halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
18 Ağustos 201725 Zi'l-ka'de 1438
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.KUR'AN-I KERİM (Sesli ve yazılı)


Sure AdıSure No Sure AdıSure No Sure AdıSure No
Fâtiha1Bakara2Âl-i İmrân3
Nisâ4Mâide5En’âm 6
A’râf7Enfâl8Tevbe9
Yûnus10Hûd11Yûsuf 12
Ra’d13İbrahim14Hicr15
Nahl16İsrâ17Kehf18
Meryem19Tâ-Hâ20Enbiyâ21
Hac22Mü’minûn23Nûr24
Furkân25Şu’arâ26Neml27
Kasas28Ankebût29Rûm30
Lokman31Secde32Ahzâb33
Sebe’34Fâtır35Yâsîn36
Sâffât37Sâd38Zümer39
Mü’min40Fussilet41Şûrâ42
Zuhruf43Duhân44Câsiye45
Ahkâf46Muhammed47Fetih48
Hucurât49Kâf50Zâriyât51
Tûr52Necm53Kamer54
Rahmân55Vâkı’a56Hadîd57
Mücâdele58Haşr59Mümtehine60
Saff61Cum’a62Münâfikûn63
Teğâbun64Talâk65Tahrîm66
Mülk67Kalem68Hâkka69
Me’âric70Nûh71Cin72
Müzzemmil73Müddessir74Kıyâme75
İnsan76Mürselât77Nebe’78
Nâzi’ât79Abese80Tekvîr81
İnfitâr82Mutaffifîn83İnşikâk84
Bürûc85Târık86A’lâ87
Gâşiye88Fecr89Beled90
Şems91Leyl92Duhâ93
İnşirâh94Tîn95Alak96
Kadr97Beyyine98Zilzâl99
Âdiyât100Kâri’a101Tekâsür102
Asr103Hümeze104Fil105
Kureyş106Mâ’ûn107Kevser108
Kâfirûn109Nasr110Tebbet111
İhlâs112Felâk113Nâs114

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Artık Beni zikrediniz ki Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükrediniz, Bana nankörlükte bulunmayınız.
(BAKARA-152)


NAMAZ VAKİTLERİ