halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
11 Şubat 20163 Cemaziye'l-Evvel 1437
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.HZ İSA


Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa (a.s.) için “Ruhullah” tabiri kullanılır. "... Biz ona ruhumuzdan nefh ettik (üfledik)..." diye buyrulduğu için, “İsa Ruhullah" yani Allah'ın Ruh'undan, Allah'ın sıfat ve esmasından veya Ruh-u ilâhî'den anlamındadır. (Tahrim, 66/12) Aslında bu anlamıyla "Ruhullah" herkeste mevcuttur. Ruhullah, her insanda vardır. Yani Hz. İsa’nın sahip olduğu ruh ile Mehmet'in veya Ali’in sahip olduğu ruh arasında temelde fark yoktur. Çünkü ruh tektir. İseviyyet; Tevhid-i ef’âl inkılâbıdır, Tevhid-i Sıfat inkılâbıdır. Tevhid-i esmâ inkılâbıdır. Îseviyyet mertebesi, ruh ağırlıklı olduğundan zâhiri şeriatı yoktur. Ancak oraya kadar gelmek için eski şeriatlerin kanunları geçerlidir. O mertebeye gelince kişinin zâhiri bağlantıları kalmaz, çünkü kişi fenâfillâh halindedir. Bu sebepten kişi kendinde değildir. Ancak burada fazla durulmaz. Oradan Mertebe-i Muhammediyyet yani bekabillâh haline geçmek gerekecektir. Îseviyyet mertebesi; Hazreti Ahadiyyet’in Hazreti Şehadet’te (yeryüzünde) nokta zuhuru, Hz. Îsâ Rûhullah ismiyle Îseviyyet mertebesinden görünmeye başlamasıdır.

Kişi bu mertebelerin hangisine ulaşırsa o mertebenin mânâsını kendinde bulduğundan, bu süreçte o ismin manâsı kapsamına girdiğinden bâtında kendisi o ismi taşımış olur.

(“Enfüsî Seyr”-“Düşünsel boyutta yaşama”-“Bedensellik-birimsellik” anlayışının kalkması ve “ilallah” sırrının yaşanmaya başlanması”-“Hakikat’inde Hakk’ı görmek”-“Nefsinin hakikatının Mutlak "faile" ait olduğunu fark ediş”)

İsevî Meşreb (Teşbih hâli müşahedesi ağır basan-Müşahedesinde “Zâhir” İsmi ağırlıklı olan) İsa Aleyhisselâm “Kudret” sıfatıyla zâhir olmuştur.

"Hakikat" nuzül ettiğinde "illallah" sırrı açılarak yaşanmaya başlanır. (Varlığın yalnızca, “Allah” adıyla işaret edilenin “esmâ mertebesi”nden ibaret olduğu hissedilir-Deccaliyet (tanrılık vehmeden benlik) eriyip yok olup gider.


Cem'e vâsıl olanın garip olur ahvâli;
Hak'dır burada zahir; halksa bulur zeali.

Hakk'ın Zât'ıyla mürîd, giyinmekte bir libas;
Beşeriyyeti olur zâhirî bir iktibas.

Cem makamında mürîd Hakk'ın Zât'ıyla mevcûd;
Bu idrâk ile Hakk'a Hak ile eder sücûd.

Hak ile Hak olmuştur; edilmez artık tadlîl;
Ârif için ahvâli yalnızca Hakk'a delîl.

Sırrıyla parıldayan apâşikâr bir mâhdır;
"Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechullah"dır.

Bu makamda mürîde cümle halk bâtın olur;
Nereye dönersen dön, eşyâ mir'âtın olur.

Bütün zâhirî esbâb ifnâ olur gözünde;
Sebebü-l Esbâb ile fâil olur ve zinde.


Bu makamda mürîde cümle halk bâtın olur;
Nereye dönersen dön, eşyâ mir'âtın olur.
Bütün zâhirî esbâb ifnâ olur gözünde;
Sebebü-l Esbâb ile fâil olur ve zinde.
Hiç bir çile, meşakkat döndürmez O'nu Hakk'dan;
Helâl eder hakkını herkese, bil ki, sıdkan.
Hakk'kın Kelime'sidir; evsâfı Rûhullah'dır;
Eğer temyîz edersen, ne emîn Bu makamda çözülür İsâ'nın tüm esrârı;
Olur zîrâ, Sırrü-s Sırr, Rûh'un aslî makarrı.
Nasıl olursa namaz mü'minlerin Mi'râcı,
Oruç da bu makamın remzidir ve sirâcı.

Mahzâ Rahmet olmakta Cem'i zevk eden mürâd;
Kılmaktadır bu makam İnsân'ı aslî, ferîd. bir penâhdır!SAFİYE TURAN
İstanbul, 11.12.2015

halveti halveti Ali Bektaş halveti Yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
(KAMER - 49)