halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
28 Haziran 20174 Sevval 1438
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.BİR BAYRAM DAHA


Rahmetini ve bereketini herkese sınırsızca sunan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. Gelişini sabırsızlıkla ve özlemle bekleyen, geldiğinde canı gönülden hoşgeldin ya şehr-i Ramazan diyebilen, bir ay süresince onu memnun etmeye ve ondan hakkıyla istifade etmeye çalışmış olmanın hazzını yaşayan ve şimdi ondan ayrılıyor olmanın hüznünü yaşayan, ona tekrar kavuşacağı günün umudunu baskın kılabilen herkese selam olsun.

On bir ay süresince irademizle veya irademiz dışında yaşadığımız her türlü maddi ve manevi bütün kusurlardan arınma ve kurtulma fırsatını bize Ramazanla ve onda gizlediği leyle-i kadirle bahşeden yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Ramazan bitti. Şimdi Ramazan'ı hakkıyla idrak etmiş olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşama günü. Şimdi bu rahmet iklimini bize yaşatan Rabbimize hamd ve şükür, bu havayı birlikte teneffüs ettiğimiz tüm kardeşlerimize teşekkür etme günü. Bayram, bu şükür ve teşekkürün adıdır.

Dini, milli veya içtimaı özel bir kutsiyeti ve ehemmiyeti olduğu için ümmetçe ve milletçe kutlanan gün ve günlere bayram denir. Bayram; bir günün bazı imtiyaz ve hususiyetleri sebebiyle özel merasimlerle kutlanması olarak tarif edilebilir.

Bu günlerin kendine özel manası vardır. İslam âleminin en önemli günlerini idrak ettiği zamanlardır. Özünde büyük bir neşe, surur ve mutluluk bulunmaktadır. Bayram; İslami duygu ve düşüncelerin kâsesinden sızarak dışarı çıktığı ve köpürüp her yanı sardığı bir buluşma günüdür.

Bayram kelimesinin aslı olduğu ileri sürülen farsça 'bazram' veya 'bezrem' kelimesi sevinç ve eğlence günü manasına gelmektedir. Ayrıca büyük mutluluk kaynağı olan hadiseler ve bu hadiselerin vukuu zamanları da bayram olarak tasvip edilmiştir.

İslamiyette peygamberimizin bizlere kavli ve fiili olarak teşri buyurduğu dini bayramlar; haftalık Cuma Bayramı, senelik de arifeyle beraber Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Ramazan ve Kurban Bayramları bizim Müslümanca hayatımızda edibane, nezihane, dünya ve ukba adına çok faydaları olan iki bayramlarımızdır.

Hicretin birinci yılında Medinelilerin kutladıkları beşeri kaynaklı iki günü kaldırıp yerine Yevm-i Fıtır yani Ramazan Bayramı ve Yevm-i Edhâ Kurban Bayramı'nı teşri kılan Allah Resulu bayramları ilahi kaynaklı hale getirmiştir. Kutlanış şekillerini de dini çerçeveye oturtmak suretiyle daha hayırlısıyla değiştirmiş ve sonuçta İslam'ın kendi ahkâmını ortaya koymuştur. En köklü değişiklik ise bayram günlerinin ibadet ve tekbirlerle yoğrulmuş olmasıdır.

İslam bayramlarının temel özelliği kişiyi çeşitli faaliyetlerle manen Allah'a yaklaştırmaktır. Bayram; insan ruhunun dinginliğe ulaşabilmesidir.

Bayram; vuslata eren insanın hissedeceği ve yaşayacağı derinlerden gelen bir huzurdur. İnsanın bu dünyada ve ahirette huzura erebilmesi, hakikatin tecelli ettiği bir bayrama ulaşmasıyla mümkündür. Hakikatte en büyük bayram bir insanın hidayete erdiği gündür. İnsanın özünü bilmesi, bayramın özünü bilmesi demektir.

Bayram özünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan ol kendü oldu
Sen seni bil sen seni. (Hacı Bayram-ı Veli)

Kendini bilen insanın her günü, her anı bayramdır. Hak ile birlikte olduğu şuurunda olmak, varlığını O'nda eritip O'nunla bulmak insan için en büyük bayramdır. 'Nefsini, benliğini temizleyip arındıran gerçekten kurtuluşa ermiştir' beyanı hikmetince fıtır sadakasının hakikati kulun nisbet vücut varlığını fena etmesidir. (Â'LÂ, 14,15)

Fıtır Bayramının hakikati ise, vücut şirkinden arınarak Rabbine kavuşan kulun Rabbin cemalini ef'ali, sıfatı ve zatı müşahadesiyle cennet'ül efal, cennet'ül sıfat ve cennet'ül zat olan irfan cennetleriyle zevklenmesidir. Fıtır Bayramının irfaniyet keyfiyeti üç gün olarak kutlanır.

Hakikate göre, vücut şirki (gizli şirk) zünnarını çekip çıkaranların ancak fıtır sadakasını vereceklerini ve nisbi vücudunu, Cenab-ı Hakk'tan gayrı müşahade etmeyen salim bir kulluğa erişmekle de bayram edeceklerini beyan ediyor.

Rahmetin, iyiliklerin, hayır ve hasenatların açığa çıktığı Ramazan ayının bitmesiyle Ramazan'a elveda, Şevval ayı ile de Fıtır Bayramına ve Fıtır Bayramının hakikati olan Allah'ın dost cemalini ve güzelliğini müşahadeye de merhaba diyor Allah-u âlem.

Müslüman ve mümin bir kişinin hayatı boyunca ilahi emirlere uymak zevkiyle emaneti ehline teslim etmesi ise kişinin sonsuz bayramıdır.

Şarab-ı aşkını nûş ettir ya Rab
İçelim îmânla bayram edelim
İrci'î hitâbın gûş ettir ya Rab
Göçelim îmânla bayram edelim (Muzaffer Ozak Hz.)

Rabbim bayramları hakiki manada idrak edebilmeyi ve yaşayabilmeyi cümlemize lütfuyla kerem eylesin.

İslam âleminin bayramını kutlar, bayramların âlem-i İslam'ın barışına, huzuruna, sağlığına, saadetine, dirlik ve birliğine vesile olmasını Yüce Mevlamdan niyaz ederim.Safiye TURAN
Altınoluk, 25 Temmuz 2014

halveti halveti Ali Bektaş halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
(İNŞİRÂH - 5 )


NAMAZ VAKİTLERİ