halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
22 Ocak 201724 Rebiü'l-Ahir 1438
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.İNSAN VARLIĞININ HAKİKATİ; GÖNÜL


İnsan varlığını ele aldığımızda ve tefekkür ettiğimizde, insanın en önemli yeteneğinin gönül olduğunu ve hakikati itibariyle de gönlün insanın en önemli materyali olduğunu müşahede etmemiz mümkündür. Türkçe bir kelime olan “gönül”ün; Farsça karşılığı dil, Arapça karşılığı ise kalptir. Bahse konu bu manevi yeteneğin, insan göğsünde kan pompalayan et parçasından ibaret olmayıp ruh ve beden arasında ilişki kuran ruhani bir latife şeklinde tanımlamak mümkündür.

Kalbi tıbbi yönden incelediğimizde, vücudumuzun ihtiyacı olan kan dolaşımını sağlayan en önemli organlarımızdan birisi olduğunu görürüz. Ancak; kalbi manevi yönden veya Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler ışığında değerlendirdiğimizde, kalp Allah’ın arşıdır, beytidir, kürsüsüdür. Ayrıca Allah’ın en büyük hazinesi olup, maneviyata açılan bir kapısıdır. İşte, tam da o zaman onun adı “gönül” olur.

Gönül, Cenab-ı Allah’ın insanda beyan buyurduğu bir makamıdır. Bu zevkle zevkidar olan bir insan, gönlünü elbette Hakk’a bağlamış demektir. Ancak bu hallerle hallenebilmek için insanın mutlak surette, Allah (c.c)’un hilafet makamının sahibi, Peygamberimiz SAV. Efendimizin Veraset-ül Embiyası ve zamanımızın Sahib-ül zamanı Veli kullarının manevi terbiye sisteminden geçmesi gerekir ki gönlünü Hakk’a bağlamış olabilsin.

Bu hususu daha net anlayabilmemiz için Allah (c.c) Fetih Suresi, Ayet 10’da buyurduğu üzere “Şüphe yok, sana biat edenler, muhakkak ki, Allah’a biat ederler. Allah’ın eli, onların ellerinin üstündedir. Artık kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur ve her kim de Allah ile üzerine sözleşmede bulunduğu şeyi yerine getirirse ona da Allah (c.c) büyük mükafat verecektir.’’

İnsan varlığının en önemli manevi yeteneği olan ruh ve gönlü kavram bakımından, her ikisi arasında ilişkili olabilecek farklılıkları arz etmemiz gerekirse; Ruhu, insan varlığına hayatiyet kazandıran ilahi bir nefha; diğer bir ifadeyle Rahmani bir nefes olarak ifade edebiliriz.

Ruhun gönül ile ilişkisini çekirdek üzerinden ifade edecek olursak; gönül, insan varlığının çekirdeği iken ruh, bu çekirdeğe hayat veren ve onu canlandıran su misalidir. Rahmani nefes her varlığa o varlığın kendi kabiliyetine göre sirayet etmiş ve onun mertebesine uygun bir canlılıkla onu var etmiştir. Rahmani nefesin özelliklerini açığa çıkarma bakımından en yetkili çekirdek ise insan varlığının hakikatini teşkil eden gönüldür. Bundan anladığımız şu olmalıdır. Gönül, dervişin hakikatine vuslat etmesine önemli bir etken olduğu gibi, maneviyatın da ana arterinin Hakikat olduğunu değerlendirmek elbette mümkün olabilmektedir.

Mutasavvıflar: "Gönül öyle bir varlıktır ki, bu yedi gök kubbe gibi yedi yüz tanesini oraya yani gönle koysanız kaybolur gider." diye buyurmaktadırlar.

O hâlde gönül güzelliği kendine ait olan bir cevherdir, alem ise güzelliği kendine ait olmayıp gönül cevheri ile güzellik bulan bir arazdır.

Gönül uçsuz bucaksız bir derya olduğuna göre; Vahdaniyet deryasında mevcut olan her şey, gönül deryasında da mevcut olduğu gibi, gönülde bulunan her şey bu alemde de mevcuttur.

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Yazının devamı için tıklayınız
Latife; ‘’yumuşak, hoş, güzel, sevimli, güldüren, tuhaf ve güzel söz, şaka’’ anlamındadır.
Nefha; ‘’ Güzel koku, esinti’’ anlamındadır.
Araz; ‘’Belirti’’ anlamındadır.Mustafa AYALTI
Akçay, 15 Haziran 2016

halveti halveti Ali Bektaş halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Artık Beni zikrediniz ki Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükrediniz, Bana nankörlükte bulunmayınız.
(BAKARA-152)


NAMAZ VAKİTLERİ