19 Aralık 2017
30 Rebiü'l-Evvel 1439
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.

MENÜ
SOHBETLER HAZRET-İ MUHAMMED'IN
(S.A.V) HAYATI
SEVGİLİ PEYGAMBERİM KUR'AN-I KERİM İLMİHAL İSLAM VE TOPLUM 40 HADİS HADİS-İ ŞERİFLER OSMANLICA SÖZLÜK RÜYA TABİRLERİ BEBEK İSİMLERİ ABDÜLKADİR BİLGİLİ
(SEBATİ) DİVANI
NİYAZİ MISRİ DİVANI HİKMETLİ SÖZLER KUR'AN-I KERİM ÖĞRENİYORUM KUR'AN-I KERİM (SESLİ ve YAZILI) SESLİ ARŞİV İLAHİLER
İSLAM ve TASAVVUF
TASAVVUFUN TARİFLERİ TASAVVUFUN DOĞUŞU TASAVVUFUN ANADOLU'YA GİRİŞİ HALVETİLİĞİN TARİHİ HALVETİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ HALVETİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ HALVETİYYE SİLSİLESİ PİRLERİMİZİN HAYATLARI MEHMET ALİ İŞTİP (VAHDETİ) ABDÜLKADİR BİLGİLİ (SEBATİ) İBRAHİM GÜLMEZ(KANÂATÎ)
EHLİ - BEYT
EHL-İ BEYT KİMDİR? EHL-İ BEYTİ SEVMEK
RESÛLULLAH'I SEVMEKTİR
EHL-İ BEYT EMANETİ RESÛLULLAH'TIR EHL-İ BEYTİN HALİ NUH'UN GEMİSİ GİBİDİR EHL-İ BEYT OLMAK HEM NESEBİ HEMDE MEZHEBİDİR
ONİKİ İMAMLAR
HZ. İMAM ALİ K.A.V RA HZ. İMAM HASAN-I (MÜCTEBA) HZ. İMAM HÜSEYİN-İ (KERBELA) HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN HZ. İMAM MUHAMMED BAKIR HZ. İMAM CAFER-İ SADIK HZ. İMAM MUSA-İ KAZIM HZ. İMAM ALİYYUL RIZA HZ. İMAM MUHAMMED CEVAD (TAKİ) HZ. İMAM ALİ HADİ (NAKİ) HZ. İMAM HASAN’UL ASKERİ HZ. İMAM MUHAMMED MEHDİAMEL-İ SALİH


Yazımıza Allah (cc.)’ın Bakara Suresi, Ayet 277’de buyurduğu bir ayet-i kerimesi ile başlayalım inşallah. Ayet-i kerimede ‘‘Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.’’ diye buyrulmaktadır.

Salih amel; iyi, güzel ve faydalı ameller icra ederek, Allah (cc.)’ın rızasına mazhar olabilmek adına, Rabbimizin hoşnut olmadığı amellerden uzak durup iman ile, iyi niyet ile, sadakatla, samimiyetle tam bir teslimiyetle hakikikatimize ulaşmak için çıktığımız yolculuğun adıdır. "Amel" iş manasına; "salih" ise elverişli, yararlı, iyilik sahibi, dürüst anlamlarına gelmektedir.

İmanı sağlamlaştıran ve onu çepeçevre sararak koruyanın salih amel olduğunu, ve amel-i salih olmayan bir kimsenin imanının gerçekçi olamayacağı bizlere ifade edilmektedir değerli dostlar. Amel-i salih kavramı ile ilgili olarak, Allah (cc.) Kur'an-ı Kerim'inde doksan küsür yerde ayetleri ile direkt veya endirekt olarak bizlere uyarılar yapmaktadır.

Salih amelden bahsedilen ayetlerde, genellikle önce imandan, sonrada salih amelden bahsedilmektedir. Ayetler genellikle "iman edip salih amel işleyenler..." şeklinde başlar. Bundan da anlaşılan odur ki; iman ile amel, birbirinden ayrılmayan bir bütünün parçası gibidir. İman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi, salih amel olmadan da kuru bir imanın tadı tuzu olmaz. Rabbine iman eden bir kişi, imanını salih amellerle bütünleştirerek,  dünya  ve ahiret yaşamına bağlı olarak, bütün davranışlarını ve yaşam biçimini, Rabbinin hoşnutluğu içerisinde yapması gerekmektedir.

İman ederek amel-i salih bir kul olabilme gayretinde olan bir kimse, tıpkı Asr Suresi  1- 3 ayetlerinde olduğu gibi iman etmelidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde kurtuluşa erme gayretinde olan kimseleri şöyle tanımlıyor: "Asr'a yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler ile birbirlerine Hakk’ı ve sabrı tavsiye edenler müstesna." Bu ayetten, iman ile amel-i salih arasında ayrılmaz bir münasebet ve birbibirinin hakikatini kuvvetlendiren bir rabıta var olduğunu anlıyıruz.          

Bu arada hayırlı evlad olmak da amel-i salihden sayılmıştır. Hayırlı evlad yetiştirmek zamanımızda müslümanlar için hayli önem arzeden bir meseledir. Resulullah (s.a.v) Efendimiz: "İnsan ölünce ameli kesilir (amel defteri kapanır). Ancak üç şey müstesna (onlar yazılmaya devam eder)’’ diye buyurur. Üç şeyden birisi hayırlı bir evlat bırakmaktır. Bu hadis-i şeriften anladığımız şudur ki iman eden ve salih amel sahibi olan evlatlar yetiştirmemiz, peşimizden hayır dua edecek bir evlat bırakmamız önemli görevlerimizden başında gelir. 

Bunun aksine, makbul olmayan çocuklara "amel-i gayr-i salih" denilmektedir. Hz. Nuh (as.) kendisine isyan edip gemiye binmediği için sularda boğulan oğlunu tufandan sonra yeniden Allah'tan isteyince, Allah (cc.) cevaben "Ey Nuh, o, senin ailenden değildir. Çünkü o, amel-i gayri salih (salih olmayan bir amel) sahibidir..." diye buyurdu. (Hud-46) 

Eğer bir gönülde iman tekamül etmişse, imanın gerektirdiği haller, yavaş yavaş ve kendiliğinden tezahür etmeye başlar. Çünkü iman, sadece dil ile ikrar edip monoton bir hayat tarzını benimsemek demek değildir. Bilakis dil ile ikrarın yanında, kalp ile tastik etmek en önemlisidir. İslam litaratüründe sözü edilen iman; salih amellerle tamam olan bir imandır. 

İmanın, müminin enfüsünden afakına aksetmesi gerekir. İman, güneşten uzak, kapalı bir kutuda yetiştirilmeye çalışılan çiçek misali, sadece kişinin iç dünyasında gizlenip kalamaz. Böyle bir iman yok olmaya mahkum veya ölüme terk edilmiş demektir. O, ancak salih ameller ile beslendikçe kuvvet kazanır ve hayat bulur. "Kim salih amel işlerse lehine, kim kötü amel işlerse aleyhinedir. " (Fussilet-46) 

Sonuç olarak; iman edip amel-i salih bir kul hüvviyetine kavuşan bir kimse hiç kuşkusuz Rabbinin arzu ettiği doğrultuda istikamet üzeredir. 

Vicdanımızın ziyası, tefekkürümüzün meşalesi olan iman; öyle bir nur, öyle bir saadettir ki ruh ancak onunla mutmain olur, onunla huzur bulur. Öyle bir kuvvettir ki, insan o kuvvetle her musibete ve her elim hadiseye karşı son derece mukavemetlidir. İman insanı, Cenab-ı Hakk’a intisap ettiren, onu kul olmanın şerefine erdiren ve rızasına ulaştıran mukaddes bir rabıtadır. İmanın tacı amel-i salih yerine getirilmeden kalbin selametinden, temizliğinden, paklığından bahsedemeyiz. Nasıl ki dünyada bedensiz ruhun kaim olması düşünülemez, salih amelsiz de kamil bir imandan bahsedilemez. 

Rabbim bizleri salih amel işleyerek Rabbinin hoşnutluğuna mazhar olanlardan eylesin. 

Rabbim cümlenizden razı ve hoşnut olsun.Mustafa AYALTI
Akçay, 20 Ağustos 2017SON ÇIKAN ESERİMİZ

Dört kapı; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kapısıdır. Şeriat “bilmek”, tarikat “uygulamak”, hakikat “olmak” yeridir.

Bilmek; okumakla, dinlemekle mümkün olur, bu şeriatın kapısıdır. Uygulamak; ancak müdahil olmak, ihlaslı ve gayrette daim olmakla mümkün olur, bu tarikatın kapısıdır. Neticeye ulaşmak ise birde bir olmak, sâlih amel ile yakîni yaşamakla mümkün olur, bu da hakikat kapısıdır. Bu kapılardan geçebilmek ise marifet kapısıdır.

Şeriat “ilim”, tarikat “amel”, hakikat ise “neticeye’’ ulaşmaktır. Şeriat deniz, tarikat gemi, hakikat ise denizin içindeki inci mercandır. Marifet ise şeriat denizinde tarikat gemisiyle hakikat deryasına ulaşıp oradaki inci mercanı çıkartmaktır.

İncelemek İçin Tıklayınız »


ESERLERİMİZ

halveti Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
(SAFF - 3)


NAMAZ VAKİTLERİ