 • kanaatkârane : f. Kanaat sâhibi bir kimseye yakışır tarzda.
 • kanadil : (Kandil. C.) Kandiller.
 • kanafiz : (Kunfuz. C.) Kirpiler. * Dağ fareleri.
 • kanah : (C.: Kanevât-Kınâ-Kınaâ) Yer altında olan su yolu. * Kendir ağacı.
 • kanas : Av yeri.
 • kanat : (C.: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu. * Sopa, mızrak.
 • kanata : ing. Bol ağızlı su testisi. * Sıvı koymaya mahsus kap. * Bazan ölçü gibi de kullanılır.
 • kanatir : (Kantara. C.) Taştan yapılan kemerli büyük köprüler. Kantarlar. ◊ (Kantar. C.) Kantarlar.
 • kanavat : (Kanât. C.) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları. * Mızraklar, sopalar.
 • kanazi' : (Kunzua. C.) Uzamış saç. * Baş traş edilirken yer yer bırakılan saç.
 • kanber : Hz. Ali'nin (R.A.) sâdık, vefakâr ve sevgili kölesinin adı. * Mc: Bir evin gediklisi. * Herşeye burnunu sokan, her düğün ve eğlencede bulunan bir adamdan kinâye olarak kullanılır.
 • kand : Şeker, şeker kamışının donmuş suyu.
 • kandal : Büyük başlı.
 • kandave : Yaramaz huylu. * Gıdası olmayan taam. * Büyük iri.
 • kandefir : Yaşlı kimse, acuz.
 • kandî : şekerimsi, şekerle ilgili, şekerden.
 • kâne : (Kevn. den) İdi, oldu...mânasında, fiilin geçmiş zamanı.
 • kanef : Kulağın küçük ve kalın olması.
 • kaneme : Kir. * Yağdan gelen pis koku.
 • kaneşvere : Hayız görmez kadın.
 • kanfa : Kulakları küçük ve kaba olan kadın. (Müz: Aknef)
 • kanfaş : Yaşlı, ihtiyar.
 • kanfese : Tesbih böceği.
 • kangren : Yun: Canlı vücudun belirli bir kısmında hücrelerin ölmesiyle meydana gelen bir hastalık.
 • kanh : Suyu içip kandıktan sonra başını kaldırmak.
 • kâni : (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.
 • kani' : (A, uzun okunur) Kanaat eden. Kendinde olan helâla razı olup, başkasının hiçbir şeyine göz dikmeyen. * Kanmış. İnanmış. Tatmin olmuş.
 • kanib : İnsan topluluğu.
 • kânif : Udul eden, dönen, yoldan çıkan.
 • kanif : İnsan cemaati. * Çok yağmur ve bulut. * Geceden bir parça.
 • kanis : Avcı.
 • kanisa : (C.: Kavânıs) Taşlık denilen ve kuşlarda olan bir organ.
 • kanit : (A, uzun okunur) (Kunut. dan) Kunut ve duâ eden. * İtaatlı. * Sükût eden. ◊ Ümidi tamamen sönmüş. Ye'se düşmüş, ümitsiz, kederli, hüzünlü. ◊ (Bak: Delil)
 • kanitîn : Kunut ve duâ edenler. Allah'a itaat ve ibadet edenler.
 • kâniz : Defneden, gömen.
 • kankal : Büyük kile.
 • kankane : Yol göstermek.
 • kankaris : Börek.
 • kânken : f. Madenci. Maden kazıcısı.
 • kannad : şeker yapan, şekerci.
 • kannas : Avcı, seyyad.
 • kannis : Avcı, av.
 • kannur : Başı büyük kişi.
 • kans : Av. Av avlama.
 • kansa : (Kuşlarda) Kursak.
 • kantar : Ağırlık ölçüsü âleti. * Binikiyüz dinar, onikibin okiyye, yüz okiyye gibi hudutsuz bir vezindir. * Kırk okka.
 • kantara : Taştan yapılan, kemerli büyük köprü.
 • kantariyye : Kantar ücreti. Tartma parası.
 • kantin : Fr. Kışla, fabrika, mekteb gibi yerlerde bakkal veya aşcı dükkânı.
 • kanu' : Kanaat sâhibi. Kanaatkâr, kanaatli. Hakkına razı olan.
 • kânun : Ocak. Ateş yanan yer. Zaman. * Kış mevsimi. * Sakil, ağır adam. * Kış mevsiminin ilk iki ayı. * Mangal. Soba.
 • kanun : (C.: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar. * Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu More…
 • kanunen : Kanuna göre. Kanunca. Kanuna uyarak. Kanun yolu ile.
 • kanuni : Kanuna dâir. Kanuna ait. * Avrupavâri kanuna vesile olan Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman'ın bir nâmı. (Bak: Sultan Süleyman Han)
 • kanuniyet : Kanunluluk. Kanun haline gelmek.
 • kanunname : f. Kanun kitabı. Anayasa.
 • kanunşinas : f. Kanun ve nizam koyan, kanunun inceliklerini bilen.
 • kanva' : Büyük burunlu kadın.
 • kanzaa : İbik.
 • kapasite : Fr. İçine alma, ihtiva etme kabiliyeti. * Kabiliyet, bilgi.
 • kapçak : Tar: Eski zaman muharebelerinde muhasara edilen kalelerin duvarlarına tırmanmak için kullanılan büyük çengel.
 • kapikulu : Osmanlı devletinin daimi ordusunu teşkil eden yaya ve atlı askerlerin bütününe verilen addır.
 • kaplica : Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.
 • kapora : (Kaparo) Pey olarak verilen para.
 • kapris : Geçici heves. Maymun iştahlılık. İnsanın zayıf tarafı. Evham.
 • kaput : Fr. Askerlerin üstlük elbisesi, yağmurluğu. * Otomobillerin motor kısmını örten kapak.
 • kâr : f. (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi. More…
 • kar : (C.: Kur-Kirân) Zift, kara boya. * Deve. Dağ keçisi. * Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek. * Küçük tepe. * Kara taşlı yer. * Kara büyük taş.
 • kar' : Vurmak. Çakmak. Kapı çalmak. * Savt. Avâz. Ses. * Kabak. * Gülsuyu kabı. * Eti soyulmuş kemik.
 • kar' (kur') : (C.: Ekrâ) Cem'etmek, toplamak. * Okumak, kıraat.
 • kar'uş : İki hörgüçlü deve. * Arslan eniği.
 • kâr-âgâh : f. İşbilir, uyanık.
 • kâr-âgâhî : f. Uyanıklık, iş bilirlik.
 • kâr-âzmayî : f. Görgülülük, iş bilirlik, tecrübeli oluş.
 • kâr-azmude : f. Görgülü, tecrübeli, görmüş geçirmiş.
 • kâr-danî : f. Uyanıklık, iş bilirlik.
 • kâr-nüma : f. Menfaat gösteren. * Usta çıkacak olan çırakların, ustalıklarını göstermek için yaptıkları örneklik iş.
 • kâr-zâr : (Kâr ü zâr) f. Kavga, cenk, savaş, harp, muharebe.
 • kâr-zârgâh : f. Savaş meydanı. Harp alanı. Muharebe sahası.
 • kara : (C.: Ekrây-Karvât) Bahçe ve bostan içindeki su arkı. * Su ile karışmış süt. ◊ (C.: Ekrâ) Arka.
 • kara' : Deve yavrusunda çıkan beyaz bir sivilce ve kabarcık. * Baştaki saçların hastalıktan dökülmesi. ◊ (Kar'. C.) Su kabakları. * Gülsuyu kapları.
 • kara'belane : Karnı büyük, yassı bir böcek.
 • karabasan : t. Kâbus. Sıkıntılı ve korkunç rüya. * Bir kimsenin içine düştüğü pek sıkıntılı ruh durumu.
 • karabe : Kırba. Büyük testi.
 • karabet : Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • karabin : (Kurban. C.) Kurbanlar. Allah için kesilen koyun, sığır ve deve gibi hayvanlar.
 • karaborsa : Piyasadan çekilen eşyanın, yüksek fiatla satıldığı gizli pazar.
 • karafi : (Şihâbüddin Ahmed El-Karafi) Maliki Mezhebi'nin büyük âlimlerindendir. Milâdi 1285 de vefat etmiştir.
 • karah : (C.: Akriha) Bina ve ağaç olmayan arazi.
 • karaib : (Karib. C.) Yakınlar, hısımlar. Akraba.
 • karain : (Karine. C.) Karineler, ip uçları.
 • karakter : yun. Huy. Mizac. Seciye. Bir şeyi benzerlerinden ayırdetmeğe yarayan temel hususiyet.
 • karamil : Örülüp ucu sarkıtılan saç bağı.
 • karan : Mekke arzı.
 • karanful (karanfül) : Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.
 • karanitis : Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu.
 • karar : Değişmez hâle gelmek. * Sabit ve sakin olmak. * Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük. * Gitmeyip kalmak. * Oturaklı yer. Sâkin olacak yer. * Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü. * More…
 • karardâde : f. Durgun hâle gelmiş. * İstikrar bulmuş. Kararlaşmış. Karar verilmiş.
 • kararet : Kısa ayaklı ve çirkin yüzlü bir cins koyun. * Düz yuvarlak yer.
 • karargâh : f. Karar verilen yer. Karar yeri. * Askerî birlikte kurmay heyetinin toplandığı yer. Merkez.
 • karargir : f. Karara bağlanmış. Kararı verilmiş.
 • kararit : (Kırat. C.) Kuyumcu tartıları. Kıratlar.
 • kararname : f. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan resmî emirler. * Verilen karârı bildiren yazı.
 • kararyab : f. Karar bulan. * Bir yerde oturup dinlenen.
 • karaşime : Maymunların gece çıkıp yattığı bir ağaç.
 • karatis : (Kırtâs. C.) Kâğıtlar, sahifeler. Kâğıt tabakaları.
 • karavana : Bakırdan yayvan yemek kabı. * Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap. * İnce ve yassı elmas. * Atışta hedefe vuramama.
 • karavol : f. Karakol.
 • kârazma : f. Görgülü, tecrübeli.
 • kârban : f. Kervan.
 • kârban-saray : f. Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han.
 • karbon : Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.
 • karbonik : Fr. Bir karbonla, iki oksijenin birleşmesi ile meydana gelen gaz.
 • karbus : (C.: Karâbis) Eğerin ön ve arka kaşı. * Saç.
 • kârd : f. Bıçak.
 • kârdan : f. İşten anlar, iş bilir.
 • kârdar : f. İşi elinde tutan.
 • karded : Kaba mekan. Düz arz.
 • kârdide : (C.: Kâr-didegân) f. Uyanık, tecrübeli, iş bilir, görgülü.
 • kardinal : Fr. Katolik mezhebinde en büyük pâye.
 • kâre : Arka yükü.
 • kare : Anasından gözsüz doğan. Kör olarak dünyaya gelen. * Koyun sürüsü. ◊ (C.: Kâr-Kur) Dişi ayı. * Meşe. * Yüksek yer. * Kabile ismi.
 • karef : Hastalara yakın olmak.
 • kareh : Kişinin gövdesi kirli olmak. Vücut kirliliği.
 • karem : Et arzu etmek. * Deniz içinde biten çınar ağacına benzer bir ağaç.
 • karen : (C.: Akrân) Ok mahfazası. * Kılıç. * Ok. * İki deveyi biribirine çattıkları ip. Başka deveye çatılmış deve. * Çatık kaşlı olmak. * 'Yakınlık' mânâsına mastar. * Necid ahâlisinin More…
 • karenba : Ayakları uzun bir böcek.
 • karf : Töhmet etmek, ayıplamak. * Ayıp isnad etmek. * Dibâgat olunmuş deriden yapılan dağarcık gibi bir kap.
 • kârferma : f. Amir, iş buyuran.
 • kârgâh : f. Fabrika, iş yeri. Atölye.
 • kârger : f. İş yapan, işleyen. * Etki yapan, tesir eden, nüfuzlu.
 • kârgil : f. Kerpiçten yapılmış bina.
 • kârgir : f. Taş veya harçla yapılmış olan. * İş tutan, iş yapan.
 • kargüzar : f. Becerikli. İş yapabilen. Elinden iş gelen.
 • karh : Yaralama. * Hasta olmak. * Bedende çıkan yara. * Su olmayan yerde kuyu kazmak. * Yanlış ve yalanla hakkı değiştirmek ve battal etmek.
 • karha : (C.: Kuruh) Yara, ceriha. Ülser.
 • kârhane : f. İş yeri, iş yapılan yer. * Süt satılan yer. Süt fabrikası.
 • karheb : Yaşlı, ihtiyar. * Yaşlı öküz. * Çok kıllı keçi. * Ulu ve şerefli kişi.
 • kari : (A, uzun okunur) Köyde sâkin olan, köylü.
 • kari' : (Kari'e) (A, uzun okunur) Okuyucu. Okuyan. * Âbid ve zâhid olan. * Kur'anı tecvide göre okuyan. ◊ Ulu kişi, seyyid.
 • karia : (A, uzun okunur) Ansızın gelen belâ. Kıyâmet. * Belâ ve musibetten hıfz-ı İlâhiye dâir okunan dua ve âyetler. * Peygamberimiz'in (A.S.M.) düşman üzerine saldığı asker grubu. * Pek More…
 • karia suresi : Kur'an-ı Kerim' in 101. Suresidir ve Mekkîdir.
 • kariat : (Karie. C.) Okuyan kadınlar. Kıraat eden kadınlar.
 • karib : Çok yakın. Yerce ve mekânca uzak olmayan. * Yakın hısım.
 • karib (kareb) : (C.: Kavarib-Ekrub) Gemi sandalı.
 • kâriban : f. Kervan.
 • kariben : Bir zaman sonra, yakın vakitte. Çok zaman geçmeden. * Sülâlece ve soyca yakın olan.
 • karie : (C.: Kariât) Okuyan kadın. Kırâat eden kadın.
 • karih : (C: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan. * Dişleri tam olan davar. ◊ Yaralı, cerihalı. * Çıbanlı.
 • kariha : Fikir kabiliyeti. Zihin kudreti. Düşünme istidadı. * Akıldan hâsıl olan fikirler. Her şeyin evveli. * Kuyudan çıkarılan ilk su.
 • kariha-zâd : f. Karihadan doğan, karihadan meydana gelen.
 • karik : Düz yer.
 • karikatür : Bir insanın veya bir şeyin gülünç bir tarzda yapılan resmi. * Kaba, âdi ve mizahi resim.
 • karin : Yakın. Hısım. Akraba. * Arkadaş. Yaşı aynı olan arkadaş. Refik. Komşu. * Bir şeyi elde eden, nâil olan. * Pâdişahın daimi surette yakınında bulunan. Mâbeynci. ◊ Kılıcı ve oku More…
 • karine : Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.
 • karir : Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.
 • karis : Donmuş, câmid. * Pıhtı. Sirke ile pişmiş balık. ◊ Ekşi yoğurt.
 • karisa : (C. Kavâris) İncitici söz.
 • kariye : (C: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş. * Süngü demirinin keskin yeri. * Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.
 • kariyer : Fr. Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek. * Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü.
 • kark : Tavuk gıdaklaması.
 • karkaf : şarap, hamr.
 • karkal : (C: Karâkıl) Kadın gömleği. * Yeleksiz elbise.
 • karkar : Kilim veya halı ucu. * Hışımla gürleyerek çağır demek. ◊ (C: Karâkır) Düz açık yer.
 • karkara : Karın gurultusu. * Kumru kuşunun ötmesi. * Kahkaha ile gülmek. * Su içerken bardağın guruldayıp ötmesi.
 • karm : (C.: Kurum) Değerli insan. Kıymetli insan.
 • karmele : Yapraksız küçük ağaç.
 • karmeşe : Cem'etmek, toplamak.
 • karn : Zaman, devre. * Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene. * Yüz yıllık zaman. Asır. * Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç.
 • karnabit : Karnıbahar.
 • kârname : f. Usta çıkacak kişilerin ustalıklarını göstermek için yaptıkları iş örneği.
 • kârnedaşte : f. İş bilmez, acemi, işten anlamaz.
 • karnesa : Doğan kuşunun, avının ardına düşmesi.
 • karneyn : İki boynuz.
 • kârperdaz : f. İş düzenliyen. * Konsolos, şehbender.
 • kârperverd : f. Becerikli, iş yapan, elinden bir iş gelen.
 • karr : Durma. * Karar verme. * Su dökmek. * Kulağına söylemek. * Mahfe.
 • karra : Bir kimsenin kulağına söylemek. * Soğuk su dökmek.
 • karra' : (C.: Karrâun) Güzel okuyan. ◊ Ağaçkakan kuşu.
 • karraun : (Karrâ. C.) Güzel okuyanlar.
 • karre : Soğukluk, soğuk.
 • kars : İki parmağıyla çimdiklemek. * Karıncanın ısırması. ◊ Şiddetli soğuk. ◊ Küçük ibrik.
 • karş : Kesbetmek, kazanmak. * Toplamak, cem'etmek.
 • karsa (karisâ) : Bir hurma cinsi.
 • karsa' : Deve kuşunun erkeği.
 • karsaa : Buruşup büzülmek. * Yazıyı sık yazmak.
 • karşame : Atmaca kuşu.
 • kârsaz : f. Becerikli, elinden iş gelen.
 • karsel : Kısa boylu adam. (Müe: Karsele)
 • kârşinas : f. İşten anlar, iş bilir.
 • kart : Tazeliği geçmiş, katılaşmış. * Gençliği geçmiş, geçkin, yaşça büyük.
 • karta' : Gözünün birisine sürme çekip diğerini unutan ve gömleğini ters giyen budala kadın.
 • kartaban : Karısı ile nâmahrem kimseyi gördüğü hâlde aldırış etmeyen.
 • kartabus : Zahmet, meşakkat.
 • kartak : (C: Karâtit) Kadife. * Terlik. * Etekli kaftan.
 • kartale : Eşek yükünün dengi.
 • karun : (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile More…
 • karur : Duş yapılacak soğuk su.
 • karure : (C.: Kavârir) Göz bebeği. Gözün siyah kısmı. * Şişe.
 • karv : Ağaç kadeh. * Köpek yalağı. * Hurma ağacının kökü. * Uzun havuz. * Hayanın derisi inip büyümek. * Kast. * Etraflıca araştırmak, tetebbu. * Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk More…
 • karva : Uzun hörgüçlü deve.
 • karvah : Uzun ağaç. * Uzun deve.
 • kârvan : f. (Bak: Kervan)
 • karya : Eski çağlarda Bursa ve Balıkesir bölgesinin adı.
 • karye : Köy. Nâhiyeden küçük olan, insanlarla meskun yer.
 • karyeteyn : Mekke ile Taif şehirleri.
 • karz : Borç, ödünç. Kesmek, kat'etmek. * şiir söylemek. ◊ Selem ağacının yaprağı.
 • karzen : Borç, ödünç olarak.
 • kâş : f. Çok istek, arzu, özleme.
 • kas' : Bir şeye el ayası ile vurmak. * Gidermek. * Tahkir etmek, küçümsemek.
 • kaş' : (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam. * Açmak. * Gidermek. Dağıtmak. * Kuru deri. Deriden olan çadır. * Hamam pisliği. * Deriden yapılmış döşek. * Balgam.
 • kas'a : (C.: Kısâ') Çanak, kâse. * Yemek kabı.
 • kaş'arire : Ürpermek, titremek.
 • kasa : Kabalık. * Şiddet. * Katılık.
 • kasa'nine : Katı olmak. * Büyük olmak.
 • kasab : Saz, kamış. * Parmak kemikleri. * Nefes borusu, bronş. * İnce keten bezi.
 • kasaba : (C.: Kasabât) Akciğerdeki nefes borularından herbiri. Bronş. * Küçük şehir. Çarşısı olan büyük köy. * Ahalisi beş-on bin raddelerinde olan mâmure.
 • kasabat : (Kasaba. C.) Bronşlar. * Kasabalar.
 • kasabe : Kötü hurma.
 • kaşaği : Hayvanları kaşıyıp tozlarını düşürmeğe mahsus âlet. * İhtiyar kimselerin, sırtlarını kaşımak için kullandıkları, ağaçtan uzun saplı ve bir ucundaki levhası dişli bir âlet.
 • kasah : Sırtlan.
 • kasaid : (Kaside. C.) Kasideler.
 • kasal : Buğday içinde olan siyah taneler.
 • kasam : Şiddetli sıcaklık. * Güzellik.
 • kasame : (Kasem. den) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından elli kişiye yemin ettirme.
 • kâşâne : f. Büyük, süslü ve gösterişli ev. Saray. Kışlık, rahat ve mükemmel ev, oda.
 • kasar : Üşenme, tembellik etme. * Güç ve kuvvetin son sınırı. * Boğazı tutup nefes aldırmayan bir zahmet.
 • kasara : (C: Kasr-Kasarât) Boyun kökü. * Yoğun ağaç. * Gemilerin baş ve arka taraflarında güverteden daha yüksek yapılan güverte.
 • kasaret : Kısalık. Kısa olma.
 • kasas : Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak. * Tetebbu' etmek. * Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası. ◊ Arslan.
 • kâsat : (Ke's. C.) Kadehler, ke'sler.
 • kasat : Davarın arka ayaklarının dik ve doğru olması.
 • kasatura : Askerlerin, bellerine bağlayıp taşıdıkları ve süngü gibi kullandıkları düz ve kısa kılıç.
 • kasavet : Kalb katılığı, gaflet. * Kaygı, tasa, üzüntü, keder. (Bak: Kasvet)
 • kasavise : (Kıssis. C.) Papazlar, ruhbânlar, keşişler.
 • kasb : Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma. * Sağlam, sert. ◊ Kat'etmek, kesmek.
 • kaşb : Karıştırmak. * Zehir içirmek. * Yaramazlıkla hatırlamak. * İncitmek.
 • kasba : Kamış. Kamışlık.
 • kaşbe : Hasis kişi. * Maymunun dişisi.
 • kasd : Bir işi bile bile yapmak. * İsteyerek. Niyet ederek. * Niyet. Tasavvur. * İstikamet. Yolu doğru olmak.
 • kasden : Bile bile, isteyerek.
 • kasdî : İstiyerek, kastederek, niyetle ve bile bile yapılan.
 • kâse : f. Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. * Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik.
 • kaşe : Mühür, imza. * Bir nevi kumaş.
 • kâse-bend : f. Çatlamış, kırılmış. * Kâse gibi şeyleri tamir eden kimse.
 • kâse-ger : f. Kâseci, kâse yapan.
 • kâse-i fağfur : f. Çin porseleni. Çin porseleninden yapılan kâse.
 • kâse-lis : (Kâselis) f. Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. * Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. * Dilenci.
 • kased : şahyar dedikleri nesne.
 • kâseha : (Kâse. C.) Kâseler.
 • kasem : Yemin. Ahdetme.
 • kaşem : Yetişmeden yenen beyaz hurma koruğu.
 • kasemât : Ahdler, yeminler.
 • kaşer : Çok fazla kırmızılık. Ziyâde kızıllık.
 • kases : Hidayet edici delil.
 • kasf : Kırmak. * Oyun, eğlence. * Devenin diş gıcırdatması.
 • kasfe : (C.: Kasf-Kasefât) Deve sesi. * Merdiven ayağı. * Bir parça kum yığını.
 • kash : Kuruluk, katılık.
 • kashab : Kalın, yoğun, büyük.
 • kasî : (Kasiye) Duygusuz. Katı, hissiz, taş gibi katı.
 • kaşî : f. İran'ın Kâş şehrinde yapılan bir çeşit çini.
 • kasi' : Yaramaz huylu, yaşlı ve boyu kısa olan kimse.
 • kaşi' : Kararı ve sebâtı olmayan kişi. * Dağılmış, müteferrik.
 • kasi'a : Yaban fâresinin ini. Yuvası ve bu yuvadaki iki deliğinden âşikâr olanıdır. Diğeri gizlidir. (Bak: Nâfıka)
 • kâsib : Kazanç sahibi. Kazanmak için çalışan. Kesbeden. Marifet için çalışan.
 • kasib : (C.: Kasâyib) Kadınların yüzleri üstüne bıraktıkları kıvırcık saç. Kâkül. ◊ Düdük çalan.
 • kaşib : (C.: Kuşbâ) Yeni veya eski.
 • kâsid : Kesat olan, eksik olan, verimsiz olan.
 • kasid : (C.: Kasidân) (Kasd. dan) Tasarlıyan, kasdeden. * Haberci, postacı. ◊ Kasd eden, niyet eden, isteyen. ◊ Kaside.
 • kaside : (C.: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı More…
 • kaside-gû : f. Kaside yazan, kaside söyliyen.
 • kaside-perdaz : f. Kaside yazan, kaside düzenliyen.
 • kaside-serâ : f. Kaside söyliyen, kaside yazan.
 • kâşif : Keşfedici. Keşfeden. Gizli bir şeyi meydana çıkarıp, izah eden. Açıklayan. * Mısır'da nâhiye veya kaza idarecilerine verilen ad.
 • kasif : Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr. * Şiddetle seslenen. Çok gürleyen. ◊ Deve avazı. * Ağacın ince ve kuru olması. * Kırılması kolay olan şey.
 • kasîf : Kuru ince ağaç. * Gök gürültüsü. * Deniz sesi, dalga sesi.
 • kâşiger : f. Çinici, çini yapan san'atkâr.
 • kâşih : Düşmanlığını gizleyip izhar etmeyen. * Dağılıp uzaklaşan kimse.
 • kasik : t. Karnın alt tarafı.
 • kasîl : Hayvanlara vermek için vaktinden evvel biçilen yeşil ot. * Kesilmiş nesne.
 • kasim : (A, uzun okunur) Taksim eden, ayıran, bölen. ◊ (A, uzun okunur) Kırıcı, ezici, ufaltan.
 • kasîm : Güzel kimse. * Taksim eden, bölen.
 • kasîme : (C.: Kasim) Dikenden başka ot bitmeyen kumlu yer.
 • kâsir : (Kesr. den) Kıran, kırıcı. * Tavşancıl kuşu. ◊ Çok olan, kesir, bol olan.
 • kasir : (A, uzun okunur) Kısa, eksik. * Kusur işleyen. Kusurlu. ◊ (A, uzun okunur) Zorla işleten, yaptıran.
 • kasîr : (Kasr. dan) Kısa, boynuz, ufak boylu.
 • kasirane : Âcizane, beceriksizcesine.
 • kasire : Evinde hapsedilip dışarı çıkartılmayan kadın.
 • kaşire : Derisi yarılmış olan baş yarığı. * Yerin yüzünü kazıp götürmüş olan yağmur.
 • kasirga : Çevrintili rüzgâr. Tozu ve toprağı birbirine katarak, ağaçları sökerek bir an esip kesilen rüzgâr.
 • kasis : Fr. Bir yolu, bir tarafından diğer tarafına kadar kesen su arkı.
 • kasisa : (C.: Kasis) Devecilerin, azıklarını ve elbiselerini yüklettikleri deve. * Bir ot.
 • kasitîn : (A, uzun okunur) Zulmeden ve haktan sapanlar. * Haklı olanlar. * Kısımlara bölenler.
 • kasiyy : Uzak, baid. Irak.
 • kasiyy (kisiyy) : Soğuk gece. * Kas adı verilen mahâlde yapılan ibrişimli bir elbise.
 • kaskas : Açlık. * Sür'at yapan, hızla giden. * Yol gösterici. * Devenin yediği bir ot.
 • kaşkaşa : Bir şeyin kabuğunu soymak. * Hasta iyi olmak. * Halâs etmek, kurtarmak. * Uyandırmak.
 • kaskase : Yol göstermek. * Köpeği 'kuçu kuçu' diye çağırmak. ◊ Çok karanlık gece. * Asâ, sopa, baston.
 • kaşki : f. 'Keşke, ne olurdu' gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder.
 • kasl : Kesmek.
 • kasm : Kapa kapa yemek, bütün bütün yutmak. * Kesmek. * Cem'etmek, toplamak. * İ'tâ etmek, vermek. ◊ Bölmek. * Ayırmak. * Bahsetmek. * Kesmek.
 • kaşm : Yemek. * Açlık. * Cem'etmek, toplamak.
 • kasma : Ufak boynuzlu dişi koyun.
 • kasme : Yüz, çehre, vech. ◊ Merdiven ayağı.
 • kasmel : Arslan, esed.
 • kaşmeş : Kuş üzümü.
 • kasr : Kısa olmak. Kısa kesmek. * Birisini bir hususa, bir işe tahsis etmek. * Bir işte tembellik etmek. * Akşamlamak. * Hapseylemek. * Yekpâre taş. * Beyazlatmak. * Gevşetmek. * Noksanlaştırmak. More…
 • kaşr : Bir şeyin kabuğunu soyma.
 • kasrî : Zorla, cebren.
 • kasriyyet : Zorlama hâli.
 • kass : Talep etmek, istemek. * Nemime, söz götürmek, lâf taşımak. ◊ Göğüs. * Saç kesmek. * Kırkmak. * Koyundan kırkılmış yün. ◊ Cem'etmek, toplamak, biriktirmek.
 • kaşş : Yaranın iyileşmesi. * Hasta iyi olmak. * Evmek.
 • kassa : Kireç.
 • kassab : Düdükçü. * Kesici. * Parçalayıcı.
 • kassabiyye : Hayvan kesme ücreti, kasaplık ücreti.
 • kassam : Huk: Vârisler arasında miras malını taksim eden ve küçüklerin hakkını koruyan şeriat memuru. * Taksim eden. ◊ Hayrı çok olan kimse. * Yorulmuş, kendini bırakmış, mahzun kişi. * More…
 • kassar : Leke çıkaran. * Çırpıcı, yıkayıcı.
 • kassî : Göğüsle alâkalı. Sadrî.
 • kast : f. Noksan, eksik, kusur.
 • kaşt : Deri yüzmek. * Açmak. * Koparmak.
 • kasta' : Ayaklarının siniri büzülüp kurumuş olan deve.
 • kastal : Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz. ◊ şeker tozu.
 • kastalanî : (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafiî âlimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir. ◊ Ok More…
 • kâstar : f. Yalancı, hilekâr.
 • kastar : (C.: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse. * Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.
 • kâste : f. Eksik, noksan, eksilmiş, azalmış.KASUB : Mestler.KASUS : Yalnız otlayan deve.KASV : Deve kulağının kenarı.
 • kaşur : (C.: Kaşurât) Yarış atlarının en sonra geleni.
 • kaşv : Kabuğu soyulmuş olan.
 • kasva : Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.
 • kaşvan : Zayıf erkek.
 • kasvere : Yaşça büyük olmak. * şecaatli, kuvvetli. * Aslan. * Bir nebat ismi.
 • kasvet : Katılık. * Sıkıntı. İç sıkıntısı. * Kalb katılığı. (Bak: Kasavet)
 • kasvet-bahş : f. Kasvet ve sıkıntı veren.
 • kasvet-efza : f. Kasvet ve iç sıkıntısı veren.
 • kasvet-engiz : f. Kasvet ve iç sıkıntısı veren.
 • kasvet-nâk : f. İç sıkan, sıkıntı veren.
 • kat' : Kesme, ayırma. * Geçme. Yol almak. Yüzerek geçmek. * Delil ve bürhan ile ilzam etmek. * Edb: Sözün te'sirini arttırmak ve dinleyenin anlayışına bırakmak için söz bitmeden More…
 • kat'a : Aslâ, hiçbir zaman.
 • kat'an : Hiçbir zaman, aslâ, katiyyen.
 • kat'î : Mutlak. şüphesiz. Tereddütsüz.
 • kat'î delalet : şüphesiz, kat'i delil.
 • kat'iyyen : Kat'i ve kesin olarak. * Aslâ, hiçbir zaman.
 • kat'iyyet : Kesinlik, kat'ilik.
 • katade : (C.: Kutad) Dikenli ot. Mugaylan dikeni.
 • kataif : '(Katife. C.) Saçaklı, tüylü havlular; ehramlar. * Kadayıf tatlısı.'
 • katalog : Fr. Kitaplık halinde, yahut neşriyata tabi bulunan bir şeye ait etraflı geniş liste, eşya listesi.
 • katam : Cimâ arzulamak. * Et arzulamak. ◊ Toz, gubar.
 • katan : Kuşların kuyruğu dibi. * Dağ ismi.
 • katane : Az yemeklik.
 • katar : Arabistan yarımadasında müstakil bir devlettir. İstiklâlini 1/1/1971 de ilân etmiştir. Hükümet merkezi Doha şehridir. Üç yanı denizle çevrilidir. Halkı müslümandır. Resmi lisanı Arapçadır. More…
 • katarat : (Katre. C.) Katreler, su damlaları.
 • katare : Kuyudan veya başka bir yerden damlayan su.
 • katat : Kısa, kıvırcık saç.
 • katb : (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz. * Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek. * Birikmek, biriktirmek, doldurmak. * Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak. * Arslan.
 • katea : (C.: Kutâ) Güve. *Ağaç kurdu.
 • kateb : (C.: Aktâb) Deve palanı.
 • kated : (C.: Aktâd-Kutud) Semer ağacı.
 • katedral : Piskoposluk kilisesi. Bir şehrin büyük kilisesi.
 • kategori : Aralarında herhangi bir bakımdan alâka veya benzerlik bulunan şeylerin hepsi. * Zümre, grup.
 • katel : Nefs. Cismin bakiyyesi.
 • katele : (Katil. C.) Katiller. İnsan öldürmüş kimseler.
 • kater : (Katre. C.) Katreler, damlalar.
 • katere : Bir şey üzerine çökmüş toz. * İs gibi bir karanlık. * Toz. * Kebap yapmak. * Pişmiş şeyin kokması.
 • katf : Atın veya diğer davarın adımını geç atması. * Tırmalamak. * Üzüm kesmek. * Ağaçtan meyve devşirme. * Devşirme mevsimi.
 • kati' : (Kat'. dan) Kesen, Kat' eden. Durduran, mâni olan. * Keskin ve iyi bileylenmiş kılıç. ◊ (C.: Ekâti-Aktâ-Kutân) Kamçı. * Deve ve koyun sürüleri.
 • kati'a : Kesen, kesici.
 • katia : (C.: Katâi') Kesme, kat etme. * Kırılma. * Alâkayı kesme. Ahbaplığı kesme. * Vergi. * Arazi.
 • kâtib : Yazan, yazıcı, kitâbet eden. Usta yazıcı.
 • kâtibane : Kitâbet kaidesine göre, kâtipcesine.
 • katibe : (A, uzun okunur) Hepsi, tamamı. Cümleten. * Bütün hâllerde.
 • katibeten : Tamamıyla, bütünüyle, cümleten, hepsi. * Hiçbir zaman, aslâ.
 • katife : (C.: Katâif) Kadife.
 • katil : (A, uzun okunur) Öldüren. İnsanın ölümüne sebep olan insan. ◊ Öldürülmüş, vurulmuş. Maktul.
 • katile : Su silmede kullanılan bez parçası.
 • kâtim : (Ketm. den) Ketmeden, saklıyan, tutan. Sır saklayan.
 • katim : Toz çokluğundan karanlık olan.
 • katin : (C.: Kuttân) Oturan, yerli. Ev halkı. ◊ Kene. * Az yiyen kimse. * Testi.
 • katir : İhtiyarlık, saç ağarmak. * Perçin yapılan çivi uçları.
 • katl : (C.: Mekâtıl) Kesmek. ◊ Öldürmek.
 • katlâ : (Katîl. C.) Öldürülmüş kimseler.
 • katlgâh : f. Öldürme yeri. Cinayet mahalli.
 • katm : Kesmek. Isırmak. * Tatmak, zevk. * Devenin kükremesi.
 • katmer : t. Bir şeyin kat kat olması. * Çok yapraklı oluşu. (Gülün, çiçeğin, böreğin, elbisenin kat kat olduğu gibi.)
 • katne : Kırkbayır. * Boş.
 • katolik : Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.
 • katr : Damlamak. Damlatmak. Damlayan şey. * Develeri katarlamak. * Birisini şiddet ve hiddetle yere çalmak. * Yağmur. ◊ Darlık.
 • katran : (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.
 • katre : Damla. Su damlası. * Bir damla olan şey.
 • katrecu : f. Bir damla arıyan.
 • katred (katârid) : Koyunu ve kuzusu çok olan kişi.
 • katrefeşan : f. Damla saçan.
 • katt : Kuru yonca. * Koğuculuk etmek, yalan söylemek, dedikodu yapmak. * Zeytin yağını fesliğen ile kokutmak. ◊ Katı bir cismi yontma, enine kesme. * Saçın kıvırcık olması. * Narhın, More…
 • katta' : Çok kat'eden, adah çok kesen.
 • kattal : (Katl. den) Çok öldüren, çok katleden.
 • kattan : Pamuk satan.
 • kattat : Hokkalar yapan, çıkrıkçı.
 • katub : (Bak: Katb)
 • katube : Arkasında semeri olan deve.
 • katuf : Tenbel. * Yavaş yürüyüşlü davar, yavaş olan hayvan.
 • katv : Sürur ve neşeyle ağır ağır yürümek. * Adımını biribirine yakın atmak. ◊ Hizmet.
 • kaud : Binilmeğe kabil deve (en az iki yaşında olur.) ◊ Yavaş giden at.
 • kaur : Çok derin. * Çöllerde, rüzgârların esmeleri sebebiyle yığılan kum tepeleri. Kumullar.
 • kaus : Yaşlı, koca, ihtiyar.
 • kav' : (C.: Akvâ) Erkek dişiye aşmak. * Üstüne hurma ve buğday döktükleri düz yer.
 • kava' : Kimse olmalan ıssız yer. * İki tarafına yağmur yağıp ona yağmayan yer.
 • kavabil : (Kabile. C.) Ebeler. * (Kabiliyet. C.) Kabiliyetler veya kabiliyetliler.
 • kavad : Katili maktul yerine kısas etmek. ◊ Kaltaban. Arsız, gayretsiz.
 • kavadih : (Kadiha. C.) Çekiştirenler, zemmediciler, kötüleyiciler. * Çekiştirilecek ve zemmedilecek şeyler.
 • kavadim : (Kadime. C.) Kuyruklar. * Kuşların kanatlarının ön tüyleri.
 • kavaf : Kundura ve terlik gibi ayakkabıları hazır olarak satan.
 • kavafî : (Kafiye. C.) Kafiyeler.
 • kavafil : (Kafile. C.) Kafileler. Birlikte yolculuk eden topluluklar. * Sıra sıra ve takım takım gönderilen şeyler.
 • kavaid : (Kaide. C.) Kaideler. Hareket porgaramları. Dil öğreten bir kitaptaki kaideler. Arab lisanındaki kaidelerin dercedildiği gramer kitabı.
 • kavaim : (Kaime. C.) Kaimeler.
 • kavakiz : (Kakuze. C.) Boş maşrapalar.
 • kavalib : (Kalıb. C.) Kalıplar.
 • kavam : Adâlet. * Güzel ve uzun boy.
 • kavanin : (Kanun. C.) Kanunlar. Devlet idare kaideleri. Şeriatın her bir mes'elesi.
 • kavari' : (Karia. C.) İnsan öleceği zaman, halet-i nezi'de okunan âyet-i kerime. * Şiddetli esen rüzgârlar. * Ansızın Allah tarafından gönderilen belâ ve musibetler.
 • kavarir : (Karure. C.) Gözbebekleri. * Şişeler.KAVAS : Eskiden vezirlerin maiyetlerinde kullandıkları silâhlı adamlar.
 • kavasif : (Kasıf. C.) Şiddetli esen rüzgârlar. Fırtınalar.
 • kavasim : (Kasım. C.) Ezici, kırıcı ve ufaltıcı şeyler.
 • kavayim : Davarın ayakları. * Evin direkleri.
 • kavb : Kesmek. * Çukur kazmak.
 • kavd : Boy uzunluğu. * At sürüsü.
 • kavda : (C.: Kud) Uzun boyunlu kadın.* Alt dişlerin uzun başlısı.
 • kaveme : (Kavme) Namazda, rükudan kıyama kalkıp, bir kere 'Sübhâne Rabbiyel Azim' diyecek kadar durmak.
 • kavf : Bir kimsenin peşinden gitmek. * Ense saçı.
 • kâvî : (Key. den) f. Yakan, yakıcı. Dağlayan. Demirci.
 • kavi : Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü. * Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.
 • kavim : Doğru, dik, ayakta. * Dürüst. * İsabetli. * Boyu düzgün ve güzel. ◊ (Bak: Kavm)
 • kâviş : f. Eşme, kazma.
 • kâvişger : f. Kazıcı, eşici, kazan.
 • kavisname : f. Okçular ve okçuluk hakkında yazılan eser.
 • kaviyyen : Kuvvetle, kat'i olarak. Şüphesiz olarak.
 • kaviyyen me'mul : Çok kuvvetle ümid edilen.
 • kâviyyet : Yakıcılık, dağlayıcılık.
 • kavkaa : Salyangoz, midye gibi hayvanların sert kabuğu.
 • kavkah : Tavuk gıdaklaması, tavuk sesi.
 • kavkal : Bağırtlak kuşunun erkeği. * Keklik. * Turaç kuşu.
 • kavl : Anlaşma. Sözleşme. * Konuşulan söz. Söz cümlesi. * İtikad, delâlet. * Tarif. * İlham.
 • kavl-i şârih : Mânasını açıklayan söz. Şerheden söz. Tarif. Şerhedenin sözü.
 • kavlen : Söyleyerek. Söz ile. Anlaşarak.
 • kavlî : Sözle alâkalı. Söz niteliğinde.
 • kavliyyat : Kaviller, kuru lâflar, boş sözler.
 • kavm : (Kavim) Bir peygambere tâbi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, âdet, örf, kültür birliği olan cemâat, topluluk. Millet. Bir işe başlamak. * Pazar kurmak. * Müşteri ile anlaşmak.
 • kavmî : Kavme âit, kavimle alâkalı.
 • kavmiyet : Kavimcilik. Milliyetçilik. Bir kavmin hususiyetleri.
 • kavmiyetçilik : İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek. (Bak: Asabiyet-i câhiliye)
 • kavnes : (C.: Kavânis) Atın iki kulağı arası. * Başa giyilen miğferin tepesi.
 • kavra : Geniş yer.
 • kavs : Yay. * Eğri, yay biçiminde olan şey. * Dokuzuncu burcun adı.
 • kavs-pare : f. Küçük yay, küçük kavs.
 • kavsaf : Kadife.
 • kavsarra : Kamıştan yapılan hurma sepeti. * Şeker yükü.
 • kavseyn : İki yay.
 • kavsî : Yay biçiminde olan, yay gibi olan.
 • kavt : İhtiyaç miktarı yemek vermek. ◊ (C.: Akvât) Koyun sürüsü.
 • kavvad : Arsız, pezevenk, deyyus, kaltaban, gayretsiz.
 • kavval : (Kavl. den) Geveze, çok konuşan, çok söyliyen. * Sözü yerinde söyliyen. Lâf ebesi.
 • kavvam : Nezaret ve muhafaza eden kimse. İşlerin mes'uliyetini üzerine alıp iyi idare eden.
 • kavvas : (Kavs. dan) Oklu asker. * Ok imâl eden kimse. Okçu.
 • kavz : (C.: Akvâz-Akâviz-Kızân) Küçük kum tepesi. * Düşmek. * Bağlamak. ◊ Bozmak. Yıkmak.
 • kay : Kusma, istifrağ. Hastalıktan dolayı ağızdan çıkan hazmolmamış gıdâ maddesi. ◊ Yağmurlu hava.
 • kay' : Kedi, sinnevr.
 • kay'am : (C.: Kayâım) Kedi.
 • kayane : Demircilik.
 • kayasire : (Kayser. C.) Kayserler. Eski Bizans ve Roma İmparatorlarının lâkapları.
 • kayd : Kelepçe, bağ. * Bağlamak. * Bir şeyi bir yere yazmak. * Deftere geçirmek. * Sınırlamak. * Şart.
 • kaydahr : Halkın her işine karşı gelen. * İri gövdeli deve.
 • kaydehur : Yaramaz huylu.
 • kaydetmek : Yazmak. * Bağlamak. * İlgilenmek, alâkalanmak.
 • kaydiyye : Deftere kaydetme ücreti.
 • kaydum : Her nesnenin önü.
 • kayh : (C.: Kuyuh) İrin.
 • kayid : (C.: Kıvâd-Kâde-Kavâyid) Çekici, çeken. * Çavuş. * Koyunların önünde yürüyen 'kösem' dedikleri koyun.
 • kayif : Ferasetle bir kimsenin nesebini bilen kişi.
 • kayile : (Bak: Kaylule)
 • kayim : Durucu, duran. * Kılıç kabzası.
 • kayin : Kadının veya kocanın erkek kardeşi.
 • kayinço : Kayın. Kayınbirader.
 • kayisa : (C.: Kavâsi) Derenin son bulduğu yer.
 • kayka' : Tavuk avazı, tavuk sesi.
 • kaykaban : İğde yemişi gibi akça yemişi olan bir ağaç.
 • kayl : (C.: Akyâl) Ulu şerif kimse. * Öğle vakti şarap içmek.
 • kaylule : Kerâhet vakti olmayan kuşluk vakti uykusu, öğle uykusu.
 • kayn : (C.: Kuyun) Demirci, haddad, * Kul, köle.
 • kaynan : At ve deve ayaklarının ip bağlanacak ve bukağı vuracak yeri.
 • kaynata : Karı ve kocaya göre birbirlerinin babası. * Kayınpeder.
 • kays : Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı. * Süngü miktarı. ◊ Düşmek, sukut.
 • kayser : Eski Roma ve Bizans İmparatorlarının lâkabı.
 • kayserî : (C.: Kayâsir, Kayâsire) Büyük şeyh. * Büyük deve. ◊ f. Hükümdarlık, imparatorluk, kayserlik.
 • kaysum : Marsama denilen ot.
 • kaytas : Balina balığı. * Kadırga balığı.
 • kaytun : (C.: Kayâtin) Hazine. Kiler. Ziyâfethâne.
 • kaytus : Bir yıldız kümesi.
 • kayy : Fakirlik.
 • kayyim : 'İnsanları birbirine kardeşlikte ve sevgide bir araya toplayıp dünya ve âhirette necat ve iyilikler yolunda cem' edici olduğundan; bütün iyilikleri haseneleri toplayıcı ve More…
 • kayyime : Müstakim, âdil. Çok değerli.
 • kayyum : (Kıyâm. dan) Camilerde iş gören kimse. Cami hademesi.
 • kayyumiyet : Allah'ın ezelî ve ebedî oluşu, dâimî mevcudiyeti, bâkiliği. (Bak: Kayyum)
 • kayz : Yaz mevsiminin en sıcak zamanları.
 • kâz : (Gâz) f. Makas.
 • kaz' : Kesmek. * Kahretmek. * Çiğnemek. * Fuhşiyat söylemek. Sövmek.
 • kaza : Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ.
 • kaza' : Çocukların başını traş edip, bazı yerlerinde kısım kısım saç bırakmak.
 • kazaa : Bulut parçası.
 • kazab : Katılık, şiddet.
 • kazabe : Kesinti. Bağ ağacından ve diğer ağaçtan kesilen parçalar.
 • kazaen : Kaza olarak, tesadüfen. İstemiyerek. Bilerek değil. Beklenmedik halde.
 • kazaet : Ayıp, âr. * Fesad.
 • kazaha : (Kazâ. dan) Kazalar. İlçeler. Kaymakamlık idareleri.
 • kazaî : Kaza ile alâkalı. Hüküm vermeğe ait.
 • kazak : Her kavmin askerliğe, akın ve çapula ayrılmış efradı. * Çarlık Rusyasında ayrıca bir sınıf teşkil eden sipahiye benzer süvari askeri.
 • kazal : (C: Kuzul-Akzile) Başın arka tarafı.
 • kazam : şey.
 • kazan (kevzân) : Semiz şişman kimse.
 • kazanfer : (Bak: Gazanfer)
 • kazar : Kirlenme, pislenme.
 • kazara : f. Kazâ olarak. Rastlayarak.
 • kazaret : Murdarlık, necâset, pislik, pis olma hâli.
 • kazasker : İlmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri. Lügat mânası asker kadısı, ordu kadısı demektir. Osmanlılarda Kazaskerliğin ihdası Sultan I.Murat zamanındadır. İlk Kazasker de More…
 • kazaya : (Kaziye. C.) Kaziyeler. Hükümler.
 • kazaz : Ufak taş. * Döşek üstünde olan toprak. * Toz toprak bulaşmaz nesne.
 • kazb : Kesmek. * Yonca otu. ◊ Çok nikâh.
 • kazbe : (C: Kuzub) Yonca otu.
 • kâze : Uyluk dibi.
 • kazef : Irak, baid, uzak.
 • kazein : Fr. Sütte bulunan albüminli maddeler.
 • kazel : Çok fazla aksaklık. (Müe: Kazlân)
 • kazem : Bütün bütün yutmak. * Asılsızlık. ◊ Tez, seri, acele.
 • kazer : Nezafetsizlik, temiz olmamak.
 • kazez : Pire.
 • kazf : Atmak. İftira atmak. Ehl-i namus bir kadına zina isnad etmek. Buna 'kazf-ı muhsenat' da denir. (Bak: Kebair)
 • kazf (kazâfe) : (C.: Kızâf) İncelik, zayıflık.
 • kazh : Atmak, saçmak.
 • kazi : (A, uzun okunur) Dâvalara hüküm ve kaza eden. Şeriat kanunlarına göre dâvalara bakan hâkim. Kadı. * Yapan, yerine getiren.
 • kazib : Karada ve denizde ticarete hırslı olan kimse. ◊ (C.: Kavâzıb-Kızâb) Kesici, kesen. ◊ (C.: Kuzıbân) Ağaç dalı.
 • kâzib(e) : Yalancı. Yalan söyleyen.
 • kazife : Sövdükleri söz. * Attıkları nesne.
 • kâzim : Öfkesini yenen, meydana vurmayan.
 • kazim : (C.: Kazmân-Kazam) Gümüş. * Yazı yazmada kullanılan beyaz deri. * Davara verdikleri arpa.
 • kazim(a) : Kemirici hayvan.
 • kâzime : (C.: Kezâyim) Yanında bir kuyu daha olup bundan ona, ondan buna su geçen kuyu. * Büyük şehir.
 • kazime : (Bak: Kâzıme)
 • kâzimûn (kâzimîn) : Öfkesini yenenler. Hırsını yenenler.
 • kaziye : Ölüm.
 • kaziye (kaziyye) : Man: Hüküm. Bir hükmü ifâde eden kelâm. * Karar. Fikir. İfâde. * Hak veya bâtıl mâna ifade eden söz. * Hükmeylemek. * Hükümet.
 • kaziz : Ufak taşlar, taş parçaları. * Topluluk, cemaat.
 • kazkaz : Arslanın, kemiği parça parça etmesi. * Yavuz arslan.
 • kazkaza : Kemiği parçalamak.
 • kazm : Kuru şeyler yemek. * Dişlerin etrafıyla bir şeyi ısırıp yemek.
 • kazr : Bir kimsenin peşinden gitmek.
 • kazuf (kazif) : Irak, uzak, baid.
 • kazulet : Kocaman.
 • kazur : Temiz olmayan şeylerden sakınan kimse.
 • kazurat : Pislikler, süprüntüler, insan pisliği.
 • kazure : (C.: Kazurât) Pislik. * Mezbele, süprüntülük.
 • kazuze : Maşrapa.
 • kazz : Bükülmüş ibrişim. Ham ipek. * Sıçramak. * Irak olmak, uzak olmak. ◊ Büyük taş. * Topraklı olan. * Topluluk, cemaat. ◊ Okun yeleğini kesmek. * Yalnız, tek, ferd.
 • kazzabe : Çok keskin.
 • kazzafe : Sapan.
 • kazzan : Pire.
 • kazzaz : İpekçi. İpek yapan veya satan kimse.
 • kazze : (C.: Kuzâ) Su üstündeki çörçöp. * Göze düşen çöp. * Gözün çapağı.
 • ke : Gibi mânasındadır. (Arapça teşbih edâtı) Kelimenin başına getirilir. Meselâ: (Kezâlike: Bunun gibi) * Harfin ve kelimenin sonuna gelirse sen zamiri yerindedir. Meselâ (Kitâbü-ke: Senin More…
 • ke'kee : Zorla reddetmek, def'etmek.
 • ke's : Çanak. * Kadeh. Dolu kadeh.
 • ke'sen dihak : (Kulpsuz) dolu kadehler.
 • keb' : Men'etmek, mâni olmak, engellemek. * Dinar. Dirhem.
 • kebab : Ateşte pişirilen et. * Ateşte kavrularak veya alazlanarak pişirilen her türlü yiyecek.
 • kebabe : Bir ot ismi.
 • kebad : İri limon.
 • kebade : f. Tâlim yayı.
 • kebade-keş : f. Ok atma tâlimi yapan veya ok atmaya hevesli olan. Tâlim yayını çeken.
 • kebade-keşî : f. Ok atmaya hevesli olma, tâlim yayını çekme.
 • kebair : (Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar.
 • kebas (kebes) : Misvak ağacının yemişi. * Bir şeyin kokup bozulması.
 • kebb : Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.
 • kebbah : Gönden bardak ve matara diken kimse.
 • kebban : Büyük terâzi. Kantar.
 • kebbe : İzdihamlık, kalabalık. * Cenk ve kıtal içinde sür'at etmek. Savaşta acele hareket etmek.
 • kebc : Davarı durdurmak için dizginini çekmek.
 • kebe : Çobanların ve köylülerin giydikleri yünden bir nevi aba.
 • kebed : Ciğer ağrısı. * Kara ciğer. * Meşakkat. Şiddet. Mihnet. * Karnın şişmesi.
 • kebel : Kısa.
 • kebg : f. Keklik.
 • kebib : Darı.
 • kebicek : Kış otu.
 • kebir : Büyük, âli, yüce.
 • kebire : (Müe.) Büyükler. Büyük günahlar. (Bak: Kebair)
 • kebise : Dört senede bir takarrur eden ve bir gün fazlası olan sene. Şubatın 29 gün olduğu sene.
 • kebit : Deve avazı. Sığır avazı.
 • kebkeb(e) : f. Ayak patırtısı.
 • kebkebe : Yüz üstüne düşürme. * Çukur bir yere döne döne düşme.
 • kebl : Bağlamak. * Kovanın ağzını iki kat edip dikmek.
 • kebn : Kova ağzını iki kat edip dikmek. * Udul etmek, dönmek, vazgeçmek. * Besili ve semiz olmak. * Kaybetmek.
 • kebs : Çukur bir yeri doldurup düzeltme. * Bir cins hurma. * Misk hokkası.
 • kebş : (C.: Kibâş) Erkek koyun. Koç.
 • kebse : Beraberlik, eşitlik, müsavat. * Ebucehil karpuzu.
 • kebt : Zelil etmek, hor hakir etmek. * Sarfetmek, harcamak.
 • kebud : f. Mavi. Gök rengi.
 • kebudfâm : f. Gök renginde olan. Mavi renkli.
 • kebudî : f. Mâvilik.
 • kebuter : f. Güvercin.
 • kebuter-bâz : f. Güvercin besleyen, yetiştiren, satan kimse.
 • kebuterân : (Kebuter. C.) Güvercinler.
 • kebv (kebve) : Davarın, başını vücuduna sürçmesi. * Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak. * Görmek. * Kabın içindekini dökmek. * Ateşi kül bürüyüp örtmek.
 • kec : f. Eğri, çarpık.
 • kecabe : f. Devenin üstüne konan oturulacak bir çeşit tahtırevan.
 • kecave : f. Deve üstüne konulan bir cins tahtlrevan.
 • kecbaz : f. Oyunda hile yapan.
 • kecbin : f. Şaşı. * Eğri gören. * Yanlış ve ters düşüren.
 • kecçeşm : f. Şaşı gözlü. Gözü şaşı olan.
 • keçel : f. Başı kel olan kişi. Başında saç olmayan kimse.
 • keçeli : Tar: Yeniçerilerden keçekülâh giyenler.
 • kecfehm : f. Yanlış anlıyan.
 • kechulk : Kötü huylu kimse. Huyu kötü olan kişi.
 • keckülah : f. Eğri külâhlı, külâhı eğri olan. * Mc: Hoppa.
 • kecmizac : f. Mizaç ve tabiatı hoş olmıyan. Huysuz.
 • kecnazar : f. Kıskanç, hasetci. * Eğri bakışlı.
 • kecnigâh : f. Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse.
 • kecnihad : f. Aksi ve ters huylu olan.
 • kecre'y : f. Reyi, sakat, düşüncesi ters olan.
 • kecreftar : f. Ters yürüyen. Gidişi eğri.KECREV : f. Eğri giden. * Tuttuğu yol sakat ve yanlış olan.
 • kectab' : f. Mizacı, tabiatı ters olan kimse, aksi.
 • ked : f. Ev, hâne, mesken.
 • ked-banu : f. Bir daireyi idare eden kâhya kadın.
 • keda : Mekke-i Mükerreme üstünde, Mekâbir yakınında bir yolun adı.
 • keda' : Defetmek, kovmak.
 • kedad : Araplar arasında mâruf bir erkek eşeğin adı. (Ona nisbet edip 'benat-ul kedad' derler.)
 • kedb : Tâze kan.
 • kedd : Emek. İş. Çalışma, uğraşma, çabalama.
 • keddere : Bulandırdı (meâlinde fiil).
 • kede : f. 'Mahal, ev, yer' anlamına gelir ve birleşik isimler şeklinde kullanılır. Meselâ: Ateşkede, bütkede, meykede... gibi.
 • kedeme : Hareket.
 • keden : Toprak suyu çekip, yerinde bulanıklık kalmak.
 • keder : Tasa, kaygı, can sıkıntısı. Bulantı. Gam.
 • kederefzâ : f. Keder ve sıkıntı veren. Keder verici.
 • kederengiz : f. Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren.
 • kedernâk : Keder verici, kederli.
 • kedeven : Palan atı.
 • kedh : Amel, cehd. Sa'y. * Isırma veya yırtma ile hasıl olan iz.
 • kedhüda : f. Kâhya.
 • kedid : Davar tırnağıyla didilmiş ve yumuşamış olan yumuşak yer.
 • kedin : Etli ve yağlı kişi.
 • kedir (kedirâ) : İçinde hurma ıslanmış süt.
 • kedkede : Ağır ağır seğirtmek. * Katı bir cisme dokunmaktan çıkan ses.
 • kedm : Isırma.
 • kedme : Yara izi, bere.
 • keds : Tez tez yürütmek.
 • kedş : şiddetle sürmek. * Yırtmak. * Kazanmak.
 • kedu : f. Kabak. * Mc: Kafatası.
 • keduh : Amel ve sa'yedici, çalışan.
 • kedum : Adam ısıran eşek.
 • keduret : Bulanıklık. * Gam, tasa, keder.
 • kef : Elin iç tarafı. Avuç. * Ayağın altı, tabanı. * Avuç dolusu. ◊ f. Köpük.
 • kefa : f. Sıkıntı, meşakkat, mihnet.
 • kefa' : Kabı başaşağı etmek, ters çevirmek.
 • kefaet : Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • kefaf : Ancak yaşayabilecek kadar olan rızık. * Misil, miktar. * Berâberlik.
 • kefaleten : Kefil olarak. Kefillik suretiyle.
 • kefaletname : f. Kefillik kâğıdı, kefalet senedi.
 • kefaret : (Bak: Keffaret)
 • kefc : f. Ağızdan gelen köpük.
 • kefçe : f. Kepçe.
 • kefe : (Keffe) Terazinin bir gözü.
 • kefef : (Keffe. C.) Kefeler. Terazinin tablaları.
 • kefel : Dip, ard, kıç.
 • kefenbeduş : (Kefenberduş) f. Kefeni sırtında. Ölümü göze almış.
 • kefenpuş : f. Kefene sarılmış. Kefenlenmiş.
 • kefere : (Kâfir. C.) Kâfirler.
 • kefeş : (Bak: Kafş)
 • kefeteyn : Terâzinin iki tarafı.
 • keff : Vaz geçme, el çekme, çekinmek, men'etme, imtinâ etmek, sâkit olmak. * Avuç, el, avuç içi. * Nimet.
 • keffaret : (Masdar gibi kullanılıyorsa da 'keffâr' mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı More…
 • keffe : (C.: Kifef) Terazi kefesi. * Her yuvarlak cisim. * (C.: Ükef) El ayası.
 • kefgir : f. Köpük tutan. * Kevgir, delikli kap.
 • kefh : Karşı karşıya savaşma.
 • kefi : Nazir, misil, benzer, denk, eş.
 • kefil : (Kefâlet. den) Birisinin bir borcu ifâsı lâzım gelirken, ifâ etmediği takdirde, o borcu ifâyı kendi üzerine alan kimse. Kefâlet eden kimse.
 • kefit : Seri yürüyüş, hızlı yürüyüş. * Kuvvet.
 • kefiye : Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.
 • kefkefe : Men'etmek, engel olmak.
 • kefl : Okşamak. * Kefil olmak. * Yaramaz gönüllü olan.
 • kefn : Yün eğirmek.
 • kefr : (C.: Küfur) Örtme, sarma, * Köy, karye.
 • kefş : (Bak: Kafş)
 • keft : Cem'etmek, toplamak. * Sarfetmek, harcamak. * Evmek. * Katı katı sürmek.
 • keftar : f. Sırtlan.
 • kefter : f. Güvercin, kebuter.
 • kefur : Hakkı gizleyici, doğruyu gizleyen.
 • keh : f. Saman. Saman çöpü.
 • keha : f. Mahcub, utangaç.
 • kehail : (Kehil. C.) Sürmeli gözler. Sürme çekilmiş gözler.
 • keham (kihâm) : 'Yaşlı, ihtiyar. (Kesmez kılıca 'seyf-i kihâm'; peltek lisana 'lisan-ı kihâm'; ağır yürüyüşlü ata 'feres-i kihâm' derler.)'
 • kehanet : Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek.
 • kehat : Büyük, semiz dişi deve.
 • kehb : Koruk.
 • kehd : Ayağı yere vurmak.
 • kehdel : Genç hâtun. * Yaşlı hâtun, acuze. (Ezdattandır)
 • kehene : (Kâhin. C.) Kâhinler, falcılar.
 • kehf : Mağara, in. Sığınacak yer altı. * Tıb: Verem hastalığında akciğerde açılan oyuk.
 • kehf suresi : Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • kehhal : Gözlere sürme süren. * Göz doktoru.
 • kehib : Patlıcan.
 • kehil : (Kehile) Sürme çekilmiş göz. Sürmeli göz.
 • kehila : Gözleri yaradılıştan sürmeli olan kadın.
 • kehire : Kısa boylu kadın.
 • kehkah : Zayıf erkek.
 • kehkeşan : f. Samanyolu. Saman uğrusu. (Gökte sık yıldız ışıklarıyla hasıl olan yol biçimi uzayıp giden ışıklı manzara.)
 • kehl : Göze sürme çekme. * Kıtlık yılı. (Bak: Kahl)
 • kehl(e) : Otuz yaşını geçmiş, saçına aklık karışmış kimse. (Bak: Kühulet) * Bit.
 • kehlâ' : Sürmeli kadın. * Sığırdili dedikleri ot.
 • kehm : Men'etmek, engel olmak. * Kaldırmak.
 • kehmel : Ağır ve kaba.
 • kehmes : Boyu kısa olan.
 • kehr (kührüre) : Yüz pörtürmek. * Men'etmek, engel olmak.
 • kehreba : Bir şeffaf zamk ismi.
 • kehribar : Cevher saçan. * Güzel sözler söyleyen.
 • kehrüba : f. Saman kapan. * Bir yere hızlıca sürüldüğü zaman, hafif şeyleri kendine çeken bergâmi taş. (Türkçede tahrif edilerek 'Kehribâr' denilir.)
 • kehrübaî : Kehribar gibi, cezbedici, elektrikli olan.
 • kehs : Bir şeyi eliyle almak.
 • kehulet : (Bak: Kühulet)
 • kehvare : f. Beşik.
 • keib : Mahzun, hüzünlü, münkesir ve kötü halli olan kişi. (Müe: Keibe)
 • kej : f. Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi.
 • kejçeşm : f. Şaşı, eğri bakışlı.
 • kejdüm : f. Akrep.
 • kejdümî : f. Akrep gibi, akreple ilgili.
 • kekeme : t. Harfleri serbest söyliyemeyip tekrarlayan. Dilinde tutukluk olan.
 • kekre : t. Ekşi, acımtırak.
 • kela : Yeşil ot.
 • kelab : Tıb: Kudurma. Kuduz hastalığı.
 • kelacu : f. Kadeh.
 • kelaet : (Bak: Kilaet)
 • kelah : Kıtlık olan yıl, kıtlık yılı.
 • kelâl : Yorgunluk. Bitkinlik. Usanç. * Göz nuru zayıf olmak, yorgun olmak.
 • kelâl-âver : f. Yorgunluk ve bıkkınlık veren. Sıkıcı, yorucu.
 • kelâl-bahş : f. Sıkıcı, yorucu. Yorgunluk getiren.
 • kelâlet : Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık. * Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması. * Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi). * Kör ve kesmez olan.
 • kelâlib : (Küllâb. C.) Çengeller, kancalar, uçları eğri olan demirler.
 • kelâm : Söz. Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde. * Allah'a mahsus bir sıfat. * Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir, More…
 • kelâm-i tünd : f. Sert söz.
 • kelâmî : Söz ve kelâma ait. Sözle alâkalı.
 • kelâmiyyun : Kelâmcılar. İlm-i kelâm âlimleri. (Bak: Mütekellimîn)
 • kelâmullah : Allah kelâmı, Kur'ân-ı Kerim.
 • kelan : f. İri, cüsseli, büyük. Heybetli.* Geniş, enli. * Baş.
 • kelânî : (Kilâet. den) Sakladı ve beni muhafaza etti veya eder, (meâlinde).
 • kelanter : f. Çok iri. Daha büyük.
 • kelaseng : f. Sapan.
 • kelave : İpek veya iplik saracak çark.
 • kelb : (C.: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it. * Meşhur bir yıldız. * İki adım arasına koyarak dikilen kayış. * Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel. * Şiddet. * Hırs.
 • kelb-ül mâ' : f. Köpek balığı. * Kunduz.
 • kelbetan : f. Kerpeten.
 • kelbî : Köpeğe ait, köpekle alâkalı. Köpek cinsinden olan ve köpeğe müteallik.
 • kelbiyyun : Kalenderane yaşamayı alışkanlık haline getiren meşhur Diyojenin de içinde bulunduğu bir fırka. Bunlara Kelbiye tâifesi veya Melâmiyyun da denir.
 • kelce : Kile, mikyâl.
 • kelde : (C.: Külud) Bir parça kaba yer.
 • kele : f. Yanak.
 • kele' : Ayakta olan yarıklar. * Kir.
 • keleb : (C.: Kelâlib) İt sürüsü. * İncitip eza etmek.
 • kelebçe : Yakalanan suçluların iki bileğine birden takılan demir halka. Demir bilezik.
 • kelef : Yüzdeki benek. * şiddetli sevgi.
 • kelendi : Bir para. * Sağlam ve sert yer.
 • kelepçe : (Bak: Kelebçe)
 • kelepir : Çok ucuz ele geçen. Zahmetsiz, ücretsiz. * Üvey evlât. Evlâtlık.
 • kelfa : Yüzünde çiğitli olan kadın. (Müz: Eklef)
 • kelh : Söğüt ağacına benzer, uzunca, dik bir ot. ◊ Katı yüzlülük.
 • kelif : Haris kimse.
 • kelil(e) : Körleşmiş. * Az gören, donuk gören göz. Uzağı veya yakını iyi göremiyen göz. Miyop veya hipermetrop göz. * Kesmez olan âlet. * Çakal. * Yorulmuş kişi, yorgun kimse.
 • kelim : Kendine söz söylenilen, kendine hitab olunan. * Hz. Musa'nın (A.S.) bir ünvanı. * Söz söyleyen, konuşan. İkinci şahıs. * Yaralı kimse. ◊ (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, More…
 • kelim-dest : f. Olgun kimse.
 • kelimat : (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, sözler.
 • kelime : Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. 'Bir tek söze' More…
 • keling : f. Şaşı.
 • kelk : f. Koltuk (insanda).
 • kelkâhya : Mc: Vazifesi olmayan şeylerle alâkadar olan. Her şeye karışan.
 • kelkel (kelkâl) : (C.: Kelâkil) Göğüs, sadr.
 • kell : (C.: Külul) Ağırlık. * Yorgunluk. * Ufak taneli yağmur. * Yetim. * Semizlik, besililik. * Cibinlik dedikleri ince örtü.
 • kella : Geminin durup demirlediği yer.
 • kellâ : Öyle değil. Aslâ.
 • kellab : İt tutan kimse. Köpeğe av tâlim eden kimse.
 • kelle : f. Kafa, baş. * Ekinlerde başak. * Baş gibi yuvarlak olan nesne.
 • kellepuş : f. Başa giyilen şey. * Bir cins başörtüsü.
 • kellit (killit) : Sırtlanın yataklandığı inin ağzını kapattıkları taş.
 • kellub : (C.: Kelâlib) Kerpeten. * Çengel.
 • kelm : (C.: Külum-Kilâm) Cerâhat.
 • kels : Hamle etmek. Cür'et etmek.
 • kelseme : Cem'olmak, toplanmak.
 • kelt : Ahmaklık. * Toplamak.
 • kelz : Cem'etmek, toplamak.
 • kem : Gr: Ne kadar? Kaç? (Mikdar için soru ifâdesinde kullanılır.) (Farsçada: Çend) ◊ f. Az, noksan, eksik. * Kötü. Fenâ. Ayarı bozuk. * Fakir, hakir.
 • kem göz : Kötü niyetle bakan göz.
 • kem'e : Yer mantarı.
 • kem-asl : f. Aslı ve nesli bozuk.
 • kem-ayar : f. Ayârı doğru olmayıp bozuk olan. Hileli, kalp.
 • kem-baha : f. Kıymetsiz, değersiz, âdi.
 • kem-baht : f. Tâlihsiz, bahtsız, şansız.
 • kem-bidaa : f. Sermayesi az. * Bilgisi zayıf, câhil. Az okumuş.
 • kem-güftar : f. Az konuşan. Az söyliyen.
 • kem-harf : f. Az söyliyen kimse, az konuşan kişi.
 • kem-havsala : f. Tahammülü az olan kişi, tahammülsüz kimse.
 • kem-iyar : f. Ayarı bozuk. Hileli. Kalp altun veya gümüş.
 • kemâ : (Ke ile Mâ edatlarından mürekkebdir) 'Gibi' mânâsına gelir.
 • kemâ biş : f. Aşağı yukarı. Takriben.
 • kemâ hiye : (Kemâ hüve) Onun gibi, nitekim, olduğu gibi.
 • kemâ hiye hakkuhâ : Gereği gibi.
 • kemâ kâne : Eskiden olduğu gibi, eski tarzda.
 • kema yenbagî : İcabettiği gibi, uygun olduğu üzere, lâyıkı gibi.
 • kemain : (Kemin. C.) Pusuya gizlenmiş adamlar.
 • kemakl : (Kem-akl) Aklı kıt. Ahmak, ebleh.
 • kemal : Kâmillik, olgunluk. Olgunlaşma. Erginlik. Bütün güzel sıfatlarla muttasıf olmak. Fazilet. * Değer, baha. * Fazlalık. * Sıdk ile yapılan güzel iş.
 • kemalât : (Kemal. C.) Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlâk ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, edeblilik.
 • kemalât-perver : f. Kâmil ve olgun insan. Kemalât sahibi.
 • keman : f. Yay. Kavis. * Yayı andırır her şey. * Keman.
 • keman-dâr : f. Yay tutan, yay tutucu.
 • keman-ger : f. Yay yapan san'atkâr.
 • keman-keş : f. Keman çalan. * Ok atmakta usta olan. Yay çeken.
 • kemane : f. Keman veya kemençe yayı. * Güreşte bir çeşit oyun.
 • kemanî : f. Kemancı. Keman çalan çalgıcı.
 • kemc (kemh) : Atı dizgini ile durdurmak.
 • kemed : Gam, tasa.
 • kemenan : (Kemin. C.) Pusuya gizlenmiş askerler. * Pusular.
 • kemençe : f. Çiftçilerin tarlalara kimyevi gübre atmak için kullandıkları bir nevi âlet. * Tırnağı tellerine değdirmekle ses çıkaran kemana benzer küçük bir çalgı âleti.
 • kemend : f. Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. * Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. * Geyik ve benzeri hayvanların yuları. * More…
 • kemer : f. Yay gibi eğik olan yapı. * Bele bağlanan kuşak. * İç çamaşırın bele rastlayan kısmı.
 • kemerbend : f. Kemer bağı. * Kemeri takılmış. Belinde kemer olan. * Mc: Derviş.
 • kemerbeste : f. Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan.
 • kemerdece : Yab yab yürümek.
 • kemergâh : f. Kemer takılan yer. Bel.
 • kemgû : f. Az konuşan. Az söyleyen.
 • kemh : Gözsüzlük.
 • kemha : f. Bir cins ipek kumaş.
 • kemî : (C.: Kümât) Yiğit, kahraman, bahadır. Savaşçı, cengâver.
 • kemi' : Bir yerde ve bir döşekte beraber yatan kişi. * Düz yer.
 • kemin : (C.: Kemâin) Pusuya saklanmış adam. * Pusu. * Belirsiz. Gizli yer. ◊ f. Pek küçük, çok ufak. Çok az.
 • kemine : Hakir. Aşağı. Dûn. Âciz. Noksan. Eksik.
 • kemingâh : f. Pusu yeri. Tuzak kurulan yer.
 • kemingüşa : Pusu kuran. Tuzak kuran.
 • keminsaz : f. Pusu tutmuş olan. Tuzak kurmuş olan.
 • kemiş : Tez yürüyüşlü at. * Zekeri küçük at. * Memesi küçük koyun.
 • kemişe : Küçük emzikli deve.
 • kemiyet : (Bak: Kemmiyet)
 • kemiyy : Bahadır kişi. * Kahraman, şucâ.
 • kemkadr : f. İtibar ve kıymeti düşük. Adi, bayağı.
 • kemkaim : f. Anlayışsız. İdrakten âciz.
 • kemkâm : Katı yüzlü, kaba ve tıknaz kimse. * Pelit ağacına benzer bir ağacın zamkı veya kabuğu.
 • kemkiymet : f. Değersiz, kıymetsiz.
 • kemlul : Yabâni hıyar.
 • kemmen : Sayıca azlık veya çokluk cihetiyle. Sayıca.
 • kemmî : Azlık veya çokluğa dair. Kemmiyete âit ve müteallik. Cesur. Yiğit. Silâhlı.
 • kemmiyat : (Kemmiyet. C.) Kemiyetler.
 • kemmiyet : (Kemiyet) Miktar, sayı, nice oluş. Az veya çok oluş.
 • kemmun : Kimyon.
 • kemn : Gizlemek, gizlenmek.
 • kemnam : f. Adı sanı belirsiz. Namsız, şöhretsiz.
 • kemne : Tıb: Karasu adı verilen bir göz hastalığı.
 • kempaye : f. Rütbe ve derecesi düşük. Pâyesi düşük olan.
 • kemra : f. Mandıra, ağıl.
 • kemre : Gübre. * Pul pul kalkmış deri.
 • kemş : Kesmek.
 • kemsal : f. Genç. Yaşı küçük.
 • kemsere : Cem'olmak, toplanmak. * Bazısı bazısına girmek. * Yab yab yürümek.
 • kemsuhan : f. Az konuşan. Az söyleyen.
 • kemter : f. Aciz. Fakir. İtibarsız. * Başka şeylere göre daha az olan. Pek aşağı. * Noksan, eksik.
 • kemterane : f. Fakirce. Acizce. Çok küçük nisbette.
 • kemterîn : f. Pek âciz ve güçsüz. Çok hakir. * En küçük, en âşağı. Pek çok noksan veya eksik.
 • kemy : Gizlemek, ketmetmek.
 • kemyab : Az bulunan. Nâdir. Bulunmayacak kadar az olan.
 • kemzeban : f. Az konuşan kimse. Az söyleyen kişi.
 • kemzede : f. Tâlihsiz, şanssız, bahtsız.
 • kemzen : f. Tâlihsiz, şanssız.
 • ken : f. 'Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken.' anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi.
 • ken' : (C.: Kün'ân) Tilki eniği. * Cem'etmek, toplamak. * Yakın olmak. * Mülâyemet. * Alçaklık yapmak. * Firar, kaçmak.
 • ken'ad : (C.: Kenâıd) Balık kılçığı.
 • ken'an : Filistin. Hz. Yâkub'un (A.S.) memleketi.
 • ken'at : Bir balık cinsi.
 • kena' : Parmakların sinirleri çekilip yumulmak.
 • kenain : (Kinâne. C.) Ok kılıfları, okluklar, sadaklar.
 • kenais : Keniseler, kiliseler.
 • kenak : f. Karın ağrısı. Buruntu.
 • kenane (kinâne) : (C.: Kenâyin) İçine ok ve yay konulan ve beylik adı verilen kap.
 • kenar : f. Çevre, kıyı, Sâhil, deniz kıyısı. * Köşe, uç. * Son, nihâyet. * Çember. * Etrâfı çevrilen şey. * Kucaklama. Kucağa alma.
 • kenar-gir : f. Fıçı çemberi.
 • kenare : f. Kıyı, kenar. * Kucak. * Kasap çengeli. Kayış asılan çengel.
 • kenaz : Zahire vakti.
 • kenb : İş yapmaktan ellerin iri iri olması.
 • kenbur : (Kenbure) f. Yalan, hile.
 • kend : Kesmek, kat'etmek. * Bir kimsenin nimetini ve iyiliğini bilmeyip inkâr etmek.
 • kende : f. Hendek, çukur. * Biçilmiş, kesilmiş. * Kokmuş, ağır kokulu.
 • kende-hâye : f. 'Hayası kesilmiş: Hadım ağası.
 • kendeş : Bir nevi devâ.
 • kendide : f. Kokmuş.
 • kendu : f. Epey genişçe toprak.
 • kenduc : Yer altında giyecek eşya koymak için yapılan oda.
 • kendüm : f. Buğday.
 • kendure : f. Peşkir. * Deriden yapılmış büyük sofra.
 • kene : Hayvanın etine yapışıp kanını emen küçük bir böcek.
 • kenef : (C.: Eknâf) Yön, taraf. * Sığınılacak yer. Korunulacak mekân. * Tuvâlet, helâ, ayakyolu.
 • kenehbül : Bir cins ağaç.
 • kenehver : Büyük beyaz bulut.
 • kenet : (Esâsı: Kinet) İki sert cismi birbirine bağlamak için çakılan iki ucu kıvrık madeni parça.
 • kenf : Hıfzetmek. * Örtmek, setretmek.
 • kenfile (kenfelik) : Kaba ve uzun sakal.
 • kenif : (C.: Künüf) Hıfzedici, koruyan. * Örtücü. * Kalkan. * Deve ağılı. * Ayakyolu, tuvalet.
 • kenin : Örtülü, gizli, mahfuz.
 • kenisa : (Kenise) (C.: Kenâis) Kilise.
 • keniz : f. Esir kadın. Hayalık, câriye.
 • kenizek : f. Küçük cariye.
 • kenker : Enginar.
 • kenn : Örtülüp gizlenme.
 • kennas : Süpürgeci.
 • kenne : (C.: Kınât-Kenâyin-Kenânin) Bir kimsenin gelini, oğlunun hanımı.
 • kennî : (C.: Ekniyâ) Lâkabdaş kimse, isimleri aynı olan.
 • kens : Süpürge ile süpürme.
 • kenta : Bir ot cinsi.
 • kental : Fr. Yüz kilogram ağırlığında bir tartı birimi.
 • kenud : Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud. * Birşey yetiştirilemiyen verimsiz arazi. * Kocasının hukukuna ve iyiliklerine küfran eden nankör kadın. * Yemeğini misafirden More…
 • kenz : Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler. ◊ şiddet, zorluk, meşakkat.
 • kenz suresi : Fâtiha Suresi.
 • kepade-keş : f. Okçuluğa yeni başlıyan.
 • kepan : f. Büyük terazi.
 • kepaze : İtibarsız, âdi, mübtezel, kıymetsiz kimse. Haysiyetsiz, şerefsiz, rezil. Hürmet ve saygıya müstahak olmıyan. * Tâlim için kullanılır yay.
 • kepenek : f. Çobanların giydiği kolsuz ve dikişsiz, keçeden dövülerek yapılan giyecek.
 • ker : f. Sağır, işitmez. * Kudret, kuvvet. * Maksad ve meram.KERA' : Baldırları ince olmak. * Yağmur suyu.
 • ker' : (C.: Küru') Suyu yerinden ağız ile içmek. * Yağmur suyu. * (Kız) erkek istemek.
 • ker'a : Çocuk seven kadın.
 • kera : Turna kuşunun erkeği. * Hafif uyku. ◊ Uyku, nevm.
 • kerabis : (Kirbâs. C.) Kumaşlar. Bezler.
 • kerad(e) : f. Yırtık ve eski elbise.
 • kerahe : (Kerâhiye) Meşakkat, zahmet, şiddet.
 • kerahet : İğrenme, iğrençlik, mekruh oluş. İslâmiyetçe iyi sayılmayan şey. * İstenmiyerek, zorla. *Fık: Şer'an yapılmaması sevablı ve hayırlı olan bir şeyin terk edilmeyip yapılması. (Bak: More…
 • kerahet vakti : Güneşin doğuş, batış ve zeval vakti.
 • keraheten : Kerahet olarak, makbul olmayarak, istenmiyerek.
 • kerahiyyet : Mekruh oluş. Kerih ve çirkin olan işin hâli.
 • keraih : (Kerihe. C.) Nefret edilecek ve iğrenç şeyler.
 • keraker : f. Kuzgun. * Karga.
 • keramat : (Keramet. C.) Kerametler.
 • kerame : İzzet, şeref. Küp ağzına koydukları tabak.
 • keramend : f. Münasib, muvafık, lâyık, uygun, şayeste.
 • keramet : Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir More…
 • keran : f. Kenar, uç, âhir, son, nihayet. ◊ Sabah.
 • keran tâ keran : Bir uçtan bir uca.
 • kerar : Arap kadınlarının takındıkları boncuk.
 • keraris : (Kürrâse. C.) El yazması kitapların sekiz sahifeden ibâret olan formaları.
 • keras : Hilyon ve marulca dedikleri ot.
 • keraste : f. Kereste.
 • kerb : (C.: Kurub-Küreb) Yeri sürüp aktarmak. * Dar etmek. * Yakın olmak. * Gam, tasa, keder, endişe.
 • kerbe (kürbe) : Gam, tasa, endişe.
 • kerbela : Irakta Seyyid-üş şühedâ Hz. İmam-ı Hüseyin Efendimizin (R.A.) meşhed-i mübârekleri olan yer.(Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya.Düşdü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâya) (Kâzım)
 • kerbele : Ayaklarda olan gevşeklik. Yürüdüğünde balçık içinde yürür gibi yürümek. * Buğday ve arpa gibi hububatın kalburlanması.
 • kerd : Sürmek. * Def'etmek, kovmak. * Boyun.
 • kerdem : Şişman ve kısa boylu olan adam.
 • kerdeme : Kısa düşman.
 • kerdese : Bağ, kayd. * Ayağı bağlı olan kimsenin yürüyüşü.
 • kereb : Kova bağladıkları ip. * Suyu yatıp ağızla içmek. * Hurma ağacının kökü.
 • kerebbe : Yaz günlerinde kumlu yerlerde biten bir ağaç adı.
 • kerebe : (C.: Kirâb) Suyun aktığı yer.
 • kerefs : Kereviz otu.
 • kerem : 'Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet. * Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme. * Mecd ve şeref. *Cenab-ı Hakk'a atfolunursa eltaf ve ihsan-ı İlâhî More…
 • kerem etmek : Müsâade etmek, lutfetmek. Razı olmak.
 • keremgüster : f. Cömert, mükrim, kerem sâhibi.
 • keremkâr : f. Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan.
 • kerempe : Yun. Denize doğru uzanan kayalık çıkıntı. * Dağın en yüksek yeri, tepesi. * Geminin baş tarafı.
 • kerempe burnu : Batı Karadeniz kıyısında Cide Kazasının sınırları içinde kalan kara çıkıntısı.
 • keremperver : f. Kerem sâhibi. Eli açık, cömert. Mükrim.
 • kerev : f. Örümcek, ankebut.
 • kerevet : Tahtadan yapılan ve üzerine yatak veya minder konularak yatmağa ve oturmağa yarayan yüksekçe yer.
 • kerf : Hımarın, bevlini koklayıp başını yukarı kaldırması.
 • kerh : İğrenme, hoşlanmayıp tiksinme. * Zorlama. * Bir şey sonradan nâ-hoş ve kerih olmak. ◊ Bağdat şehrinde bir mevziin adı.
 • kerhen : İstemiyerek, tiksinerek, zoraki.
 • kerî : f. Örümcek ağı. * Sağırlık, duymazlık, işitmezlik. ◊ Kazmak.
 • keribe : (C.: Kerâyib) Katı, sert.
 • kerih : İğrenç, tiksindirici. * Muharebe ve cenkte olan şiddet. * Pis, çirkin, fena şey. * Nefse kerahetlik vercek kabahat.
 • kerihe : (C.: Kerâih) Nefret edilecek, iğrenç şey.
 • kerihet : Harpte şiddet. * Zahmetli ve meşakkatli olan.
 • kerim : Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr.
 • kerimane : f. Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde.
 • kerime : Kız evlâd. * Kendine ikram edilmiş kimse. Şerefli. * Güzide, seçkin, kıymetli şey. * Vücudun kıymettar yerlerinden her biri.
 • kerir : Boğulmuş ses gibi bir ses.
 • keriş : (C.: Küruş) İşkembe.
 • keriyy : Kiraya veren veya kiraya alan. (ikisine de ıtlak olunur.)
 • keriz : Yoğurtan yapılan keş.
 • kerkeç : Eskiden muhasara olunan kaleleri tazyik etmek ve top ve tüfekle dövmek için dışarısına yapılan kule ve tabyalar.
 • kerker : Karındaş sığır.
 • kerkere : Tavuğa çağırmak. * Rüzgârın bulutu toplayıp dağıtması.
 • kerkes : f. Akbaba (kuş).
 • kerkese : Tereddüt etmek, karar verememek.
 • kerküz : f. Delil, işâret, alâmet.
 • kerm : (C.: Kürum) Bağ kütüğü. Asma, üzüm çubuğu.
 • kermarik : Ilgın ağacının koruğu.
 • kerme : Etli ve yuvarlak olan uyluk başı.
 • kernaf : (C.: Kerânif) Hurma ağacının budaklarının aslı. (Kesildikten sonra ağacında bâki kalır.)
 • kernafe : (C.: Kürnüf) Dibinden kesilmiş olan hurma ağacının budakları.
 • kernebe : Zengin kadın.KERR : Çekilerek yeniden hücum etmek. * Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek. * Devlet. * Gemi halatı. * Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan.
 • kerr u ferr : Muharebede geri çekilerek tekrar hücum etmek.
 • kerram : Bağcı.
 • kerrar : Harpte, çekilip tekrar saldırmak. Döne döne saldırmak.
 • kerrat : Kerreler. Defalar. Çarpım cetveli.
 • kerraz : Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.
 • kerre : Bir defa. Bir adet. Bir.
 • kerretan : Sabah ve akşam.
 • kerrubî : Meleklerin büyüğü.
 • kerrubiyyun : (Mukarrebûn) Sadece ibadetle meşgul olan melekler. Allah'a en yakın olan melekler. Büyük melekler. Kerubiyyun yalnız hamele-i arştır diyenler olduğu gibi, Kerrubiyyun diyenler de More…
 • kerrus : Büyük başlı.
 • kers : Kadının hayız görmesi. * Cebretmek, zorlamak.
 • kerş : Karın. * İşkembe. * Topluluk, cemaat. * Kişinin çoluk çocuğu veya küçük evlâdı.
 • kerşa : Karnı büyük kadın. * Parmakları kısa düz taban.
 • kerşeb : Yaşlı, ihtiyar. * Hali kötü olan kimse. * Kalın ve uzun nesne. * Arslan. * Çok yiyen, obur.
 • kerub : Allah'a en yakın olan melekler.
 • kerubiyyun : (Bak: Kerrubiyyun)
 • kerv : Top oynamak. * Kapı içini taş ile örmek.
 • kervan : f. Birbirini takib ederek giden insan veya hayvan sürüsü. Kafile ve hey'etle giden yolcular takımı. ◊ (C: Kirvân-Kerâvin) Balıkçıl kuşu.
 • kery : Kazmak.
 • keryan : Uyuyan kişi, nâim.
 • kerye : Tam olmak, tamam olmak.
 • kes : f. İnsan. Kişi.
 • keş : f. (Keşiden) Çekmek fiilinin emir kökü. Birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Cefâ-keş $ : Cefâ çeken. Esrar-keş $ : Esrar çeken, esrar içen serseri. ◊ Yoğurt peyniri, yağsız More…
 • kes' : El veya ayak ile bir nesnenin arkasına vurmak. * İttibâ etmek, tâbi olmak. * Yemen'de bir kabile adı. ◊ Uzun olmak. * Çok olmak.
 • keş' : Kalb sıkıntısına uğrayıp huzursuz olmak.
 • kes'am : Pars (canavar).
 • kes'e : Bitmek. * Yüksek olmak.
 • kesad : Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik.
 • kesafet : Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak. * Kalınlık, yoğunluk, kesiflik, koyuluk. Şeffaf olmamak.
 • keşah : Bir hastalık. (İnsanın böğrüne vâki olur da dağlarlar.)
 • keşakeş : f. Münâkaşa, çekişme. * Keder, hüzün, tasa, gam.* Sıkıntı, felâket, ıztırab. * Tereddüt, kararsızlık. * Pehlivanların birbirleriyle mücâdeleleri. * İki kişinin, bir şeyi birer uçlarından More…
 • kesalet : Tembellik. Üşenmek. Uyuşukluk. Rehâvet.
 • kesan : f. Adamlar. İnsanlar. Kişiler.
 • keşan : (Keş. C.) f. Çekenler, çekiciler. * Çeken, çekerek. Çeke çeke. ◊ Zincirden yular.
 • keşan ber keşan : Çeke çeke, zorla sürükleye sürükleye götürerek.
 • keşan keşan : f. Sürükleye sürükleye, zorla çekerek götürerek.
 • kesane : f. İnsan gibi. İnsana yakışır şekil ve surette.
 • keşaverz : f. Ekinci, çiftçi. Ekinlik.
 • kesb : Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu. * Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.
 • kesbî : Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.
 • kesd : Davarı üç parmakla sağmak. * Bir şeyi dişiyle kesmek.
 • kese : Kısa yol, kestirme yol. * Mc: Mali iktidar, servet. (Para kesesi manasında olan kelime için Bak: Kise)
 • keşe' : Kebap yapmak. * Yemek. * Çok dolu olmak.
 • keseb : Yakınlık, kurbiyet.
 • keşef : Alın saçının ve kâkülün dâire şeklinde yukarı doğru devrik olması. ◊ f. Kaplumbağa.
 • kesel : Tembellik. Uyuşukluk. * Yorgunluk. * Ağırlık.
 • keselan : Tembellik. Yorgunluk. Uyuşukluk.
 • keşende : f. 'Çeken, çekici' mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapmakta kullanılır. Meselâ: (Mihnet-keşende: Mihnet çeken.) * Dayanan, tahammül eden, mütehammil.
 • keser : Hurma çiçeği.
 • keses : Alt dişleri çenesiyle çıkmak. * Dişleri kısa olmak.
 • kesf : (Güneş veya Ay) ışığını kesme. * Görünmez olma. * Kesmek. * Yaramaz olmak.
 • keşf : Açmak. * Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.
 • keşf-i râz : f. Gizli bir şeyi meydana çıkarmak, açıklamak. * Sır toplamak, casusluk etmek.
 • keşfî : Keşifle alâkalı.
 • keşfiyat : (Keşf. C.) Keşifler. Bulup meydana çıkarılan şeyler.
 • kesh : Aksaklık.
 • keşhan (kişhân) : Deyyus.
 • kesî : f. Bir kimse.
 • kesib : Kum tepesi.
 • kesid : Sürümsüz, geçmez, aranmaz. Bayağı, aşağı.
 • keşide : f. Çekilen, çekilmiş. Çekmek. * Tartılmış. Dizilmiş. Tertibedilmiş. Yazılmış.
 • keşide-kamet : f. Uzun boylu.
 • kesif : Koyu. Çok sık ve sert. Şeffaf olmayan.
 • keşih : (C: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak. * Böğür. * Cânip, taraf.
 • kesil (keslân) : (C.: Küsâlâ) Tenbel kimse.
 • kesir : Çok. Bol. Kesret üzere olan. * Türlü. Çeşitli. ◊ (C: Kesrâ) Parçalanmış, dağıtılmış. Kırılmış.
 • kesis : Hurma şarabı. * Darı bozası. * Arapların taş üstünde kurutup ve dövüp azık edip yedikleri et. ◊ Titremek. Deprenmek. * Eğrilik.
 • keşiş : f. Papaz. Manastır rahibi. (Arabçası: Kıssis) ◊ Ayı avazı. * Deve avazı.
 • kesisa : Avcıların tuzağı.
 • keşişân : (Keşiş. C.) Papazlar, manastır rahibleri.
 • keşişâne : f. Keşişe yakışır yolda. Papaza uygun şekil ve surette.
 • keşişhâne : f. Kilise, manastır.
 • keşk : Kavi, kuvvetli, sağlam. * Kabuğu çıkmış arpa. * Arpa suyu. * Yoğurt keşi.
 • keşkek : Haşlandıktan sonra kurutulmuş buğday.
 • keskese : Söylerken sin'i kef'e tebdil edip sin yerine kef okumak. * Çabuk kesmek.
 • keşkeşe : Şin harfini kef gibi okumak. * Yılan ötüşü.
 • keslan : Uyuşuk, tembel, gevşek. Yorgun.
 • kesm : (C: Ekâsim) Bir şeyi eliyle parmaklamak. * Çok miktar atlar. ◊ Doldurmak. * Ağzına alıp kırmak.
 • keşmekeş : f. Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme.
 • keşni : f. Koruluk, orman.
 • kesr : Kırmak. Parçalamak. Parçalara ayırmak. * Mat: Bir bütünün parçalarından her biri.
 • keşr : Gülünce dişlerin görünmesi.
 • kesra : (C: Ekâsire) Acem meliklerinin lâkabı.
 • kesre : Kur'an-ı Kerim yazısında harfin altına konarak, o harfi 'İ' veya 'I' diye okutan ve bir adı da 'esre' olan işâret.
 • kesret : 'Çokluk, sıklık. * Bir şeyin ekserisi ve muazzamı. Bolluk. (Bunun zıddı kıllettir)(Hayat, kesrette bir çeşit tecelli-i vahdettir. Onun için ittihada sevkeder. Hayat, bir şeyi her şeye More…
 • kess : Sakal kıllarının sık ve kıvırcık olması. ◊ Alt dişleri çenesiyle çıkmak.
 • keşşaf : Keşfeden. Gizli şeyleri bulup meydana çıkaran. * Meşhur bir tefsir ismi. * İzci.
 • kessare : Çoğaltan. Artıran.
 • keşt : Soymak. * Keşfetmek. * Fazlalığı kesmek. Koparmak. * Açmak. Deriyi yüzmek. * Yüzden perdeyi kaldırmak. ◊ Seyir ve temâşâ etmek. Gezmek. * Hanzale.
 • kestel : itl. Küçük kale. Hisarcık.
 • keştî : f. Gemi, sefine.
 • keştîban : f. Gemici, kaptan.
 • keştîgâh : f. Liman. Gemilerin barındığı yer.
 • keştîger : f. Gemi yapan veya tamir eden kimse.
 • keştînişin : f. Gemide oturan. Gemide bulunan kimse.
 • keştite : Yuvarlak karpuz.
 • kesub : Çok kazanan ve kesbeden.
 • ketaib : (Ketibe. C.) Askerler, neferler, erler. Alaylar, birlikler.
 • ketb : Yazma. * Toplama, cem'etme. * Dikme.
 • ketd (kitd) : Bir yıldız adı. * Omuzlar ile sırt arası.
 • ketebe : 'Kâtibler. Yazıcılar. * Bir hattatın yazdığı eserinde imza yerinde 'Ketebehu; Onu yazdı' mânasında kulllanılır.'
 • keter : (C: Ektâr) Kadr, mertebe, derece.
 • ketf : Omuz. Omuz kemiği. * Parça parça kesmek ve bağlamak.
 • keth : Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.
 • ketib : Dikici, diken.
 • ketibe : Asker bölüğü. Ordudan ayrılmış toplu alay. Düşmana çapul eden birkaçyüz kişilik süvari kolu.
 • ketibeperver : f. Askeri koruyan ve seven. Asker yetiştiren.
 • ketif : (Kitf-Ketef) (C.: Ektâf) Omuz. * Kürek kemiği, omuz küreği.
 • ketife : Hased. * Kapıya çakılan yassı büyük demir kilit.
 • ketit : Deve avazı. * Sığır avazı.
 • ketite : Sinir.
 • ketiz : Yemeği çok yeyip karnını iyice dolduran kişi.
 • ketkat : Kelâmı çok olan, sözü çok olan, fazla konuşan.
 • ketkete : Kahkaha derecesinden azca gülmek. * Toy kuşunun sesi.
 • ketm : Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.
 • ketn : Kir, pas.
 • kett : Zayıf vücutlu kimse. * Mal kazanıp yığan.
 • kettan : Keten.
 • ketum : Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen. * Her şeyi gizleyen.
 • ketumane : f. Ketum olup ağzı sıkı olan, herşeyi söylemiyen kimseye yakışır surette.
 • ketumiyyet : Ketumluk. Ağız sıkılığı. Sır vermemeklik.
 • keu' : Korkak olmak.
 • keûd : Meşakkatli sarp yokuş.
 • kev' : Vurmak. * Korkmak.
 • kev'a : Eli bileğinden eğri olan kadın. (Müz: Ekvâ)
 • keva' : Bileğin çıkması. * Bilek kemiği.
 • kevahil : (Kâhil. C.) Sırtlar, arkalar. * Gayretsizler, uyuşuklar, tembeller.
 • kevahin : (Kâhin. C.) Kâhinler. Falcılar. Gaibten haber verenler. * Alimler.
 • kevaib : (Kâib. C.) Yeni yetişmiş turunç memeli kızlar.
 • kevakib : (Kevkeb. C.) Yıldızlar.
 • kevakib-şinâs : f. Müneccim.
 • kevalik : Kısa boylu.
 • kevar(e) : f. Meyve veya üzüm küfesi. * Bal arısı gömeci, petek. * Geceleri havada peyda olan bulut. Sis.
 • kevd : Yakın olmak.
 • kevden : (C.: Kevâdân) Semerli at. * Akılsız, ahmak, düşüncesiz.
 • kevh : Gâlip olmak.
 • kevkeb : Yıldız. * Parıldamak.
 • kevkebe : f. Fevkalâde tantana. İhtişam, debdebe, şöhret. ◊ Necim, yıldız. * İnsan cemaatı. Süvari alayı.
 • kevkebî : Yıldıza ait, yıldızla ilgili.
 • kevlan : Kandıra adı verilen ot.
 • kevlem : Fülfül denilen karabiber cinsi.
 • kevma : Büyük ökçeli dişi deve.
 • kevmah : Dübürü büyük kimse.
 • kevme : Küme.
 • kevn : Hudus. Varlık, var olmak. Vücud, âlem, kâinat. Mevcudiyet.
 • kevn ü fesâd : Var olup sonra bozulmak.
 • kevn ü mekân : Kâinat, âlem, dünya.
 • kevneyn : İki âlem. Dünya ve Ahiret.
 • kevnî : Oluşa ait ve müteallik. Kâinat ilmine dair. Varlıkla alâkalı.
 • kevniyyat : Kâinat ilmi, kozmoloji. * Mevcudat, varlıklar. Vücuda gelmeler.
 • kevr : Devretmek, dönmek. * Sarık sarmak. Tülbend sarmak. * Bir yerde toplanmış olan develer. * Çokluk, bolluk, ziyadelik. * Mukül dedikleri darı cinsi.
 • kevs : (C.: Ekvâs) Pabuç.
 • kevsec : Köse kişi. * Testere gibi hortumu olan bir balık cinsi.
 • kevsel : Geminin kıç tarafı.
 • kevser : Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları. * Bereket. * Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey. * Pek çok hayır. Hikmet, ilim. More…
 • kevser suresi : Kur'an-ı Kerim'in 108. Suresi.
 • kevter : Fülfül dedikleri karabiber cinsi.
 • key : Arapçada muzari fiilini nasbeden (son harfini üstün okutan) ve 'İçin, tâ ki, hangi, nasıl?' yerinde kullanılan harf. (Bak: Huruf-i nâsibe) ◊ f. Ne vakit, ne zaman? More…
 • key' : Yaramaz gönüllü olmak.
 • keyan : (Key. C.) f. şahlar, hükümdarlar, keyler, hakanlar.
 • keyanî : f. Şaha ait. Hükümdarla alâkalı.
 • keyd : Tuzak. Kötülük, hile. * Men'etmek. * Kusmak. * Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek. * Cenk etmek, dövüşmek. * Karganın ötmesi.
 • keyf : Afiyet, sağlık, sıhhat. * Memnunluk, hoşlanma. * Neş'e, sevinç, sürur. * Mizaç, tabiat. * İstek, taleb, arzu, heves.* Gönül açıklığı.
 • keyfe : Arabçada sual cümlesinin başına gelir. 'Nasıl? Nice?' mânalarınadır.
 • keyfe hâlük : Hâlin nasıl? Nasılsın?
 • keyfe mettefak : Hangisi olursa. Nasıl rast gelirse.
 • keyfemâ : Her nasıl?
 • keyfemâ yeşâ' : Nasıl isterse, istediği gibi.
 • keyfer : f. Karşılık, mukabil. * Mükâfat veya ceza.
 • keyfî (keyfiyye) : Keyfe, arzuya bağlı. İsteğe âid ve müteallik.
 • keyfiyyet : Bir şeyin esâsı ve iç yüzü. Nasıl olduğu ciheti. * Kalite. Madde. (Kemmiyetin zıddıdır.)
 • keyhan : f. Dünya, arz.
 • keyl : Ölçme. * Kile. Hububat ölçüsü. Ölçek.
 • keylekan : Bir pırasa cinsi.
 • keylî : Kile ile ölçülen şeyler.
 • keylus : Hazmı kolay olan gıda.
 • keymus : yun. Yiyecek ve içecek maddelerin midede hazmolunup erimesinden hâsıl olan bir sıvıdır ve kana karışır.
 • keynunet : Varlık, var olma.
 • keys : Zekâ, kavrayış, anlayış, idrâk. ◊ Yaramaz huylu kişi.
 • keysan : Ayakla bir kimsenin dübürüne vurmak. * Özür, mâzeret.
 • keysaniyye : Revâfiz tâifesinden bir sınıf.
 • keysum : Çok miktar olan kuru ot.
 • keyt : (Keyte) şöyle, şöylece, kezâ.
 • keyul : Muharebe gününde dizilen safların son safı.
 • keyvan : f. Satürn (Zuhal) gezegeni.
 • keyy (keyye) : Adama veya davara yapılan nişan. * Yarayı dağlama.
 • keyyal : Kile ile ölçen kimse. Kileci.
 • keyyefe : (Tekyif. den mâzi fiili) İnceleyip iç yüzünü bildi, idrak etti manasınadır.
 • keyyis : (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki. * Zarif.
 • keza : Böyle, böylece. Bu dahi öyle.
 • kezalik : Bunun gibi. Böylece. Bu da böyle.
 • kezame : (C.: Kezâyim) İki kuyu arasındaki yarıklar ve delikler. (Su birinden birene akar). * Terazi iplerinin kendinde toplandığı halka.
 • kezan : Küfeki taşı.
 • kezaz : (Kezazet) Hadden tecavüz etmek, haddini aşmak. * Tıb: Nefes alamıyacak derecede mide dolgunluğu.
 • kezaze : Kuruluk, münkabız olmak, kabızlık.
 • kezb : Tırnakta görünen beyazca yer.
 • kezbere : Kanbel otu. * Baldırıkara otu.
 • kezeb : (Kezub. C.) Yalancılar.
 • kezîm : Öfke ve kızgınlığını yenen.
 • kezkaz : Tez tez yürümek, hızlı hızlı gitmek.
 • kezkez : Kenger otu zamkı.
 • kezkeza : Kırbanın dolu olması.
 • kezkeze : Çok fazla kırmızılık.
 • kezm : Bir şeyi ağzına alıp ön dişiyle kırmak. * Burnun kısa ve yüksek olması. * Parmakları kısacık olmak. * Atın dudaklarının kaba ve kısa olması. ◊ Kızgınlığı yenme. Öfke ve hiddeti More…
 • kezma : Parmakları kısacık olan kadın.
 • kezmazic (kezmâzil) : İlgın ağacının koruğu.
 • kezub : Çok yalancı, aldatıcı. Daima yalan söyleyen.
 • kezum : Sükut etmek. Susmak.
 • kezv : Çokluk, kesret, fazlalık. ◊ Çok olmak.
 • kezz : Boğazına çıkana kadar yemek. * Çok yemekten dolayı ağırlaşmak. ◊ Dar. * Münkabız, katı.
 • kezzab : Yalancı. Çok yalan söyleyen.
 • kezze : Katı sesli. * Kısa.
 • ki'de : Halı. * Bir oturma tarzı.
 • kiba : Süprüntü.
 • kibab : (Kubbe. C.) Kubbeler. Tepesi yarım küre şeklinde olan binâ damları.
 • kibah : (Kabih. C.) Çirkinler, kabihler.
 • kibal : (Bir yazıyı) karşılaştırma, mukabele etme. * Pabucun ayak üstüne gelen yeri.
 • kibal(e) : Ebelik bilgisi ve işi.
 • kibar : (Kebir. C.) İnce ve nârin yapılı. Terbiyeli ve nezaket sahibi. Hassas. * Kebirler. Büyük rütbeliler. Büyükler.
 • kibarane : f. Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette.
 • kibare : Ululuk, büyüklük.
 • kibaş : (Kebş. C.) Erkek koyunlar, koçlar.
 • kibase : Bütün olan hurma salkımı.
 • kibb : Kişinin arkasında yumrulanan kemik.
 • kibbe : (C.: Kıbbât) Kırkbayır adı verilen karın.
 • kibel : Yan, taraf, yön, cihet, cânib.
 • kiber : Ululuk. Büyüklük. Yaşlılık.
 • kibir : (Kibr) Kendisini büyük gösteriş. Büyüklük. Kendisini, başkalarından üstün olmadığı hâlde üstün görme ve tutma hastalığı. * Şeref ve şan. * Bir şeyin muazzamı. Büyük.
 • kible : Kâbe-i Muazzamanın bulunduğu Mekke-i Mükerreme ciheti. Kıble tarafı, güney. * Cenubdan esen rüzgâr.
 • kiblegâh : f. Kıble tarafı. Kıblenin bulunduğu yer.
 • kiblenüma : (Kıblenâme) f. Kıblenin tâyinine yarayan pusula. Cihet ve yön gösteren âlet.
 • kibrit : Kükürt. * Kırmızı, yakut, altun. * Ucu kibritlenmiş yakacak madde.
 • kibritî : Kükürtle alâkalı. * Kükürt renginde olan. Açık sarı rengi.
 • kibritiyet : Kükürt niteliği.
 • kibriya : Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.
 • kibs : Çok adet, çok miktar. ◊ Menzil, mekân.
 • kibt : Mısır'ın eski yerli halkı. ◊ f. Bal arısı, nahl.
 • kibtî : (C.: Kabâti) Kıbt soyundan olan. Çingene. * Çingene ile alâkalı.
 • kibtiyan : (Kıbti. C.) Kıbtiler, çingeneler.
 • kic : Dağın yüksek ve yüce yeri.
 • kidad : Perâkende olup dağılmak.
 • kidah : Temrensiz ok.
 • kidd : Kayış.
 • kidde : Tarikat. * Bölük.
 • kidem : 'Öncelik ve eskilik. * Evveli bulunmamak. Ezeli olmak. * Başkasından daha önce olmak. Zamanca daha evvelki olmak. Rütbece daha yüksek olmak. * Cenab-ı Hakkın 'Kıdem' sıfatı, More…
 • kidemen : Kıdemce, kıdem yoluyla.
 • kidn : Havan. * Kadının mahfe içinde kendisi için koyup sakladığı giyim eşyası.
 • kidne : Et. * Yağ.
 • kidr : (C.: Kudur) Çömlek, tencere ve kazan gibi, yemek pişirmeye mahsus kaplar.
 • kidve : İlimde ileri olup kendisine uyulan. Kendine itimad edilip ardınca gidilecek olan.
 • kifa : Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.) * Eşitlik, beraberlik, müsâvât.
 • kifaf : (Aslı: Kefaf) Yetecek kadar olma. İhtiyaca yetecek kadar azık. * Bir şeyin güzide ve hayırlısı. * (Keffe. C.) Terazi kefeleri.
 • kifah : Din için muharebe.
 • kifar : Çöller. Susuz, otsuz yerler.
 • kifat : Cem'olmuş, toplanmış, biriktirilmiş. * İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer. * Hızlı uçmak, gitmek. * (Küfv. C.) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler.
 • kifayet : Lüzumlu kadar olmak. Yetişmek. Bir işe yetecek kadar olmak. İktidar. Liyâkat. Yararlık.
 • kiffe : (C.: Kifef) Ağ. Tuzak. * Terazi kefesi. * Her yuvarlak nesne.
 • kifl : Nazir, benzer. * Nasib, ecir. * Oturma yeri.
 • kifr : Büyük dağ.
 • kift : (C.: Kifât) Küçük çömlek. * Çuval ve buna benzer kap.
 • kifve : Kuyruk. * Fuhuş sözle iftira etmek.
 • kig : f. Göz çapağı.
 • kih : (C.: Kihân) f. Küçük, sagir. ◊ İrin, cerahat.
 • kihal : (Kehl. C.) Kemâlini bulmuş kimseler. Kâmil insanlar. Olgunluk çağında bulunanlar.
 • kihalet : Göz için sürme yapma. Sürmecilik. * Göz doktorluğu. Göz hastalıkları bilgisi.
 • kihan : (Kih. C.) Küçükler.
 • kihan ü mihan : Küçükler ve büyükler.
 • kihanet : (Bak: Kehânet)
 • kihf : (C.: Akhâf) Kafatası. Beynin, içinde bulunduğu kafa kemiği.
 • kihin : f. Küçük, sagir.
 • kihter : f. Yaşça en küçük olan.
 • kihterî : f. Yaşça küçüklük.
 • kik : Uzun ve dar sandal.
 • kîl : Söz, kelâm, denilen.
 • kîl u kal : Dedikodu.
 • kil ü kal : (I ve A, uzun okunur) Dedikodu.
 • kil' : (C.: Kılâ) Gemi kanadı. * Eyerde oturmayan kimse.
 • kilâ : Her ikisi, her iki (mânalarında olup dâima izâfet olur).
 • kila' : (Kal'a. C.) Surlar, kaleler, hisarlar.
 • kilâ' : Saklamak, korumak.
 • kilaa : Yelken.
 • kilâb : (Kelb. C.) Köpekler.
 • kilade : Gerdanlık. Boyna takılan kıymetli şey. * Akarsu.
 • kilaet : Korumak. Gözlemek. Muhafaza.
 • kilafet : Gemi ziftleme san'atı. Kalafatlık.
 • kilar : f. Kiler.
 • kilavuz : Yol gösteren, rehber. * Vapurlara yol gösteren. * Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan. * Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar. * Düşman hakkında mâlumât More…
 • kilaz : Bodur, tıknaz kimse.
 • kilde : Yağ tortusu.
 • kile : 40 litrelik hububat ölçüsü. Eski bir ağırlık ölçüsü. ◊ (C.: Kilel) İnce tülbendden yapılan cibinlik.
 • kilece : (C.: Kilecât-Keyalic) Arpa. * Kile, mikyal.
 • kilem : (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, sözler.
 • kiler : Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda. (Bak: Kilar)
 • kilevb : Kurt, zi'b.
 • kilhim : Yaşlı hayvan.
 • kilibik : Karısının sözünden çıkmayan erkek. Karısının baskısı altında olan adam.
 • kilisa : f. Kilise.
 • kilise : Hıristiyanların mâbedi. Hıristiyan mezhebi.
 • kilk : f. Kalem. Kamış kalem. * Kamıştan ok.
 • kilkal : Hareket ettirmek.
 • kilkil : Siyah tohumlu bir ot.
 • kille : Kesmez olmak. * Yorulmak. Müsterâh.
 • kille(t) : Titremeğe benzer bir hâlet ki hiddet vaktinde ârız olur. * Azlık. Nâdirlik. Kıtlık.
 • killîb : Eski kuyu. * Kurt.
 • kils : (C.: Kulus) İftira etmek. * Atmak. * Liften yapılmış kalın ip. * Kusmak. * Kap dolup dökülmek. ◊ Kireç, kireçtaşı.
 • kilsî : Kireçtaşı yapısında olan.
 • kilte : Deste, demet.
 • kilv : Yeyni eşek. * Çelik oyunu oynamak.
 • kilvaz : Tevrat'ın mukaddes sandığı.
 • kilyan : Beyaz nohut.
 • kilye : Böbrek.
 • kilyeteyn : İki böbrek.
 • kilyevî : Böbrek şeklinde olan. Böbrekle ilgili.
 • kimad : Sıcak bez ile âzâyı kızdırmak.
 • kimah : Sudan başını kaldırmak.
 • kimam : (Kimm. C.) Tomurcuklar. * Hayvan ağızlığı. Boyunduruk.
 • kimar : Kumâr.
 • kimat : Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı. * Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.
 • kimatr : Eşya veya kitab saklanan yer. Kitaplık.
 • kimcar : Bıçak kını.
 • kimiz : Ekşimiş kısrak sütü.
 • kimkim : İyi cins olmıyan kuru hurma.
 • kimme : (C.: Kumem) Boy, kamet. * Beden. * Başın tepesi. * Dağ tepesi. * Her şeyin yükseği. * İnsan cemaati, topluluk.
 • kimn : Saman.
 • kimt : Kamıştan yapılan evlerin kamışlarını bağladıkları ip.
 • kimya : Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu. * More…
 • kimyager : Kimyacı.
 • kimyevî : Kimyâ ile alâkalı
 • kin : f. Gizli düşmanlık. Garaz. Buğz. Adâvet.
 • kin'ar : Dağ keçisinin semiz ve büyük olanı.
 • kin'as : Büyük deve.
 • kina : Burnun ortası yumru olmak. * Hurma salkımı. ◊ Râzı olmak, kabul etmek.
 • kina' : Başörtüsü, eşarp. Örtü, yaşmak, peçe, nikâb. * İçinde hediye gönderilen tabak.
 • kinaf : Büyük burunlu kişi.
 • kinaiyyat : (Kinâye. C.) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.
 • kinan : (C.: Eknan-Ekinne) Perde, örtü.
 • kinane : (C.: Kenâin) Okluk, sadak, ok kuburu.
 • kinas : (C.: Künüs) Geyik yatağı.
 • kinaye : Dolayısı ile dokunaklı söz. Maksadı dolayısı ile anlatan söz. Üstü örtülü dokunaklı söz. Açıktan olmayıp hakiki mânâyı başka ifâde ile dokunaklı konuşmak.
 • kincer : f. Büyük fil.
 • kindar : f. Kin tutan. İçinde kin ve garez besliyen. Öc ve intikam almağa düşkün.
 • kindarane : f. Kinci olarak, kindarcasına.
 • kindare : Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık.
 • kindîd : şarap, hamr.
 • kindir : Kaba eşek.
 • kine : f. Kin, garaz. Kalbde beslenen düşmanlık.
 • kinecu : f. Öc almağa uğraşan, intikam almak için çalışan.
 • kinedâr : f. Kindâr, kin güden, düşmanlık besliyen.
 • kinegâh : f. Savaş meydanı, muharebe alanı, harp sahası.
 • kinehâh : f. İntikam ve öc almak istiyen. Müntakim, kinci.
 • kinekeş : f. Düşmandan öc ve intikam alan.
 • kinemeşhun : f. Kinle, intikamla dolu.
 • kinetik : Fr. Hareketle alâkalı. Hareket dolayısıyla meydana gelen, hareketli.
 • kinever : f. Kin besleyen, hased eden, kinci.
 • kinf : Zenbil. * Çoban dağarcığı.
 • kinfire : Burun ucu.
 • kinkin : Yol gösterici, kılavuz. * Bir cins çekirge. * Yer altındaki suyun miktarını bilip kazan kimse.
 • kinn : (C.: Aknân-Akınne) Köle. ◊ (C.: Eknân) Perde, örtü.
 • kinnar : Bez ve keten parçası.
 • kinnarat : Bir nevi elbise. * Çalgılar, defler.
 • kinnare : Mezbaha.
 • kinne : (C.: Kinen) Hurma lifinden yapılan urganın sağlam ve dayanıklı olması. * Dâne çadırı dedikleri ot. * Bir nevi devâ. ◊ Erkek görmüş kadın.
 • kinneb : Kendir otu. * Kınnap. İnce sicim.
 • kinnesrin : Şam diyârında bir mekân adı.
 • kinnîne : Büyük şişe. * Şarap kabı.
 • kins : Her nesnenin aslı ve bitecek yeri.
 • kintar : (C.: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar. * Çok mal. * Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş. ◊ Belâ, meşakkat, zahmet.
 • kinve (kunve) : Koyunu döl için saklamak.
 • kipti : Avrupanın bazı cihetlerine Hintten gelerek yerleşen çingenelere verilmiş isim. Çingene.
 • kîr : Katran, zift.
 • kir'av : Çorak tarla.
 • kira : Konaklık etmek. * İhsan etmek.
 • kira' : Kirâ. Bir eşya veya yerin, geçici bir zaman kullanılmak üzere para ile bir kimseye verilmesi. * Böyle bir şey karşılığı alınan para. ◊ Cimâ etmek. * Sağlam, muhkem. * Şiddetli.
 • kiraat (kiraet) : Okuma. Düzgün ve çabuk okuma. * Okuma kitabı. * Fık: Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak.
 • kiraathane : Müşterilerine gazete, mecmua ve kitap gibi şeyleri bulunduran geniş ve içi döşenmiş kahvehane.
 • kirab : (Kerübe. C.) Yeri sürüp aktarmak. * Yeri süpürmek. * Suyun aktığı yerler. ◊ Kılıç veya bıçak kını.
 • kirabe : Yeri sürüp aktarmak.
 • kiraf : Cima etmek. * Karışmak.
 • kiraği : (Bak: Şebnem)
 • kiram : Benzetmeli, kinâyeli. * (Kerim. C.) Kerimler, şerefliler. * Eli açık cömert kimseler. ◊ Nakışlı perde. * Duvara tutulan örtü. * Çarşaf.
 • kiramen kâtibîn : İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı.
 • kiran : (C.: Kırânât) Yakınlık, mukarenet. * Ayrı iki şeyin birleşmesi. * İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • kirar : Davarın yaşını anlamak için dişine bakmak. ◊ Bir daha, tekrar. Tekerrür.
 • kiraren : Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.
 • kirat : Dirhemin onaltıda birini ifade eden eski bir ağırlık ölçüsü.
 • kiraz : Rahmin, kabul ettikten sonra yine dışarı döktüğü meni. ◊ Evmek, acele.
 • kirba : (C.: Kıreb-Kırebat) Saka tulumu. Deriden su kabı. * Tıb: Çocuklarda karın şişmesi. * Süt tulumuna da kırba denir. * 13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.
 • kirbal : (C.: Kerâbil) Hallaç yayı. * Kalbur.
 • kirban : Yakınlık. * Cimadan kinâye olur. ◊ Dolu kap.
 • kirbas : (C.: Kerâbis) Bez. Kumaş, keten veya pamuk bez.
 • kirbasî : Bez satıcı kimse.
 • kird : Atılmış yünü andıran bulut. * Maymun.
 • kirdar : Bir kimse, tasarruf ettiği yerin bir zirâ veya iki zirâ toprağını almak için başkasına satmak. * Bina. * Ağaç.
 • kirdide : (C.: Kerâdid) Bir miktar toplanmış hurma. * Sepet dibinde geri kalan hurma.
 • kirdikâr : f. Sâni. Yapan Allah (C.C.).
 • kirf : Kabuk.
 • kîrfam : f. Simsiyah, katran renginde.
 • kirfe : Töhmet. * Ağaç kabuğu. * Darçın.
 • kirfî : Bazısı bazısının üstüne yağılmış olan yüksek bulutlar. * Yumurtanın dış kabuğu.
 • kiris : f. Yaltaklanma. * Aldatma, kandırma, hile yapma.
 • kirişek : f. Savaşçı, cengâver, muharib.
 • kirişte : f. Çerçöp.
 • kiritik : (Bak: Kritik)
 • kirkanbar : İçinde çok çeşitli şeyler bulunan yer veya kap. * Çok şeyler bilen kişi.
 • kirkbayir : Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü.
 • kirkire : (C.: Kerâkir) Şecaat. * Deve göğsü.
 • kirkis : Küçük üvez.* Köpeği çağırmak. * Yüzük yapılan özlü balçık.
 • kirla : 'Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.'
 • kirm : (C.: Kurum) Ulu şerif, şerefli kişi. ◊ f. Böcek kurdu.
 • kirmaz : Beyaz ekmek.
 • kirmeta : Kitapla satırların veya yürürken adımların birbirine yakınlığı.
 • kirmîd : (C.: Karâmid) Pişmiş kiremit.
 • kirmil : (C.: Karâmil) Azgın devenin yavrusu. * İki hörgüçlü deve.
 • kirn : Korkak.
 • kirnak : Halayık, cariye, esir kadın.
 • kirnas : Doğan kuşunun, avının ardınca gitmesi.
 • kirpas : f. Padişah veya vezir konaklarındaki divanhâne.
 • kirpik : Göz kapağının kenarındaki kıllar. * Bir nevi taş. * Hayvan ve nebatların beden yapısında bâzı küçük ve ince uzantılar.
 • kirra : Soğuk, berd. * Çok fazla susuzluk. * Akıllılık.
 • kirrîs : Sazan balığı.
 • kirs : (C.: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı. * Bir araya getirilmiş beytler. * Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.
 • kirş : İşkembe. Geviş getiren hayvanların midesi. * Karın, mide.
 • kirşib : Yaşlı davar. * Arslan. Çok yiyen, obur. * Uzun boylu kimse. * Kötü ahlâklı.
 • kirta'be : Bez parçası.
 • kirtab : Kafası üstüne yıkmak.
 • kirtale : (C.: Kırtâl) Yemiş toplamakta kullanılan sepet.
 • kirtas : (C.: Karâtis) Kâğıt. Kâğıt tabakası, sahife. * Kâğıtçı.
 • kirtasiye : Kâğıt işleri. Kâğıtla alâkalı. Onunla yapılan muâmeleler.
 • kirtibiyy : Bir nevi oyun.
 • kirtît : Zahmet meşakkat.
 • kirvan : Kafile, kervan. * Dünyanın her tarafı. Doğu ve batı.
 • kirzab : (C.: Karâzıbe) Keskin kılıç. * Hırsız.
 • kirzam : Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.
 • kirzim : (C.: Kerâzim) Yüksek burunlu kimse. * Büyük balta.
 • kirzîn (kirzin) : (C.: Kerâzin) Büyük balta.
 • kis : (C.: Ekyâs) Cepte taşınır küçük para kesesi. * Rahimde döl yatağı. * Bedendeki bâzı sıvıların toplandığı kese biçimindeki oyuklar. ◊ Kıyas et, buna benzet, bununla ölç! More…
 • kiş : f. Din, mezheb. * Keten kumaş. * Ok kuburu, sadak. * şimşir.
 • kiş' : (Bak: Kaş')
 • kiş'a : Bulut açılıp dağıldıktan sonra havada geri kalan parça.
 • kiş'ame : Fak dedikleri nesne. * Küçük arı. * Kene.
 • kisa : Halı, seccâde. Yünden yapılan elbise.
 • kisa' : (Kas'a. C.) Tabaklar, çanaklar, çömlekler.
 • kişa' : (C.: Kuşu) Hamam süprüntüsü. * Kuru deri. * Deriden olan ev.
 • kisabe : Kesicilik, kasaplık.
 • kişaf (küşâf) : Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu. * Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.
 • kişah : Davarın böğrüne yapılan işaret.
 • kisal : Bir yerde oturup kalan ve gideceği yere geç giden.
 • kisar : (Kasir. C.) Kısalar. Kasr olanlar.
 • kisas : Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı More…
 • kisasen : Kısas yoluyla. Öldüren veya yaralayanı eşit şekilde cezalandırarak.
 • kisb : (Bak: Kesb)
 • kisb ü kâr : Kazanç, iş güç.
 • kişbar : Ağaç parçası.
 • kisbî : Kazanılmış, kesbedilmiş. Kesb ile alâkalı.
 • kisde : (C.: Kusad) Bir şey kırıldığında herbir parçası.
 • kişde : Yağın tortusu. * Maymunun dişisi.
 • kise : (Kis-Kese) f. Küçük-büyük torba kab. * Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. * Yoğurt kesesi. * Para. Para hesabı. Öz para. * Kestirme yol.
 • kisebür : f.Yankesici, hırsız.
 • kisedar : f. Parayı toplıyan, para hesabını tutan kimse. Vekilharç.
 • kisef : (Kisf. C.) Kıt'alar, parçalar, kısımlar.
 • kisfe : (C.: Kisef) Kısım, cüz, parça, bölüm.
 • kisim : (Kısm) Bir parça, bölük, takım, kesim. * Kapalı avucunun alabildiği miktar.
 • kisir : Çocuğu olmaz, doğurmaz. * Münbit olmayan ve mahsul alınamayan verimsiz toprak.
 • kiskis : Taşın ve toprağın ufağı.
 • kisl : Zayıf kişi.
 • kişla : Askerlerin barınmalarına mahsus bina veya yer.
 • kişlak : Kışın, otundan ve suyundan istifade edilen arazi.
 • kislam : Isırıcı hayvan.
 • kişm : Et. * İç yağı.
 • kismal : Kesmek.
 • kisme : Kırık parçası. * Misvak parçası.
 • kismen : Bir kısım olarak. Bir parça olarak.
 • kismet : Bölmek ve ayırmak. Bahşetmek. Taksim etmek. * Fık: Hisse-i şâyiayı, yani, taksim olunmamış maldaki hisseleri sahiplerine tahsis etmektir.
 • kismî : Bir kısmı, bir parça, bir bölüm.
 • kişmiş : f. Çekirdeksiz çok küçük tâneli üzüm.
 • kişniş : Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.
 • kisr : Üstünde eti çok olmayan kemik. * Çadır eteği.
 • kişr (kişir) : Kabuk. Dış taraf. * Libâs.
 • kisra : Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa'sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan'den sonrakilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin More…
 • kisra (kusâre) : Ekincilerin kesmik dedikleri başakta kalan buğday. Buğday çalkandığında kalbur içinde kalan kaba buğday başları.
 • kisre : (C: Kiser) Ekmek parçası. * Parçalanmış olan şeyin bir parçası.
 • kişre : Yüzüne gülmek.
 • kişrî : Kışra, kabuğa dair. Dış yüce ait ve müteallik. Yüzünden. Derinden ve esastan olmayan. Künhü ve esası olmayan.
 • kiss : Nasâra tâifesinin ulusu, reisi ve danişmendi. * Bir yerin adı.
 • kissa : Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.
 • kissagû : f. Hikâye ve kıssa anlatan.
 • kissagüzâr : f. Hikâye anlatan kimse, masal söyliyen kişi.
 • kissahân : f. Hikâye söyliyen, kıssa ve masal anlatan.
 • kissaperdâz : f. Hikâye düzen kişi. Kıssacı, masalcı.
 • kissât : (Kıssa. C.) Kıssalar. Hikâyeler.
 • kişşebe : Dişi maymun eniği. * Cüssesi küçük olan kız.
 • kissis : Keşiş. Papaz. Hristiyan din adamı.
 • kist : Pay. Hisse. Nasib. Kısım. Mizan. Rızık. Kısım kısım verilen bir hediyenin, borcun her defada verilen bir parçası. Tartı ve ölçüde doğruluk. Adalet etmek. ◊ f. Kimdir? (mânâsına More…
 • kişt : f. Ekin. * Tarla.
 • kistas : Mizan, ölçü. Büyük terazi. Kıyamet günündeki büyük terazi. * Mânevi değer ve kıymet ölçüsü. * En doğru tartan. * Taksit. Taksit ile ödenen şey.
 • kisteyn : İki hisse, iki pay. İki ölçü, iki parça.
 • kiştkâr : f. Çiftçi, ekinci.
 • kiştzar : f. Ekinlik, ekin tarlası, tarla.
 • kisve : Elbise. Kılık. Hususi kıyafet. Küsve. Kisbet.
 • kisved : Kuvvetli, boynu kalın olan kişi.
 • kişver : f. Memleket, ülke. * İklim.
 • kişvergir : f. Ülke tutan. Pâdişah, hükümdar.
 • kişvergüşa : f. Ülke açan, cihangir.
 • kişverhüda : f. Hükümdar, pâdişah.
 • kişverküşa : Memleket fetheden.
 • kisvet : Elbise. * Özel kıyâfet. * Yağlı güreş yapan pehlivanların giydikleri, meşinden ve dar paçalı olan pantolon. Kisbet.
 • kit' : (C.: Aktâ-Aktu) Deve palası. * Yük üstüne örttükleri palas. * Gecenin bir miktarı. * Yassı ve büyük olan ok temreni.
 • kit'a : (C.: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri. * Memleket. Ülke. * Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım. * Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası. * Ask: Çok More…
 • kita' : Kesme, parçalama, kat etme. * Haram olan şey.
 • kitaat : (Kıt'a. C.) Bölümler, cüzler, parçalar. * Büyük kara parçaları. * Askeri birlikler. * Ülkeler, memleketler.
 • kitab : Kitab. * Levh-i mahfuz. * Kur'ân.
 • kitab (kutub) : Karıştırmak. * Yüzünü pörtürmek. * Kaşlarını bir yere toplayan.
 • kitab-hane : f. Kitabevi, kütüphane. Kitap okunan veya satılan yer.
 • kitabe : Kabartılarak veya oyularak sert levhalar üzerine yazılan yazı. Levha olarak yazılan manzum olmayan nesir halinde levha yazma ilmi. * Mezartaşı yazısı.
 • kitabet : Yazmak. Kâtiblik. Usulüne göre bir şeyi yazmak.
 • kitabî : Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur'an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavî kitaplardan birine inanan.
 • kitade : Geven, dikenli ot.
 • kitaf : Bağdan üzüm kesecek ve ağaçtan yemiş devşirecek vakit. ◊ İp.
 • kital : Muharebe. Kavga. Öldüresiye yapılan karşılıklı harp.
 • kitar : (C.: Kutur-Kuturât) Deve katarı.
 • kitb (kitbe) : (C.: Aktâb) Bağırsak.
 • kitbe : Kitabe yazmak. Zam ve cem'etmek. Artırmak ve biriktirmek.
 • kîte : Bir gün veya bir gece yenecek yemek.
 • kitf : Üzüm salkımı. Salkım. * Toplanmış yemiş.
 • kitfeyn : İki omuz küreği.
 • kitfir : Zeliha'nın kocası olan Mısır azizinin ismi.
 • kiti : (Giti) f. Dünya. Yer. Cihan. Âlem.
 • kitkit : Ufak taneli yağmur.
 • kitl : (C.: Aktâl) Düşman, adüvv. * Misil, benzer, eş.
 • kitle : Kütle. Yığın. Küme. * Mâden, taş gibi şeylerden toplu şey.
 • kitlik : Kahtlık. (Bak: Kaht)
 • kitman : Sır saklama. Kimseye sır açmama hâli.
 • kitmir : Ashab-ı Kehf'in köpeğinin adı. * Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz. * Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur.
 • kitr : Her nesnenin ortası. * Deve hörgücü. ◊ Nişan oku. * İblisin ismi. ◊ Erimiş bakır.
 • kitt : (C.: Kutut) Nasib, hisse. * Kitab ve kâğıt. * Erkek kedi.
 • kitta : Dişi kedi.
 • kittavş : Kedi.
 • kivam : Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali. * Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali. * Tav. * Durma. * Çağ. * Bir şeyin nizamı. * Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler.
 • kivare : Petek.
 • kivra' : Horozların birbiriyle döğüşmesi.
 • kiy'a : Düz yer, arz-ı müstevi.
 • kiya' : Erkek dişiye aşmak. * Hurma ve buğday döktükleri düz yer.
 • kiyad (kiyâde) : Çekmek.
 • kiyadet : Kumandanlık, seraskerlik. Kumanda.
 • kiyae : Zayıflık. * Korkaklık.
 • kiyafet : Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri. * Bir kimsenin giydiklerinin bütünü. * Heyet, şekil, suret. * Feraset. * Bir kimsenin ardınca olmak.
 • kiyah : f. Ot.
 • kiyahbeste : f. Ot bitmiş, ot yetişmiş.
 • kiyam : Ayakta durmak. Ayağa kalkmak. * Ayaklanmak. İsyan. * Ölümden sonra tekrar dirilmek. * Bir işe başlamak, devam etmek. * Satılan bir mal hakkında müşteri ile anlaşıp kararlaşma. * Canlanmak. * More…
 • kıyamet : Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman. * Mc: Büyük belâ. * Fazla sıkıntı.
 • kiyamet suresi : Kur'an-ı Kerim'in 75. Suresi olup 'Lâ Uksimu' Suresi de denir. Mekkidir.
 • kiyan : f. Merkez. * Yıldız, seyyâre. ◊ Tabiat.
 • kiyane : Kefâlet, kefil olma.
 • kiyas : Benzetmek, karşılaştırmak, mukâyese. İki şeyi birbiri ile karşılaştırmak. Benzeterek hüküm ve muhâkeme etmek. * Man: Doğru kabul edilen iki hükümden bir üçüncü hükmü çıkarmak. * Fık: İki More…
 • kiyasen : Kıyas yoluyla, benzeterek, kaideye tatbik ederek.
 • kiyaset : Zeki. * Uyanıklık. Zekâ. Ferâset. Zeyreklik.
 • kiyasî : (Kıyâsiyye) Benzetme ile olan. * Genel kaideye uygun ve muvafık olan.
 • kiyasiyyat : (Kıyâsi. C.) Benzetme veya tatbik ile olanlar. * Umumi kurallara uygun olanlar.
 • kiyate : Azık vermek.
 • kiyem : (Kıymet. C.) Kıymetler, değerler.
 • kiyemî : (C.: Kıyemiyyât) Az bulunan pahalı şey.
 • kiyemiyyat : (Kıyemî. C.) Değerli nesneler, az bulunan pahalı şeyler.
 • kiyfal : Baş damarı.
 • kiyfe (kife) : Bez parçası.
 • kiymet : Değer, baha, semen, bedel.
 • kiymet-agâh : f. Kıymetten anlar, değer bilir.
 • kiymet-dâr : f. Değerli, kıymetli, pahalı.
 • kiymet-nâ-şinâs : f. Değer takdir edemiyen, kıymet bilemiyen.
 • kiymet-şinas : f. Kıymet bilir. İnsaniyetli, değer bilir.
 • kiyr : Demirciler körüğü. * Dağ, cebel.
 • kiytas : Balina balığı, kadırga balığı.
 • kiyya : Sakız.
 • kiyye : Okka. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Kıyye-i atika da denir. Şimdiki 1282 gram. (Bak: Okıyye) ◊ Sakız.
 • kîz : Küçük kap.
 • kiza : Yemeği çok yemekten dolayı basan ağırlık. ◊ Yumuşak yerlerde biten bir ot cinsi.
 • kizaf : Sür'atle gitmek, hızla gitmek.
 • kizan : Oğlan, erkek çocuk. * Delikanlı, cesur ve silâhlı köylü genç.
 • kizb : Yalan. Yalan söyleme. (Sıdkın zıddı)
 • kizban : (Kadib. C.) İnce düz fidanlar, çubuklar, dallar.
 • kizbere : Baldırıkara adı verilen ot.
 • kizil : t. Kırmızı, alrenk. * Kıldan yapılan ip. * Aşırı, müfrit.
 • kizil tehlike : Dinsizlik, anarşistlik ve komünistlik tehlikesi.
 • kizilbaş : Râfizîlere verilen bir isim.
 • kizilelma : Tar: Osmanlı Türkleri tarafından Roma'ya verilen addır. (O.T.D.S.)
 • kizilhaç : Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.
 • kizir : Köy muhtarının yamağı hükmünde olan adam. Köy kâhyası.
 • kizm : Katı, şiddetli, şedit.
 • kizr : Pak olmayan nesne. * Temiz olmayan şey.
 • kizyun : Toprak parçası.
 • kizze : Ufak taş. * Taşlı çukur yer. * Kızlık dedikleri hâlet.
 • klasik : Fr. Çok eskiden yazıldığı hâlde değerini kaybetmeyen eser veya san'at eseri. * Âdet hâline gelmiş usul.
 • klasör : Fr. Tasnif işlerinde kullanılan, gözlere ayrılmış dolap veya çekmece. * Geniş mukavva dosya.
 • klinik : yun. Hastaya bakılan yer. * Ders gösterilen hastahane koğuşu.
 • klişe : Fr. Matbaada tipografik baskıda kullanılan kabartma resim veya yazılar çıkarılmış madeni levha.
 • klüp : ing. Eğlenerek boş olarak vakit geçirmek yahut okumak, konuşmak üzere üyelere mahsus toplantı veya eğlence yeri.
 • koalisyon : ing. Bir maksad için birleşen kuvvetler yahut partiler topluluğu.
 • koç yiğit : Güçlü kuvvetli, bahadır, gözünü budaktan sakınmaz, cengâver.
 • koçkar : Dövüş için terbiye olunmuş iri koç.
 • kodaman : İleri gelen. Servet veya mevki sahibi kimseler hakkında alay yollu söylenir.
 • kodes : Tavuk yeri, kümes. * Hapishane.
 • kof : İçi boş. Kovuk. * Aklı ve ilmi olmayan. Câhil.
 • köftehor : (Bak: Kuftehar)
 • köhne : f. Eski, eskimiş. * Zamanı geçmiş. Demode olmuş.
 • köhnebahar : Sonbahar.
 • kokona : Yaşlı rum kadını.
 • kolağasi : t. Eskiden mevcud olan yüzbaşı ile binbaşı arasındaki rütbe.
 • köle : t. Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek.
 • kolon : Fr. Sütun. * Matbaacılıkta, dizilen yazı sütunu.
 • koloni : Fr. Bir ülkenin, sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği ülkeye sıkı bağlarla bağlı arazi. * Başka bir memlekete yerleşmeğe giden göçmen topluluğu veya bir topluluğun yerleştiği yer. * More…
 • kolordu : t. Ekseriyetle üç tümen ve diğer tamamlayıcı birliklerden kurulan askeri birlik.
 • komando : (Portekizce) Ask: Müstakil olarak çalışan ve baskın, sabotaj v.b. gibi özel vazifeler yapan, az sayıda askerlerden kurulu birlik, çete.
 • kombinezon : Fr. Tertib, düzenlemek. * Çare. * Kadın iç gömleği.
 • komedi : yun. Cemiyetin gülünç ve kusurlu hâllerini ortaya koyan tiyatro eseri. * Uydurma, yapmacık hareket veya söz. * Gülünecek hareketler.
 • komediyen : İki yüzlü, riyakârlık gösteren. * Komedi oynayan tiyatro oyuncusu. Maskara.
 • komiser : Fr. Emniyet teşkilâtının meslek dereceleri içinde yer alan ve en az lise tahsilini yapmış, polis enstitüsünün orta ve yüksek kısmını tamamlamış üniformalı veya sivil memur.
 • komisyon : Fr. Meclis şubesi. Hususi surette teşkil olunan meclis. * Ticarette vasıtalık etme, dellâllık ücreti.
 • komita : (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya.
 • komitaci : Siyasi bir gayeye ulaşmak için, silâhlı mücadele yapan gizli bir topluluk veya teşkilâtın mensubu olan kimse.
 • komite : Fr. Bir komisyon arasından seçilmiş âzası bulunan, bir iş için toplanan hey'et. Meclis şubesi. Hey'et.
 • kompartiman : Fr. Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri.
 • kompetan : Fr. Bir işi iyi bilen. Bir şey hakkında yerinde kararlar alabilen kimse.
 • kompleks : Fr. Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. * Basit olmayan. Mürekkep. * İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı More…
 • komplo : Fr. Bir kişiye karşı toplu olarak alınan karar. Tuzak. Suikast.
 • komprime : Fr. Toz halinde iken sıkıştırılıp ufak hap haline getirilmiş ilaç.
 • konak : Menzil, yolculukta gece vakti inilen yer. * Yolculukta bir yerde durma, dinlenme. İki menzil arasındaki yol. * Büyük ev, zengin ve mükellef ikâmetgâh. * Resmi dâire.
 • kondüktör : Fr. Kılavuz, memur, müdür. * Trenlerde vagon ve bilet işlerine bakan vazifeli kimse.
 • konferans : Fr. Dinleyicilere herhangi bir mevzu hakkında bilgi vermek gayesiyle yapılan konuşma.
 • kongre : Fr. Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.
 • konsey : Fr. İdare vazifesi yüklenmiş kişilerin topluluğu. * Müzakere hâlinde bulunan kimselerin meydana getirdiği kurul. * Bu tarz bir toplantının yapıldığı yer.
 • konsolit : (Konsolide) Fr. Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili.
 • konsolos : İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.
 • kontenjan : Fr. Alâkalıların her birine düşen miktar veya yer. Pay miktarı.
 • konvoy : ing. Aynı yere giden nakil vasıtaları topluluğu. * Aynı yere nakledilen insan grubu. * Harb gemilerinin himayesinde sefer yapan yük gemileri katarı.
 • kopil : Küçük Rum çocuğu. * Çapkın, külhani.
 • kor : t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası. * Askeriyede kolordu.
 • korsan : itl. Deniz haydutu. Deniz eşkiyası. * Başkaların haklarını zor kullanarak yiyen kimse. * Bir hakkı izinsiz olarak kullanan.
 • korsan gemisi : Deniz hırsızlığı ve korsanlık yapan gemiler. Düşman gemilerini basarak mallarını alan bir devletin donanma gemilerine de aynı ad verilirdi.
 • körük : Ateşi havalandırmak için yapılmış bir âlet. * Hava ile çalışan bazı çalgıların hava vermeğe mahsus kısmı.
 • köşe : (Bak: Kuşe)
 • köşeli parantez : t. Cümleden tamamıyla ayrı 'haşiye' gibi bir sözü içine alır.
 • kostantiniyye : İslâm dünyasında İstanbul için kullanılmış isimlerden biri.
 • kotra : ing. Tek direkli, yelkenli, narin küçük gemi.
 • koy : Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak.
 • kozmoğrafya : yun. Yıldızların yerlerinden ve hareketlerinden bahseden ilim. Felekiyyat. İlm-i hey'et.
 • kozmopolit : Fr. Her yabancı şeye karşı alâka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse. * Çeşitli milletlerden insanları içine alan.
 • kozmoz : (Kozmos) yun. Kâinat. Bütün gökler.
 • kramp : Fr. Adalenin kasılması.
 • krater : (Bak: Atmiye)
 • kritik : yun. Tenkid. Sıkışık durum, sıkıntılı. * Tıb: Hastalığın en kötü zamanı.KRUVAZÖR : Fr. Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla More…
 • ku'bere : Bileği meydana getiren iki kemiğin küçüğü.
 • ku'ku' : Alaca renkli, uzun gagalı bir büyük kuş.
 • kual : Üzüm çiçeği.
 • kuas : Koyunun burnunda olan bir hastalık. ◊ Bir hastalık (ki göğüsü tutar.) ◊ Boynun içine geçik olması.
 • küayt : (C: Ki'tân) Bülbül.
 • kub : f. 'Vuran, vurucu, döven' mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: (Leked-kub: Tekme vuran)
 • kuba' : Hınzır avazı. * Büyük ölçek.
 • kubaa : Serçe gibi küçük bir alaca kuşun adı. * Avcıların giydiği hırka.
 • kübab : Bir yere toplanmış kum.
 • kübad : Tıb: Karaciğer iltihabı.
 • kubakib : Acele eden kimse, aceleci.* Bir yıldan sonra olan yıl.
 • kubale : Mukabele. * Kapı önü.
 • kuban : (Kub. C.) f. Vurucular, dövücüler. * Vurarak, döverek mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır.
 • kübas : Başı büyük olan erkek.
 • kubb : Kürk.
 • kubbe : Yarım küre şeklinde yapılan bina damı.
 • kübbe : (C: Kübb) At sürüsü. * İplik yumağı.
 • kubbe alti : Tar: Topkapı Sarayı'nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer.
 • kubbe-nişin : f. İstanbulda Topkapı Sarayı'nda Kubbealtı denen yerde toplanan kabine üyeleri denebilecek toplantıya katılan vezirlerin herbiri.
 • kübbene : Bahil kişi.
 • kubbere : (C: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş. * Bacaksız, kısa boylu kimse.
 • kubbitî : Beyaz helva satan kimse.
 • kubeb : (Kubbe. C.) Kubbeler, kemerler. Tepesi yuvarlak, yarım küre şeklinde yapılan binâ damları.
 • kübera : (Kebir. C.) Büyükler. Ulular.
 • kubh : Günah ve çirkin hareket. Kabahat. Suç. * Fık: Aklen ve şer'an müstehcen olup dünyada zemme, âhirette azaba ve itaba mahal olan şey.
 • kubhiyyat : (Kubh. C.) Çirkin hareketler ve işler. Günah ve çirkin şeyler.
 • kubkuba : Acele etmek.
 • kübkübe : İnsan topluluğu. * At sürüsü.
 • kuble : Öpme.
 • kübr : Yakınlık.
 • kübra : (Ekber'in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük. * Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle (Bak: Hadd-i ekber).
 • kubtiyye (kibtiyye) : (C: Kubâti) Mısırda yapılır parlak ince keten bezi.
 • kubu' : Kirpinin büzülüp başını derisine çekmesi. * Bir kimsenin başını yakasına çekmesi.
 • kubub : Kuruluk.
 • kübud : (Kebed. C.) Karaciğerler.
 • kubul : Erlerin ve kadınların önü. * Evvel, önce, ilk.
 • kubun : Gitmek.
 • kubur : (Kabr. C.) Kabirler, mezarlar, türbeler.
 • kubus : Sür'atle yürüdüğünden yere tırnağının ucundan başka yeri değmeyen at.
 • kubza (kabza) : (C: Kubzât) Bir tutam nesne.
 • küca : f. Nereye? Nasıl?
 • kuçe : f. Dar sokak, küçük sokak. * Pazar, çarşı.
 • küda : Mekke-i Mükerreme'de Bâb-ı Umre'nin yolu.
 • küdade : Çömlek dibinde kalan yemek.
 • kudahis : Bahâdır, kahraman, şucâ.
 • kudam : f. Hangisi? Hangileri? (mânasına sorudur)
 • küdame : Her nesnenin bakiyyesi.
 • kudar : Büyük yılan. * Aşçı, tabbah. Deve boğazlayıcı, deve kasabı.
 • kudas : Gümüş boncuk.
 • küdas : Hayvan aksırığı.
 • kudat : (Kadı. C.) Kadılar. Şeriat kanunlarıyla hâkimlik edenler.
 • kuddam : Ön taraf. İleri taraf.
 • kuddamî : Ön.
 • kuddise : Mübarek, kudsi ve mukaddes olsun. anlamına gelen bir kelimedir.
 • kuddus : Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır. * Mübarekliğin hadsiz derecesini ifâde eder. 'En More…
 • kuddusî : Cenab-ı Hakk'ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk'a ait. * Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik.
 • kudegî : f. Çocukluk.
 • kudek : (C.: Kudegân) f. Çocuk, sabi.
 • kudek-meniş : f. Çocuk tabiatlı. Çocuk mizaclı.
 • kudema : (Kadim. C.) Kadimler. Eski büyükler. Eski adamlar. İleri gelen büyükler. Eski zamanda gelmiş olanlar.
 • kudeyh : Küçük kadeh, kadehcik.
 • kudmus : Kadim nesne, eski.
 • kudret : Güç. Takat. * Her yeri kaplayan kudretullah. * Varlık. Ehliyet. Becerebilme. * Zenginlik. * Kabiliyet.
 • kudretyâb : f. Gücü yetebilen, yapabilen, kuvvet ve kudreti olan.
 • kuds : Mübareklik. Kudsilik. Nezafet. Pâk olmak. Noksanlardan uzak olmak.
 • küds : Dövülmemiş harman.
 • kudsî : (Kuds. dan) Mukaddes, kutsal, muazzez.
 • kudsiyan : Kudsiler. * Melekler. Melâike taifesi.
 • kudsiyet : Kudsilik, mukaddeslik, azizlik. * Temizlik, paklık.
 • kudsüman : Erkek örümcek.
 • küdû : Yerin otu geç bitmek.
 • küdu' : Soğuğun bitkilere zarar vermesi.KÜDUR : (Keder. C.) Kederler, hüzünler, üzüntüler, sıkıntılar, ıztırablar.
 • kudum : Uzak ve uzun bir yoldan gelmek. * Ayak basmak. * İleri geçmek. İlerilik.
 • kudumiyye : Uzak yoldan gelen bir büyük zâta, oranın halkı tarafından takdim edilen hediye. * Edb: Böyle bir vaziyetten dolayı yazılan kaside.
 • kudur : (Kıdr. C.) Çömlekler, tencereler. Yemek pişirilen kaplar.
 • küduret : (Keder. den) Bulanıklık. * Koyuluk, kesiflik. * Kaygı. Tasa. Kederlilik.
 • kudurî : (Hi: 362 - 428) Bağdadlıdır. Ahmed İbn-i Muhammed Bağdâdi diye de anılır. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Bu zatın, fıkha dâir meşhur kitabının ismi de Kudurî'dir.
 • küdürr : Azâsı çok şişmiş olan yiğit.
 • kudve : Halkın uyup tâbi oldukları kimse.
 • küdye : Kazılması güç olan sert yer.
 • kuf : f. Baykuş denen bir kuş cinsi.
 • küf : Yetiştiği satıhta kimyevî değişikliklere sebep olan küçük boylu mantarlara verilen umumi ad. * Maddelerin oksitlenme neticesinde dış tarafını kaplayan tabaka. Pas.
 • küfae : Davarın bir yıllık dölü, sütü, yoğurdu, yünü ve yapağısı.
 • kufahir (kufâhirî) : Büyük ve iri cüsseli kimse.
 • kufaî : Burnu sıcaktan kavlar kızıl kimse.
 • küfale : Zammetmek, artırmak. * Boynuna almak.
 • kufan : Zahmet, meşakkat. * Kufe dedikleri beldenin adı.
 • kufar : (Kafr. C.) Issız ve susuz yerler. Çöller, sahralar.
 • küfat : (Küfv. C.) Eşitler. * Denkler, müsaviler.
 • kûfe : Kızıl kum. * Kızıl kumlu bir yerin adı ki o sebebten 'Kûfe' diye isim verilmiştir. ◊ f. Küfe. Dayanıklı ve kaba büyükçe sepet.
 • küfe : f. Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet.
 • kuff : Yüksek yer.
 • küffar : (Kâfir. C.) Gâvurlar. Hak din olan İslâmiyeti inkâr edenler. Kâfirler.
 • kuffaz : Kadınların ellerine ve ayaklarına taktıkları bir süs eşyası. * Eldiven.
 • kuffe : (C: Kıfâf) Pamuk sepeti. * İçine kumaş konan nesne. * Yüksek yer. * Kurumuş. * Çürük ağaç.
 • küffe : (C: Küfât) Kaftan nigendesi, kaftan zencifi.
 • kufî : Kûfe şehrine mensub. Bu şehirle alâkalı.
 • küfiyyun : Eski arabça âlimlerinin ayrıldığı iki büyük şubeden biri olup diğerine Basriyyun denirdi.
 • kufl : (C.: Akfâl) Kilit, sürgü.
 • küfne : Ağaç, şecer.
 • küfr : Örtmek mânâsınadır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene 'kâfir' denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür. * Allaha inanmamak. Hakkı görmemek. More…
 • küfr ü dalal : Kafirlik ve sapıklık. Dinsizlik.
 • küfran : Nankörlük etmek. Allah'ın ihsan ve inayetine mukabil teşekkür etmeyip fiilen veya kavlen inkâr etmek.
 • küfriyyat : Küfre sebep olan işler ve sözler.
 • kûfte : f. Kıyılıp ezilmiş veya dövülmüş et, köfte.
 • kuftehar : f. Köfte yiyen. * Geveze, çenesi düşük. * Şarlatan. Kendini beğenmiş. * Çapkın.
 • kufuf : Kişinin korkudan tüyü ürperip kalkmak.
 • küfuf : (Keff. C.) Avuçlar, el ayaları.
 • kuful : (Kufl. C.) Kilitler. * Seferden veya yolculuktan dönme.
 • küfürbaz : f. Küfür sözü söyleyen. Ahlâksız. Küfrü âdet edinmiş olan.
 • küfüv (küfv) : şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemtâ. (Bak: Kefâet)
 • küfye : Ancak geçinebilecek kadar olan yiyecek.
 • kûh : f. Dağ.
 • küh : (Bak: Kûh)
 • küh-sar : f. Dağ tepesi. Dağlık.
 • kuhab : At ve deve öksürüğü.
 • kuhamun : f. Tepesi düz olan dağ.
 • kuhan : f. Kambur. * Eyer, at eyeri. * Sığır veya deve hörgücü.
 • kuhariye : Yaşlı kadın. * Yaşlı hayvan.
 • kuhaz : Koyunlara ârız olan bir hastalık.
 • kühbe : Kırmızılığa yakın olan beyaz renk.
 • kuhbeden : f. Dağ gibi iri vücutlu kimse. İri yarı kişi.
 • kuhciğer : f. Dağ yürekli, kahraman, bahâdır, yiğit.
 • kuhe : f. Dağ. * Hücum, saldırma. * Dağ tepesi gibi kubbeli ve sivri olan şey. * Deve hörgücü. * At eyeri.
 • kühen : f. Eski, zamanı geçmiş. Demode olmuş. Yıpranmış.
 • kühenpir : f. Yaşı ilerlemiş. Çok yaşlı, ihtiyar.
 • kühensâl : f. Yaşlanmış, ihtiyarlamış, kocamış. Eskimiş.
 • küheylan : Cins arab atı. (Gözü sürmelidir.)
 • kuhh : Halis, saf, katıksız.
 • kühhan : (Kâhin. C.) Kâhinler, falcılar.
 • kuhî : f. Dağa mensub. * Dağla alâkalı. * Dağlı.
 • kuhistan : f. Dağlık bölge, dağlık yer.
 • kühistan : f. Dağlık yer, dağı çok olan mevki.
 • kuhken : f. Dağ kazan, dağ deviren.
 • kuhkub : f. Dağ vurucu. Dağı yerinden oynatan. * Kuvvetli at veya katır. * Kale veya sur döven top.
 • kühküm : Oturak yeri kemiği.
 • kuhl : Göz ilâcı. * Göze çekilen sürme.
 • kühl : Sürme. Göz için sürme boyası.
 • kühle : Sığırdili denilen ot.
 • kuhlî : Sürme gibi siyah olan.
 • kuhme : Düşünmeden bir işe girişme. * Şiddet. * Kıtlık senesi. * Zor iş.
 • kuhnümun : f. Heybetli, azametli. Dağ gibi görünen.
 • kuhpare : f. Kuvvetli at. * Dağ parçası.
 • kuhpaye : f. Dağlık arazi.
 • kuhpüşt : f. Kanbur.
 • kuhsar : f. Dağ tepesi. * Dağlık yer.
 • kühuf : (Kehf. C.) Mağaralar.
 • kühul : (Kehl. C.) Orta yaşlı kişiler. Olgun kimseler.
 • kühulet : Orta yaşlılık. (35-40 yaş arası) Olgunluk çağı. Bazılarına göre: Yirmibir ile altmış yaşa kadar olan insanın hayat devresi. Veya otuz ile elli arası.
 • kühure : Yüzünü pörtürmek.
 • kuhut : Kıtlıktan sıkıntı ve eziyet çekme.
 • kuknas : Hindistan'da olan bir cins beyaz kuş.
 • kul : De, söyle, bildir (meâlinde emirdir)('Kul' kelimesi Kur'anın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. 'Kul' emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede More…
 • kül'a : Devenin arkasında olur bir hastalık. * Koyun sürüsü.
 • kul'a(t) : (C: Kulu') Ödünç mal. Yurt edinmeye müsait olmayan yer.
 • küla : Kuş kanadının sonunda olan dört telek.
 • kula' : Ağız ağrısı.
 • kulaa : Suyu emip yarılmış ve yerden koparılmış balçık. * Büyük taş.
 • kulab : f. Büyük dalga. * Göl, büyük havuz. ◊ Bir çeşit deve hastalığı.
 • külae : Tehir etmek, sonraya bırakmak.
 • kulafe : Kılıf, kın, kabuk. Zarf.
 • külah : Takke. Kalpak. Baş örtüsü. * Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.
 • kulakil : İhlâs ve Muavvezeteyn sureleri.
 • kulal : Az, kalil.
 • külale : f. Çiçek demeti. * Kıvrım kıvrım olan saç. Kıvırcık saç. Bukle.
 • külam : Kaba, muhkem ve sağlam yer.
 • kulame : Tırnak kesintisi. Kesinti.
 • kulameteyn : İki tırnak kesintisi. Parantez. ( )
 • kulb : Bilezik. * Bir yılan cinsi.
 • külbe : f. Kulübe.
 • külbe(t) : Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet. * İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.
 • külçe : Eritilip tasfiye olunmamış veya topraktan çıkartıldığı gibi bulunan maden. * Büyük parça şeklinde dökülmüş maden.
 • kule : (C: Kulul-Kılâl) Çocukların oynadıkları bir oyun.
 • külef : (Külfet. C.) Külfetler, zahmetler, sıkıntılar, zorluklar. * Merâsimler.
 • kulel : (Kulle. C.) Kuleler. * Dağ tepeleri.
 • küleng : f. Turna kuşu.
 • kulfe : Zeker ucundaki sünnet edilecek deri.
 • külfet : Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak. * Merâsim.
 • külhan : f. Hamam ocağı. Hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer.
 • külhani : f. Serseri, çapkın, âvâre.
 • küliçe : f. Külçe.
 • kulis faaliyeti : Toplantı yapılan yerlerde, toplantı haricinde çeşitli grupların yaptığı gizli çalışma.
 • kulkalan : Bir nevi ot.
 • kulkul : Şen, çevik, atik. * Bir şeyin deprenmesiyle çıkan ses. * Büyük, derin deniz. * Hızlı giden at.
 • külkül (külkâl) : Kısa boylu bodur adam.
 • kulkulani : Üveyik kuşuna benzer bir kuş.
 • küll : Hep, tüm, bütün. Çok. Cüz'lerden meydana gelen.Bütün cüzlerin şumul ve istiğrak üzere ifadeleri.
 • kullab : (C.: Kalalib) Çengel, kanca. Ucu eğri nesne.
 • küllab : (C.: Kelâlib) Çengel, kanca. Ucu eğri demir.
 • kullam : Çöğene benzer bir otun adı.
 • kulle : (C.: Kulel) Doruk, dağ tepesi, zirve. * Kule. * Bazı harp gemilerinin güvertelerinde bulunan ve makine ile hareket eden ağır top.
 • külle : f. Topuk. * Kâhkül.
 • külle yevm : Her gün.
 • küllî : 'Külle mensub. Cüz'iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi, bütün. * Çok, ziyade, fazla. * Man: İnsan dediğimiz zaman küll'ü ve küllîyi ifade etmiş oluyoruz. İnsanın More…
 • külliyat : (Külliyet. C.) Bütün. Hepsi. Hepsi birden. * Bir müellifin bütün eserleri.
 • külliye : (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik. * Bolluk, çokluk, ziyadelik. * Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.
 • külliyen : Kâmilen, tamamen. Cüz'î olmamak üzere. Büsbütün. Tamamıyla, toptan, kâffesi.
 • küllü amm : Her sene, bütün sene.
 • küllü dain : Bütün hastalıklar. Bütün dertler.
 • kulmuh : Bir ot.
 • küls : Kireç.
 • külse : (C.: Ekles) Kireç renginde olmak.
 • külsum : Yuvarlak yüzlü. * Yanağı ve yüzü etli olan.KÜLTÜR : Fr. Her türlü fikir, san'at ve âdet varlıklarının hepsi. * Bir kimsenin umumi bilgi seviyesi. * Terbiye. * Ziraat. * Tıb: Tecrübe More…
 • kulub : (Kalb. C.) Kalbler, gönüller.
 • kuluce : Ekin ekmek için yeri ıslah etmek.
 • küluh : Katı yüzlülük.
 • kulunç : Tıb: Şiddetli bağırsak ağrısı. Omuzlarda ve vücutta bir ağrı.
 • külüng : f. Taşçı kazması.
 • külve : (C: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri. * Tirşe dedikleri kayış.
 • kulzüm : Deniz, bahr. * Kızıldeniz.
 • kum (kumi) : (Kavm. den) Kalk (mânasına emir).
 • küm' : Ev, beyt.
 • kümahe : f. Nazarlık.
 • kumame : (C: Kumâm) Cemaat, topluluk. * Süprüntü.
 • küman : f. (Bak: Gümân)
 • kumanya : ing. Bir gemi içinde bulunan kimselerin beslenmeleri için gemiye doldurulan erzak. Gemi zahiresi. * Eskiden piyade kayığının arka kısmındaki dolapçık. * Gemi kileri. Geminin erzak koymağa More…
 • kumar : Para vs. karşılığında oynanılan oyun.
 • kumar-hane : f. Devamlı olarak kumar oynanan yer.
 • kumarbaz : Kumar oynayan. Kumarcı.
 • kümaşe : Sürat, hız.
 • kümat : (Kemi. C.) Yiğitler, kahramanlar, savaşçılar.
 • kümdet : Renk değiştirme.
 • kume : Bir yere toplanmış olan şeyler. * Yüksek, yüce yer.
 • kümeyt : Koyu doru at. * Kırmızı şarap.
 • kumistan : f. Kumluk çöl veya arâzi.
 • kumkuma : (C: Kamâkım) İçine mürekkep, zemzem gibi şeyler konulan yuvarlak testi. * Bakır şişe, bakır ibrik.
 • kümm : (C: Ekmâm-Ekmime) Gömlek yeni.
 • kumme : Arslanın, ağzı ile aldığı şey.
 • kümme : Kavuk.
 • kummehan : Za'ferân. * Şarap köpüğü.
 • kümmel : (Kâmil. C.) Kâmiller. Olgunlar. İlmen, dinen ve mânen kâmil olan büyük zatlar. Büyük mâneviyat ve fazilet sahibi insanlar.
 • kummele : (C: Kummel) Kene cinsinden bir böcek.
 • kümmelîn : (Kâmil ve kümmel. C.) Kâmiller.
 • kümmî : Konik. Koni biçiminde olan.
 • kumpanya : Fr. şirket. * Mc: Cemaat, zümre.
 • kumrî : (C: Kamâri) Kumru. Dişisine 'kumriye', erkeğine 'sakhar' derler.
 • kümserat : (C.: Kümsereyât) Armut.
 • kümte : Kızıllık, kırmızılık, humret.
 • kümter : (C: Kemâtir) Kısa boylu kaba adam. * Yabani eşek. Vahşi hımar.
 • kumudd : Sağlamak, sert, katı. * Uzun, tavil.
 • kümun : Pusulanıp gizlenmek. * Tıb: Gözde 'gümne' denilen bir dumanlı hastalık görünmesi.
 • kumus : Suya batıp kaybolmak.
 • kumze : Toplanmış hurma.
 • kümze : Bir yere toplanmış hurma.
 • kûn : Kuyruk sokumu bölgesi. Arka, mak'ad, kıç.
 • kün : 'Ol mânasında emirdir. Allah (C.C.) bir şeye Kün dese; o şey olur.'
 • kün feyekûn : (Bak: Emr-i kün)
 • küna : f. Arâzi. Tarla. Etrafı çevrilerek ekilen yer.
 • kunabe : Toplu yapraklar (Buğdayın başı onun içinde olur.)
 • kunah : Çomak.
 • kunais : (C: Kanâıs) Büyük cüsseli, iri vücutlu kişi.
 • künam : f. Kuş yuvası. * Hayvan ini. * İnsanın rahat edip dinleneceği yer.
 • kunan : Koltuk kokusu. * Gömlek yeni.
 • künan : f. 'Ederek, yaparak, eden, yapan' manâlarına gelerek kelimelere eklenir. Meselâ: (Hande-künân: Gülerek)
 • künasat : (Künâse. C.) Künâseler, süprüntüler.
 • künase : Süprüntü, zibil, çöp.
 • künat : (Kâni. C.) Kinâyeciler. Kinâye söyliyenler.
 • künbed : f. Kubbe.
 • kunbua : (C: Kanâbi) Kestikten sonra yine içinde kalan nesne (Ot kökü gibi)
 • künbül : Sağlam, dayanıklı, sert, katı.
 • kunbul(e) : (C.: Kanâbil) Kalın vücudlu kimse. Sinirli ve hiddetli olan. * 30 ilâ 40 yaş arasındaki kimse. * At. * Bomba.
 • kunbura : (C: Kanâbir) Çökük kuşu.
 • kunbuza : (C: Kunbuzât) Kısa boylu kadın. (Müz: Kunbuz)
 • künc : (Günc) f. Köşe. Bucak. Bodrum.
 • küncüd : f. Susam.
 • künd : Biçimsiz, yakışıksız, kısa. * Kesmez, kör. * Yiğit, cesaretli, cesur. * Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa.
 • kundak : Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı. * Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.
 • kundak sokmak : Mc: Ara bozacak bir söz söylemek veya böyle bir harekette bulunmak. * Yangın çıkarmak.
 • künde : f. Suçlu bir kimsenin ayaklarına geçirilen tomruk. * Kalın ve yüksek ağaç.
 • kündekâr : f. Sedefçi. Kıymetli ağaçları işleyen. Marangoz.
 • kündgûş : f. Sağır, işitmez.
 • kündür : (C: Kenadir) 'Günlük' denilen nesne. * Şişman ve kısa boylu kimse. * Vahşi hımar, yabani eşek. * Büyük çuval.
 • kündüs : Saksağan kuşu.
 • kunefhar : Büyük cüsseli, iri vücutlu.
 • künende : f. 'Edici, yapıcı' mânâlarına gelerek kelimelere eklenir.
 • kunfuz(e) : (C: Kanâfiz) Kirpi. * Fare. * Devenin, kulakları ardında terleyen ve teri akan yerleri. * Otları dolaşık yer.
 • küngân : f. Toprak ve çimento gibi şeylerle yapılan su borusu, su yolu.
 • küngüre : f. Kubbenin en yüksek yeri, tepesi.
 • künh : Bir şeyin aslı, cevheri, mikdarı. Dip. Kök. Özü, nihâyeti, vechi. * Vakit, zaman.
 • küniş(t) : f. Mecusi tapınağı. * Yahudi havrası.
 • kunn : Gömlek yeni.
 • künnaşe : (C.: Künnâşât) Kök.
 • künne : Ev kapısı üstüne yapılan sundurma.
 • kunne(t) : (C.: Kanan-Kunen-Kınan) Dağ başı.
 • kunneb : Kendir. Kenevir.
 • kunnebit : (C.: Kannâbit) Lahana cinsinden bir bitki.
 • künnes : (Kânis. C.) Yuvasında ve yatağında olan geyikler. * Gündüzün gizlenen, gece görünen seyyar yıldızlar. (Bak: Hunnes künnes)
 • kunta : Karalık.
 • küntan : Kısa boylu.
 • kunu' : Kanaat etme, kâfi bulma. * Suâl ve tezellül.
 • künu' : Yakın olmak.
 • künübdür : Kaba nesne.
 • künud : Nankörlük. Nimeti inkâr etmeklik.
 • künun : Birşeyi gizleme, saklı tutma. ◊ f. şimdi. El'an.
 • kunut : Ümidsizlik. Ye'se kapılma.
 • künuz : (Kenz. C.) Hazineler. Defineler.
 • künuzât : Kenzler. Hazineler.
 • kunv : (C: Kınân-Kınyân-Aknâ) Üzerinde hurması olan hurma salkımının çöpü.
 • kunyan (kinyân) : Kişinin nefsi için saklayıp elden çıkarmadığı mal.
 • künye : Bir kimsenin nereden ve kimden olduğunu bildiren ve hüviyeti yazılı olan kâğıt.
 • kunye (kinye) : Kişinin nefsi için saklayıp elden çıkarmadığı mal.
 • kunzua : (C: Kanâzı') Çakıl taşı. * Tıraş edilmiş başın üstünde bırakılan bir tutam saç.
 • kûpal : f. Gürz. Demir topuz.
 • küpeşte : Geminin kenarlarındaki tahta siper. * Parmaklığın üzerindeki düz ve kalın tahta.
 • kûr : (C.: Kûrân) f. Kör, âmâ.
 • kur'a : Talih denemek maksadı ile çekilen kapalı pusla veya fal açma.
 • kur'an : Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son More…
 • kûr-boğaz : f. Obur, körboğaz.
 • kura : (Karye. C.) Karyeler, köyler, kasabalar.
 • kura' : İbâdet eden.
 • küra' : '(C: Ekru-Ekâri) İnsanda boyundan aşağısı; hayvanda topuktan aşağısı. * Koyun ve sığır baldırı.'
 • kuraa : Kalem kesintisi. Kalem yongası.
 • kurab : (Kurbet. C.) Yakınlar, akrabalar.
 • kûrabe : f. Kubbeli mezar, türbe.
 • kürabe : Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak.
 • kurad : (C: Kırdân-Ekride) Kene adı verilen böcek.
 • küraiyy : Paça satan.
 • kurakir : Güzel sesli kimse.
 • kûrân : (Kur. C.) f. Körler. âmâlar.
 • küran : f. Al renkli at.
 • kûrâne : f. Körcesine.
 • kurare : Çömlek içindeki yemek piştikten sonra yanmasın diye içine konulan su.
 • kurat : Fitil ucundan yanmış yer.
 • kürat : (Küre. C.) Küreler. Yuvarlak olan nesneler.
 • küraz : Ağzı dar bardak.
 • kuraz (kariza) : Isırgan otu.
 • kuraze : Altun ve gümüş kırıntısı. * Kumaş parçaları.
 • kurb : Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık kazanmak. (Zamanda, mekânda, nisbette, hatvede ve kuvvette kullanılır.) * Tıb: Böğür. Karnın yumuşaklığına kadar olan yer.
 • kürbak : Dükkân.
 • kurban : Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey. * Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan. * Bir More…
 • kürbe : f. Dükkân.
 • kurbet : Yakınlık. * Fık: Allah'a manevî yakınlığa sebeb olan amel-i sâlih.
 • kürbet : (Kerb. den) Sıkıntı. Tasa. Keder. * Belâ. Musibet.
 • kurbiyyet : Yakınlık kazanmak. Yakınlık. Bir şeye kendi gayretiyle yakınlaşmak.
 • kurbuk : Mevzi ismi. * Yardım. * Dükkân.
 • kürdabe : Büyük su içinde olan çürüntü.
 • kurdah : Maymun.
 • kürde : (C: Kürüd) Sürülmüş tarla.
 • kürdevs : (C: Kerâdis) Kemik başı. * At sürüsü.
 • kûrdil : f. Câhil. Gönlü kör.
 • kürdistan : Kürdlerin oturdukları bölge. * İran'ın Ardelân eyaletinin eski adı.
 • kurduh : Maymun. * Küçük karınca.
 • kûre : f. Demirci ocağı. Kuyumcu ocağı. * Küre.
 • küre : (Kürre yanlıştır) Yuvarlak cisim. * Şeklin sathındaki bütün noktalar merkeze aynı uzaklıktadır. Dünya da yuvarlak olduğundan 'Küre-i arz' denilmiştir. 'Küre-i zemin' de More…
 • kürek cezasi : Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu More…
 • kürema : (Kerim. C.) Kerimler.
 • kurena : Bir padişâhın yakınında bulunan ve onun sohbetine iştirak edenler. Yakınlar. Arkadaşlar.
 • kürend : (Küreng) f. Al at.
 • kureng : f. Al at.
 • kurevî : (Kurâ. dan) Köylü. Köye âit, köye dâir.
 • kürevî : Yuvarlak. Küre şeklinde.
 • küreviyat : (Küreviyet. C.) Küre gibi oluşlar. Küreler. Yuvarlaklıklar.
 • küreviyet : Yuvarlaklık. Küre gibi oluş.
 • küreyc : Dükkân.
 • kureyş : Kökü Hz. İbrahim'e (A.S.) dayanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de (A.S.M.) mensub olduğu Arab kabilesi.
 • kureyş suresi : Kur'an-ı Kerim'in 106. Suresidir. Liilâfi Suresi de denir. Mekkîdir.
 • kureyşî : Kureyş kabilesinden olan. Kureyş'e mensub.
 • küreyvat : Kandaki küçük yuvarlak cisimler. Küçük küreler.
 • küreyve : (C.: Küreyvât) Küçük yuvarlak.
 • kureyza : Medine-i Münevvere yakınında Yahudi taifesinden bir kavim.
 • kürh : Sıkıntı, meşakkat, zahmet.
 • kurha : (C: Kuruh) Silâh yarası. * Çıban.
 • kurhane : (C: Kurhân) Bir cins mantar.
 • kûrî : f. Körlük, âmâlık.
 • küriz : f. Hizmetkâr, hâdim, hademe.
 • kürizî : f. Beli bükük ve sefil ihtiyar.
 • kürk : Kızıl, kırmızı, ahmer.
 • kürkî : (C: Kürâki) Turna kuşu.
 • kurkube : Et, lahm.
 • kurkul : Çekirge.
 • kurkur : Büyük gemi.
 • kurkus : Geniş, bol, vâsi.
 • kurmay : Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay. * Mc: Becerikli.
 • kurme : İşaret için devenin burnundan bir miktar deri kesip tam ayrılmadan yine burnu üstüne yapıştırmak.
 • kürmih : f. Çivi, mıh.
 • kurmud : Dağ keçisinin erkeği.
 • kurmus : (C: Karâmıs) Avcıların dağda olan kulübesi veya soğuktan sakındıkları küçük çukur yer.
 • kurnas : Dağın burnu.
 • kurne : Sivri veya tümsek şey. * Hamam kurnası. Kurna.
 • kurneve : Boya otu.
 • kürnüb : Kelem dedikleri lahana.
 • kurnuk : Yumuşak bedenli delikanlı.
 • kurr : Karar. * Soğukluk.
 • kürr : (C: Ekrâr) Yediyüz bin kırksekiz dirhem. * Ölçek.
 • kurra : (Kari'. C.) Okuyucular. Kur'ân-ı Kerimi usul ve tecvidine göre okuyanlar. Dindar ve sâlih kimse.
 • kürras : Pırasa.
 • kurrasa : (C: Kırâs) Papatya çiçeği.
 • kürrase : (C: Kerâris) Elyazma kitapların sekiz sahifeden meydana gelen forması.
 • kurre : Parlaklık. Tâzelik. Gözün parlak ve nurlu olması. * Ağlamaktan sonraki serinlik. * Dilşâd olmak. * Bir atımlık şey. * Kurbağa.
 • kürre : Deve ve koyun terslerinin parçası. ◊ f. Hayvan yavrusu. Sıpa. Tay. ◊ (Bak: Küre)
 • kürrec : Top.
 • kürrez : İki yaşına girmiş doğan kuşu. * Kötü ve hâzık kimse.
 • kurs (kursa) : Kelepçe. * Çevrik nesne. * Yuvarlak. Tekerlek şeklinde olan.
 • kürsi : Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer. * Taht, serir. Erike. Koltuk. * Kaide. * Merkez. * Vazife. * Saltanat, kudret ve mülk. * Başkent, hükümet More…
 • kürsi-nişin : f. Tahtta oturan hükümdar, pâdişah. * Vâli. * Câmide vaaz eden.
 • kürsu' : Bilek kemiğinin ucunun serçe parmak tarafında olan yumruca kısmı.
 • kürsüb : Kesbetmek, kazanmak, çalışmak. * Sert ve sağlam ağaç.
 • kürsüf : (C: Kerâsif) Pamuk.
 • kurşum (kirşâm) : Büyük kene.
 • kurt(a) : (C.: Kırta-Kırat) Küpe.
 • kürtaj : Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi.
 • kurtan : At'ın arkasına vurdukları keçe.
 • kurtat : Eyer altına konan bir nesne. * Boyun.
 • kurtubî : Kılıç. Halid bin Velid'in kılıcı.
 • kurtum : (C: Karâtım) Usfur otunun tohumu. ◊ Mestin burnu.
 • kürub : (Kerb. C.) Kederler, tasalar, kaygılar, gamlar.
 • kuruh : (Kurha. C.) Yaralar.
 • kürük : f. Deve yavrusu.
 • kurultay : (Bak: Meclis)
 • kurum : (Karm. C.) Değerli insanlar. Kıymetli ve değeri büyük kişiler.
 • kürum : (Kerm. C.) Üzüm kütükleri. Bağ kütükleri.
 • kurun : (Karn. C.) Asırlar. Devirler. Çağlar.
 • kurune : Nefis.
 • kurur : Gözün parlak olması.
 • kürur : Bir şeyin tekrarlanması. * Geri çekmek. * Menetmek, engel olmak.
 • küruş : (Keriş. C.) İşkembeler.
 • kurut : Küpeler. Kadınların kulaklarına taktıkları mücevherler. ◊ Kuruluk.
 • kuruz : (Karz. C.) Borçlar. Ödünç olarak verilen paralar.
 • küruz : Dühul etmek, girmek, dâhil olmak. * Bir kimseye ilticâ etmek, sığınmak.
 • kürz : (C: Karaze) Çan. * Dağarcık, torba.
 • kurzub : Fakir kimse.
 • kurzül : Kadınların başına örttükleri nesne. * Kayıt. * Kötü kimse. * At ismi. * Bel, sulb.
 • kurzum : Kavafların ve kunduracıların üzerinde gön ve sahtiyan kesip düzelttikleri yuvarlak tahtalar.
 • kûs : f. Kös. Eskiden muharebelerde deve veya araba üstünde taşınarak çalınan büyük davul.
 • küş : f. 'Öldüren, öldürücü' mânalarına gelerek tamlama yapmada kullanılır. Meselâ: Düşman-küş: Düşman öldüren.
 • küs' : Tâbi olmak, ittiba etmek, uymak.
 • kuş'am : (C: Kaşâım) Yaşlı ihtiyar, koca kimse. * Belâ. * Arslan. * Sırtlan. * Örümcek. * Karınca yuvası.
 • kuş'aman : Büyük erkek akbaba.
 • kuş'ar : Hıyar.
 • kus'ul : Yaramaz, leim, lânet edilen kimse. * Kurt eniği.
 • kusa : Zayıflık. * Nâhiye.
 • küşa : f. 'Açan, açıcı' mânâlarına gelerek tamlama yapımında kullanılır. Meselâ: Dil-küşâ : Gönül açan, gönül açıcı, ferahlık veren.
 • kuşa'rire : Titreme. * Tavuk derisi gibi ürperip kabarmış deri.
 • küşad : (Küşât) f. Açış. İlk açılış merasimi. * Açma, fethetme. * Yeni yapılan resmi bir yapının ilk defa olarak açılması.
 • küşade : (Küşude) Açık. Açılmış. Ferahlı.
 • küşadetmek : Açmak. Açış merâsimi.
 • küsaha : Süprüntü.
 • kusakis : Çok acı olan sarmısak.
 • kusale : Buğday ve arpa kesmiği.
 • kuşam (kuşâme) : Sofrada artan yemekler.
 • kusame : Kassamlara verilen taksim ücreti.
 • kusara : İsteğin ve arzunun son derecesi.
 • kusare : Hususi hücre. * Gemilerde güvertelerin en üstündeki yarım güverte.
 • kusas : Saçın önünde ve ardında nihayeti.
 • kusasa : Tırnak kırpıntısı. * Az miktar, az şey.
 • küşayiş : f. Açıklık. Ferahlık.
 • kusb : (C: Aksâb) Göden bağırsak denilen büyük bağırsak.
 • kusbe : (C: Kuseb) Göden bağırsak.
 • küsbe : Bir parça süt ve hurma. * Taamdan veya başka şeyden az iken çoğalıp toplanan nesne. ◊ Yağı veya suyu çıkartılmış her çeşit nebâti artıklar. Yağ posası.
 • küsbüre : Kanbel otu.
 • kuse : f. Köse.
 • kuşe : Köşe.
 • kusec : f. Köse.
 • küşende : f. Öldüren, katil, öldürücü.
 • kuseybe : Bronşcuk.
 • kuseyra : İyeği kemiklerinin altındaki kemik.
 • küseyra : Bir dikenli ağacın zamkı.
 • küseyre : Hurma koruğu.
 • kusfend : f. Koyun.
 • küsfüre : Kanbel otunun tohumu.
 • kuşiş : f. Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma.
 • küşiş : f. Öldürme, öldürüş. Katletme.
 • küsiste : (Güsiste) f. Gevşek, uyuşuk, tembel. * Kopuk, kopmuş.
 • kuskus (kuskusa) : (C: Kusâs) Kaba, kısa boylu erkek.
 • küşle : Hind vilâyetinde yetişen zehirli bir ot kökü.
 • kuslub : Kuvvetli, dayanıklı, sağlam.
 • küsr : Çok mal.
 • kusre : Yakın, karib.
 • kussa : Alın saçı.
 • küssab : Küçük ok.
 • kussabe : (C: Kısâb) Kamış boğumu. * Düdük.
 • küssar(e) : Kırılan şeyin parçaları.
 • kussas : Bir demir madeninin adı.
 • küsse : Kaba sakal.
 • kust : Topalak dedikleri ot.
 • küştar : f. Kesilmiş veya kurban edilmiş koyun. * Et.
 • kustar (kistâr) : Kesedar. Sarraf. * Tüccar, tâcir. * Mizan, ölçü. * Bir şehre veya bir beldeye vâli olan kimse.
 • kustas : Büyük terazi.
 • küşte : (C.: Küştegân) f. Öldürülmüş, maktul.
 • küştegân : (Küşte. C.) Öldürülmüşler, öldürülmüş olanlar.
 • küşten : f. Öldürmek.
 • küsterde : f. Döşenmiş, yayılmış.
 • küştere : f. Uzun dülger rendesi.
 • küştî : f. Pehlivanlık, güreşme.
 • küstic : (C.: Kesticât) Mecusiler kuşağı.
 • küştîgir : f. Pehlivan, güreşçi.
 • küştîgirî : f. Pehlivanlık.
 • kusu : Uzaklık, ırak olmaklık. * Son olmaklık.
 • küsud : Çekilme, vaz geçme. Ric'at. Gayeye varmadan geri dönme. ◊ Az nesne. ◊ Kesad.
 • küşud : Memesi küçük davar.
 • küsuf : Güneş tutulması. Ay'ın, dünya ile güneş arasına gelerek dünya üzerinde gölge yapması.
 • küsul : Tembel, uyuşuk, gevşek.
 • kusur : Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik. * Cem' olmalar. * Pahalanmak. *Eksilmek. * Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması. * Bereketlenmek. * İmtina', More…
 • kuşur : (Kışr. C.) Kabuklar, kışırlar.
 • küsur : (Kesir. C.) Artan parçalar, geri kalan adetler. Artık.
 • küsurât : (Küsur. C.) Artan kısımlar, küsurlar, artıklar.
 • kusure : Acizlik, güçsüzlük.
 • kusut : Haktan sapmakla cevr ve zulmetmek. * Birşeyi kısımlara ayırmak, tefrik etmek.
 • kuşuta : Burnun çökük ve yassı olması.
 • küsv : Bir yere yığılmış ve toplanmış nesne. * Az, kalil.
 • kusva : Son derecede bulunan. * Son, nihayet. * Son sınır. Erişilecek olan en son nokta.
 • küsve : Az, kalil.
 • kut : Yaşatacak gıda, rızık. * Kuvvetlendirmek.
 • kut'a : Bir hurma cinsi.
 • kuta' : (C: Kutâ-Kutevât) Atın arkalaşacak yeri. * Bağırtlak kuşu.
 • küta' : (C.: Küt'ân) Tilki eniği. * Kötü adam. * Tamamlanmak, toplanmak.
 • kuta' (kutu') : Düş yormak, rüya tâbir etme. * Su kesilmek.* Başka yere gitmek.
 • kutaa : Bir şeyin kesintisi ve kırıntısı.
 • kutafe : Toplarken düşüp dökülen üzüm ve yemiş döküntüsü.
 • kûtah : (Kuteh) Kısa, boysuz.
 • kûtah-âstin : f. Aslında kötü olduğu hâlde iyi gibi görünen kimse.
 • kûtah-bîn : f. Neticeyi göremiyen, basiretsiz, kısa görüşlü.
 • kûtah-terin : f. En çok kısa.
 • kûtahter : f. Pek kısa, çok ufak.
 • kütale : Ağırlık, sıklet.
 • kutar : Kebap kokusu. Ot kokusu.
 • kütar : Kereviz.
 • kutb : (Kutub) Dünyanın şimâl veya cenub uçları. (Güney ve kuzey taraflarının son kısımları.) * Elektrik cereyânını meydana getiren veya mıknatısın uçlarından her biri. * Dini bir meslek veya More…
 • kutbe : Nişan okunun temreni. * Erkek ismi. * Nişanlara atılan ufak ok.
 • kütbe : Dikiş.
 • kutbeyn : İki kutub. Şimal ve cenub kutbu. Kuzey ve güney kutubları.
 • kutbî : (Kutbiye) Dünya kutuplarına ait. Onlarla alâkalı.
 • kutbiye : Deve ve koyun sütünün birbirine karışması.
 • kutbiyet : (Bak: Kutb-ul aktab)
 • kûteh : (Kutâh) f. Kısa, boysuz.
 • küteh : (Kutah) f. Kısa.
 • kûtehbâl : f. Kısa boylu.
 • kûtehbîn : f. Kısa görüşlü. İleriyi göremez.
 • kûtehdest : f. Kısa elli. Elli kısa olan. * Mc: Hasis, cimri, tamahkâr, keremsiz.
 • kûtehendiş : f. Sonunu ve istikbali düşünmeyen. Kısa görüşlü.
 • kutela' : (Katil. C.) Öldürülmüş kimseler, maktuller.
 • kütfane : (C.: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.
 • kûtî : Kısa boylu adam.
 • kutile : (Katil. den) Katledildi, kahroldu veya kahrolası meâlindedir.
 • kütle : (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe.
 • kutme : Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana 'aktem' derler.) (Müe: Katmâ)
 • kutn : (C: Aktân) Pamuk.
 • kutne : Geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümü. Şirden.
 • kutniye : Aşure tatlısı.
 • kutr (kutur) : Taraf. Canib. * Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti. * Çap. * Bölük. Bölge. * Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap.
 • kutre : Avcılar kümesi.
 • kutrenî : Kutur itibariyle, çap olarak.
 • kutrub : Bir kuş.
 • kutrutî : Kısa boylu küçük adam.
 • kütt : Malı kazanıp yığan kimse.
 • kutta' : (Katı'. C.) Kesiciler, kat' ediciler, kesenler.
 • küttab : (Kâtib. C.) Kâtipler. * Mektep, okul. * Başı yuvarlak küçük ok. (Oğlancıklar onunla ok atmayı öğrenirler.)
 • kuttal : (Katil. C.) Katiller, öldürücüler, öldürenler. Katledenler.
 • kuttan : (Katın. C.) Yerliler, oturanlar, sâkinler.
 • kutu' : Sudan veya bir yoldan geçme. * (Kuşlar) göç etme. * (Kat'. C.) Kesintiler. ◊ Zelil olmak. Hakarete uğramak.
 • kutub : (Kutb. C.) Kutublar.
 • kütüb : (Kitâb. C.) Kitablar.
 • kütübhane : Kitapların bulunduğu salon veya bina. * Belli bir kaideye göre tasnif edilmiş kitaplardan meydana gelen bütün. * Kitap koymağa yarayan bölmeli dolap.
 • kütüm : 'Bir otun yaprağı. (Mersin yaprağına benzer; kına ile karıştırıp boya yaparlar.)'
 • kutur : Pintiliğinden dolayı ailesini sıkıntı içinde bırakan adam.
 • kûtval : f. Kale muhafızı. Dizdar. * Belediye reisi. Şehir ağası.
 • küub : (Küubet) Kızın memesinin büyümesi.
 • kuud : Cülus. Oturmak. * Namazın oturarak kılınan kısmı. Secdede iken kalkıp oturmak.
 • küul : İspirto. Alkol.
 • kuule : Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.
 • kuur : (Ka'r. C.) Dipler, derinlikler. Nihâyetler.
 • küus : (Ke's. C.) Kaplar, çanaklar, çömlekler. * kadehler. Bardaklar.
 • küv' : Bileğin başparmak tarafı.
 • kuvâ : (Kuvvet. C.) Güçler. Kuvvetler. * Hisler. Hasseler. Takatler. * Şeriatın birer hükmü.
 • kuva' : Erkek tavşan.
 • kuvam : Koyunun ayaklarını tutan bir hastalık.
 • küvar : (Kivar) f. Petek, bal peteği, kiler. (Bak: Kevare)
 • kuvare : Yuvarlak parça (ki gömlek yakasından veya kavun, karpuz başından keserler.)
 • kuvb : Yavru.
 • küvb : (C.: Ekvâb) Kulpsuz bardak. Küp.
 • küvbe : Tavla oyunu. * Dümbelek.
 • küvet : Fr. Leğen olarak kullanılan kapların umumi adı.
 • küvh : (C.: Ekvâh) Penceresiz ev.
 • küvm : Bir yere toplanmış olan bir miktar deve. * Yükseklik, yücelik.
 • küvr : (C.: Ekvâr-Ekvür-Kirân) Deve palanı. * İz. * Ateş yakacak yer. * Arı kovanı.
 • küvre : (C.: Küvr-Kirân) Ateş yakacak yer. * Düz nâhiye. * şehir.
 • küvs : Göç vakitlerinde çalınan meşhur bir büyük sazın adı.
 • küvsiyy : Küçük yürügen at.
 • kuvvad : Kumandanlar, seraskerler, komutanlar.
 • küvvare : (C: Küvvârât) Arı kovanı.
 • kuvve : Kuvvet. Güç. * Salâhiyyet. İktidar. * Fikir. Niyet. * Hasse. His. Duygu. Meleke. * Kabiliyyet. (Za'fiyyetin zıddı)
 • küvve (kivve) : (C.: Kivâ) Evin duvarına açılan delik. Pencere.
 • kuvve-i azm : f. Azim kuvveti. Emele muvaffak olmak için gösterilen azim, cehd kuvveti.
 • kuvve-i bâsira : f. Görme duygusu, görme kuvveti.
 • kuvve-i hâfiza : f. Zihinde hıfzetme, belleme kuvveti.
 • kuvvet : Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb.
 • küvviret : (Tekvir. den) Toplandı, dürüldü.
 • küvz : (C: Ekvâz-Kizân-Kize) Bardak.
 • kuy : f. Karye, mahalle, sokak. * Yol. Semt.
 • kuya : Çok kusmak.
 • kuydaş : f. Aynı köyden olanlar. Köyleri aynı olan kimseler.
 • kuyud : (Kayd. C.) Kayıtlar. Resmi muâmelelerin veya her hangi bir şeyin kayıtları, deftere geçirilmeleri, yazılmaları.
 • kuyudat : Kayıtlar.
 • küyy : Pencere.
 • kuz : Bardak, kadeh. * Tas, çanak. ◊ f. Kambur.
 • kuza' : Hırka parçası. ◊ Ağız ağrısı.
 • kuza'mel : Büyük şişman deve.
 • kuza'mele : Kötü huylu, kısa boylu kadın. * Şey.
 • kuzah : Mevzi ismi. * şeytan ismi. (Bak: Kuzeh)
 • kuzakiz : Yırtıcı ve paralayıcı yavuz arslan.
 • kuzat : Şeriat nâmına hükmeden hâkimler. Kadılar. (Bak: Kudât)
 • küzaz : Tıb: Tetanos. Sinir gerilmesi.
 • kuzazat : Ok yeleği kırpıntısı. * Altın parçaları.
 • küzaze : Soğuğun şiddetinden olan bir hastalık.
 • küzb : Küsbe.
 • kuze : f. Su testisi.
 • kuze-ger : f. Çömlekçi, bardakçı.
 • küzebzib : Çok yalancı.
 • kuzeh : Renk renk çizgiler. * Bulutları idâreye me'mur bir melek ismi.
 • kuzehiye : Gözün renkli olan tabakası. İris.
 • kuzfe : (C.: Kuzuf-Kuzefât) Yüksek yer.
 • kuzha : (C: Kuzeh) Yol, tarik.
 • küzinyak : Bez yıkayanların tokmağı.
 • küzr : Yay gezi.
 • kuzu' : Evmek, acele.
 • küzum : Ağzında dişi olmayan yaşlı deve.
 • kuzz : Yeleksiz oklar.
 • kuzze : (C: Kuzze) Ok yeleği. * Pire, bürgus.
 • (Ona) “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir”
  (denir.)
  (KAF-22)
  Rabbimiz bir kuluna iyi derse o kuluna bir daha kötü demez.