halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti
26 Kasım 201514 Safer 1437
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.ASHAB-I KEHF


Ashab-ı kehf; mağara arkadaşları demektir. M.S 250 yıllarında tevhid inancı olmayan putperest kral Dokyanus ve O’nun zulmünden firar eden 7 kişinin (en doğrusunu Allah bilir) akıbetini Allah, Kur’an-ı Kerim’de bizlere ibret almamız için anlatıyor.

Bu imanlı kişiler, kralın zulmünden korktukları için değil, Allah’a daha güzel ve huzur içinde ibadet edebilmek için hicret etmişlerdir. Nitekim ‘Rabbimiz, bize katından bir nimet ver!’ diye dua etmişlerdi. (Bkz. Kehf-10) Allah, onların bu samimi dualarını kabul edip ‘Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmişlerdi. Bizde onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık.” diyerek bu salih kullarını müjdelemiştir. (Bkz. Kehf-13)

Değerli dostlar; bizler Ashab-ı Kehf’in bu kıssasını geçmiş tarih diye okumayalım. Mağarayı kendi üzerimize uyarlarsak beden varlığımız olarak da düşünebiliriz, Allah’ı ve kendi asliyetimizi tefekkür edip kulluğumuzu bilinçli bir şekilde yapabilmemiz için mabed olarak da düşünebiliriz. Yani, hayatımızı cahilce düşünüp Cehennem’e ya da arifçe tefekkür edip Cennete çevirebiliriz.

Tevhid dini, müşriklere değil müşrikliğe, firavuna değil firavunluğa, cahillere değil cehalete karşı savaş açmıştır. Bizler, kendi mağaramızı (gönlümüzü) mabedimiz yapalım. Rabbimizi çokça zikir ve tefekkür edelim. Nitekim Hz. İbrahim mağaradaki tefekküründen sonra güneş, ay ve yıldızlara bakıp “Rabbim her şeyi kuşatmıştır” diyerek tevhide ermiştir.

Hz. Yunus’un balığın karnındaki yaşantısını mağara olarak kabul edersek oradaki tefekkürü ve zikri Hz. Yunus’un miracına vesile olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin Cebeli Rahmet’te (Hira, Nur dağı) günlerce itikafda kalıp Allah’ı tefekkür etmesi namütenahi güzelliklere ve hallere şahid olmasına vesile olmuştur.

Bizler de üç fena meratibimizi mağara olarak tefekkür edip zikrimizle, ibadetimizle, tefekkürümüzle ve rabıtamızla burada fenafillah mertebesine erişelim. Ashab-ı Kehf’in üç yüz yıl mağarada uyuyup uyandıktan sonra, şehirde yaptıkları alışverişlerde kullandıkları para antik değerde olup kıymet kazanmış ise, bizler de kendi mağaralarımızda cehaletimizden uyanıp Hak ile Hak’ta diriliriz. Bu dirilme ile uyananların, gerek halk içinde, gerek Hak katında her şeyleri kıymetlidir. Böyle kullarını Allah, “Dünyada bulunan her şeyi biz O’na ziynet kıldık.” (Bkz. Kehf-7) diye müjdeliyor.

“ Rabbiniz Allah’tır. Öyleyse O’nu tanıyın.” ayetince bizler dünyamızda Rabbimizi tanıyabilirsek, Kendi mağaramızdan Bekabillah olarak uyanırız inşaallah. (Bkz. Yunus-3)

Rabbim bizlerin gaflet uykusundan ve cehaletten, kemalâta uyanmamızı nasib eyler inşaallah.

Rabbim bu yolda gayretlerimizi arttırsın.

Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Enver Efe
İstanbul, 22.09.2015

halveti halveti Ali Bektaş halveti Yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)
"Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız."
(A’RÂF – 23)
Gayret edelim, çünkü her nefes son nefes olabilir.