halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti

halveti halveti

halveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
06 Şubat 201627 Rebiü'l-Ahir 1437
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.NEREDE ARARSIN SENDE OLANI?


Allah (cc), Kur’an’da “Yeryüzü için bir halife halk edeceğim.” diye buyuruyor. Halife, bilinmeyi murad ettim diyen Allah’ı en güzel şekilde anlatacak, bildirecek ve sevdirecek olan insandır. Bir insanın, Allah’ı (cc) anlatabilmesi için O kişinin ilk önce kendisini ve Rabbini bilip tanımış olması gerekir. Bu nedenledir ki halife demek, O’nun adına iş gören, O’na vekâlet eden ve O’nu tanıyıp temsil eden demektir. Dolayısıyla “Ben Âdem’e kendi ruhumdan ruh nehy ettim, sizde ona secde edin.” ayet-i kerimesi bunun delillerinden biridir. (Hicr, 29)

İnsan, bu dünyaya gelmezden evvel Hakk’ın varında var idi. Ete kemiğe bürünüp bu âleme geldikten sonra kişide Hakk’a doğru bir arayış, merak ve iştiyak başlar. Bu merakını, iştiyak ve arzusunu gidermek için Hakk’ı araştırıp tanıma arzusuyla Hakk’a doğru bir yolculuk başlar. Bu yolculuk esnasında kişiye en büyük rehberliği Resuller, nebiler ve mürşid-i kâmiller yapar.

İnsan, dünyaya geldikten sonra Hakk’ı kendisinden ayrı zannetti. Fakat biz, hakikate arif değiliz. Biz Allah’ı ulaşılmaz, erişilmez ve çok uzaklarda bir yerde düşünürdük. Hâlbuki Allah (cc) özümüzde var olan, bizden iş görenmiş. (bkz. Saffat, 96 )

Sevdi de halk etti O Allah seni
Sevdi de lütfetti nimetlerini
Sende sır eyledi Allah kendini
Nerede ararsın sende olanı

Evet, Allah (cc) insanda kendisini sır etmiştir. Bundan dolayıdır ki, herkes Allah der fakat Allah’ı ayrı, kendilerini ayrı görür. Allah, insanda insanın fiilleri ile (yaptığı işler) fail, insanın sıfatları ile (göz, kulak, dil v.s) mevsuf, vücudunun bi tamamında mevcuttur (vardır). Tasavvufda buna “lâ faili İllallah” (senden iş gören), “lâ mevsufe İllallah” (senden görünen), “lâ mevcude İlla Hu” (sende var olan) denir. Ancak bu talimi kişi kendi başına yapamaz. Mutlaka bir mürşid-i kâmilin (Sultanın) nezaretinde talim etmesi şarttır. (bkz. Rahman, 33) Burada dikkat edeceğimiz husus, kimse yanlış duygu ve sapkın düşüncelere kapılmasın. Allah, kulun özünde “Hay” olandır. Kulun eti kemiği değildir.

Bizim gönlümüze gelen iyilikler, güzellikler, ibadet istekleri, Allah’ı arzulama, O’na ulaşma isteği hep O’nun lütf u ihsanıdır. Bizden görünen bütün güzellikler, Allah’tandır. (bkz. Nisa, 79) Allah, insana bu kadar yakınken, kişi bunlardan “benim” diye kendisine pay çıkarmasın. Bu benimseme ve sahiplenme kişiyi ilahlaştırır. Kişi, Hakk’a kulluk yapıyorum zannederek aslında bencillik şirkine düşer de haberi olmaz.

Tûrabi’m derki gafil olma bunda
Böyle buyurmuştur Allah kuranda
Sana yakınım ben şah damarında
Nerede ararsın sende olanı.

“Ben size şah damarınızdan da yakınım’” diyen Allah’ı dışarılarda aramamız, yolumuzu uzatıp aşırı yorgunluk ve zaman kaybetmemize sebep olabilir. (Kaf, 16) “Men arefe nefse Hu” hadis-i kutsisi gereğince insan, önce kendisinin ve kendinde olanın arifi olmalıdır.

Bu bağlamda Rabbim, bizleri kendine arif olanlardan eylesin.

Rabbim bizleri ahdinde vefalı, hedefinde kararlı olanlardan eylesin.

Rabbim bu yolda bizlerin gayretini arttırsın.

Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.

Enver Efe
İstanbul, 01.11.2015

halveti halveti Ali Bektaş halveti Yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

Ve biz seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.
(ENBİYÂ - 107)