halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halvetihalveti halvetihalveti halvetihalveti halveti
halveti halveti halveti halveti halveti halveti
18 Ağustos 201725 Zi'l-ka'de 1438
Ali Bektaş Yazar Ali Bektaş Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir Ali Bektaş Rağmen Ali Bektaş Aşkı Sübhan Ali Bektaş Sensin Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.ZİKİR EHLİ OLABİLMEK


 Arapça bir kelime olan ‘‘zikir’’ unutmanın zıddı olan hatırlamayı ifade eden bir kelime olup korku veya sevginin çokluğu sebebiyle, gaflet meydanından müşahede alanına çıkıştır. Zikrin hakikatine vasıl olabilmek için, zikredilenden başkasını unutmak gerekir. Bu makalemizi de iki bölümde sunmamız uygun mütalaa edilmiştir.

 

Zikir, Allah’ın birliğini, sonsuz kudretini ve yüceliğini dile getirmek, O’nun nimetlerini tefekkür ve tezekkür etmektir. Zikir, gündelik hayatın ruhlarımızı ve kalplerimizi yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramaktır. Özümüzdeki, sözümüzdeki, gözümüzdeki, hasılı bütün benliğimizdeki hakkı ve hakikati perdeleyen her türlü örtüyü kaldırmaktır. Her türlü gafletten kurtulmaktır. Zikir; hamd ile Allah’ı tesbih etmek ve O’na gönülden ibadet etmektir, bağlanmaktır.

 

Değerli dostlar, üzülerek belirtelim ki dünya meşgalesi, istikbal kaygısı kimi zaman kalplerimizi ve benliğimizi öylesine kuşatıyor ki bizleri yaratılış amacımızdan ve Rabbimizin rızasından uzaklaştırıyor. Zaman zaman dillerimiz zikrin tadını, kalplerimiz zikretmenin huzurunu, vicdanlarımız zikirle geçen zamanların bereketini unutuyor. Zikirden mahrum olarak, yaşantımız adeta kurak bir çöle dönüşüyor.

 

Zikri aşağıda arz edeceğim başlıklar altında ifade etmemiz mümkün olabilecektir.

 

  • a) Lisanın zikri: Bu zikir; kalbi olarak muhip olarak sürekli tekrar ile yapılır. Rabbinin adını duymaktan, işitmekten hoşlanır. Bu zikirden; kalbin cilası, gönlümüzün miracı ve ibadetlerin beynidir diye de ifade edersek çok yerinde olur lisani zikir.

 

  • b) Kalbin zikri: Havas’sın zikridir. Kalbin zikri, ‘sevilenin hakikatinin kalpte tasavvuru etmesi ve bu tasavvurda yoğunlaşması’ diye tanımlanır.

 

  • c) Bedeni zikir:Bedeni zikir, vücudumuzdaki bütün organların görevi, sorumlu oldukları vazife ile meşgul olmaları, yasak olan şeylerden de uzak kalmalarıdır. Bu noktada hem Allah ile hem de insanlarla olan diyaloğumuzun dürüst ve samimi olması gerekir. Dolayısıyla yaptığımız her işi, ibadet şuuru içerisinde yapmalı ve aksi durumda hesaba çekileceğimiz endişesini taşımalıyız. Bir Hadis-i şerifte Peygamberimiz (Sav.) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumuna benzer.’’

  • d) Sırrın zikri: Havassu'l-havasdan olan vuslat erbabının makamıdır, bu zikir. Bu, zikredenin top yekün mezkurda yani zikredilende erimesi ve sonunda ifna-i vücut olması demektir. Sonuç olarak zikredilen zikreden olur.

 

"Ekimi's-salate li-zikr" (Beni zikretmek üzere namaz kıl (Taha/14)) bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre; namaz bir zikirdir ve zikrin belirli bir zamanı ve sayısı yoktur.

 

Ancak arz edeceğim gerçekleri asla göz ardı edemeyiz. Zikrin, ibadetlerimizin her safhasında mevcut olduğunu ve bütün ibadetlerin ortak paydası olduğunu unutmayalım.

 

Zikir sözcüğü, Kur'an'da çeşitli manalarda 290 küsür yerde zikredilmektedir. "Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim." Bu tür mukabele olayı, sadece zikirde mevcuttur. Günlük hayatımızın hemen hemen her safhasında, ayakta iken, otururken, yatarken Allah’ı zikir etmek mümkündür. (Al-i İmran/ 191)

 

Zikrin icrası esnasında, diğer ibadetlerde olduğu gibi bir şeklilik veya belirli şartlar söz konusu değildir. Büyüklerimiz buyururlar ki; üç şeyde nefsimizin mutmain olduğunu görürüz. Bunlar namaz kılmak, zikir etmek ve Kur'an okumaktır. Eğer bunlardan lezzet alıyorsak, eyvallah. Şayet lezzet alamıyorsak, hakikat kapısı bize kapanmış demektir. Zikrin insanın hakikatine vasıl olmasındaki inceliği şöyle zevk etmemiz mümkündür: Kişi çok zikrettiğini sever, sevdiğini tanır, tanıdığına teslim olur, teslim olduğuna da dost olur, kul olur.

 

İKİNCİ BÖLÜMÜ TAKİP EDİNİZ.Mustafa AYALTI
İstanbul, 05 Mart 2017

halveti halveti Ali Bektaş halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti mutasavvıf yazar Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam halveti Ali Bektaş Vesselam Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz. Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet, halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir. Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler. halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912) halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951) halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990) halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050) halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094) halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201) halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225) halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018) halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302) halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358) halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305) halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378) halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî halveti Şeyh Ali Alaaddîn halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî halveti Şeyh Habîb Karamanî halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56) halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504) halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496) halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........) halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582) halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu) halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620) halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626) halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

SON EKLENENLER
GÜNÜN AYETİ
Artık Beni zikrediniz ki Ben de sizi zikredeyim ve Bana şükrediniz, Bana nankörlükte bulunmayınız.
(BAKARA-152)


NAMAZ VAKİTLERİ