halveti halveti Ali Bektaş halveti Yazar Ali Bektaş halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Kendi Gerçeğine Seyir halveti Ali Bektaş Rağmen halveti Ali Bektaş Aşkı Sübhan halveti Ali Bektaş Sensin halveti Ali Bektaş Derdimiz aşk olsun halveti Ali Bektaş Selam olsun hidayete tabi olanlara Halveti Şeyh Mehmet Ali VAHDETİ Hz. Halveti Şeyh Abdulkadir Bilgili (SEBATİ) Hz. Halveti Şeyh İbrahim Gülmez (KANAATİ) Hz.

halveti

Ezeli ervahta nur-u Muhammedi ile beraber olmaya halvetilik denir
HALVETİ RAMAZANİ,ramazani, HALVETİ TARİKATI, halveti ramazani, HALVETİ RAMAZANİ, halvetilik, halveti, halvetiyye, halvet,
halveti dergahı, Mehmet Ali İştip, Abdülkadir Bilgili, İbrahim Gülmez
Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur.
Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan biridir.
Ayrıca mutasavvıflar, halvet'i bir riyazet şekli olarak kabul ederler.
halveti Şeyh Mimşad Dineveri (ö.299/912)
halveti Şeyh Muhammed Dineveri (ö.340/951)
halveti Şeyh Muhammed el-Bekri (ö.380/990)
halveti Şeyh Vecihuddin (ö.442/1050)
halveti Şeyh Ömer el-Bekri (ö.487/1094)
halveti Şeyh Ebu Necib Sühreverdi (ö.598/1201)
halveti Şeyh Kutbuddin el-Ebheri (ö.622/1225)
halveti Şeyh Rukneddin Muhammed Nehhas el-Buhari (ö.1018)
halveti Şeyh Şehabeddin Tebrizi (ö.702/1302)
halveti Şeyh es Seyyid Cemaleddin-i Şirazi (ö.760/1358)
halveti Şeyh Zahidiyye-i Halvetiyye Tarikatının Piri İbrahim Zahid Geylani (ö.705/1305)
halveti Şeyh Ahi Muhammed Nur-ul Halveti (ö.780/1378)
halveti Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer Halveti
halveti Şeyh Dede Ömer Rûşenî
halveti Şeyh Ali Alaaddîn
halveti Şeyh Pir Şükrullah el Ensârî
halveti Şeyh Habîb Karamanî
halveti Şeyh Muhammed Bahâüddîn el Erzincânî
halveti Şeyh İbrahim Kamil Taceddin Kayseri (ö.860/1455-56)
halveti Şeyh Kabaklarlı Alaaddin Uşşaki Halveti (ö. 91O/1504)
halveti Şeyh Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi (ö.91O/1504) (Ahmediyye Kolu)
halveti Hazret-i Şeyh Hacı İzzettin Karamanî Efendi (ö.902/1496)
halveti Hazret-i Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî (ö........)
halveti Hazret-i Şeyh Muhammed Muhyiddin Karahisarî (ö.1582)
halveti Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî (ö.1025/1616) (Ramazaniyye Kolu)
halveti Hazret-i Şeyh Mestçi Ali er-Rumî ( ö. 1030/1620)
halveti Hazret-i Şeyh Mestçizâde İbrahim İbn-i Ali Rumî (ö. 1036/1626)
halveti Hazret-i Şeyh Debbağ Ali er-Rumî Halveti
halveti Hazret-i Şeyh Lofçavî Fadıl Ali er-Rumî
halveti Hazret-i Şeyh Abdullah bin Fadıl Ali Efendi er-Rumî
halveti Hazret-i Pir Eş Şeyh Hüseyin Efendi
halveti Hazret-i Pir El Hacc Mehmet Hayati Rumî Halveti (1180/1766-67) (Hayâtiyye Kolu)

halveti